Pomocný pracovník v obuvníckej a kožiarskej výrobe

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Pomocný pracovník v obuvníckej a kožiarskej výrobe

Pomocný pracovník v kožiarskej a obuvníckej výrobe vykonáva jednoduché prípravné, dokončovacie, údržbárske, manipulačné, obslužné či montážne práce pri zabezpečení výroby, prípadne pri preprave a skladovaní surovín, polotovarov a tovaru pri výrobe obuvi a v spracovaní kože, kožušín a výrobe usní v kožiarskej, kožušníckej a galantérnej výrobe. Pracuje prevažne ručne alebo s využitím ručného náradia či malej mechanizácie.

Sektorová rada Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože
Alternatívne názvy Kožiarsky robotník
Kožušnícky robotník
Obuvnícky robotník
Robotník v kožiarskej výrobe
Robotník v obuvníckej výrobe
Požadovaný stupeň vzdelania Nižšie stredné vzdelanie
NKR 1
EKR 1
ISCED 244
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: neuvedené
ISCO-08 9329 - Pomocní pracovníci vo výrobe
SK ISCO-08 9329003 - Pomocný pracovník v kožiarskej a obuvníckej výrobe
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba kože a kožených výrobkov
Príslušnosť k povolaniu Pomocný pracovník v priemyselnej výrobe

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni tímová práca

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 1 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
  Špecifikácia:
  Zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov.
 • stupeň EKR 1 materiály a technológia výroby neusňových komponentov na výrobu obuvi
 • stupeň EKR 1 technológia spracovania kože
 • stupeň EKR 1 technológia spracovávania (výroby) a zušľachťovania kožušín
 • stupeň EKR 1 stroje a zariadenia v kožiarskej výrobe
  Špecifikácia:
  Ide najmä o jednoduché stroje a zariadenia.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 1 našívanie, prešívanie a zošívanie zvrškových dielcov obuvi
 • stupeň EKR 1 odstraňovanie drobných defektov na obuvi farbením, voskovaním a inými zapravovacími prostriedkami
 • stupeň EKR 1 spájanie obuvníckych dielov a súčastí lepením a šitím
 • stupeň EKR 1 ručné spojovanie zvrškových a spodkových dielcov obuvi
 • stupeň EKR 1 napínanie častí zvrškových dielcov obuvi na kopytá
 • stupeň EKR 1 používanie zapravovacích, apretovacích a čistiacich prostriedkov na zvýšenie kvality výrobkov
 • stupeň EKR 1 mechanické a chemické čistenie obuvi
 • stupeň EKR 1 značenie pomocou šablón, zostavovanie, spájanie dielcov
 • stupeň EKR 1 obsluha obuvníckych strojov
  Špecifikácia:
  Ide najmä o obsluhu jednoduchých obuvníckych strojov.
 • stupeň EKR 1 starostlivosť o nástroje, náradie a stroje a ich bežná údržba v kožiarskej výrobe
 • stupeň EKR 1 čistenie, pranie a sušenie koží a srstí
 • stupeň EKR 1 výroba a opracovanie holiny
 • stupeň EKR 1 výroba dielcov kožiarskych výrobkov
 • stupeň EKR 1 zhotovovanie výrobkov, montáž a dokončovacie práce v kožiarskej výrobe

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel podskupiny B1 podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie