Administratívny pracovník v oblasti dôchodkového sporenia

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Administratívny pracovník v oblasti dôchodkového sporenia

Administratívny pracovník v oblasti dôchodkového sporenia nahráva zmluvy a žiadosti sporiteľov na zmeny resp. výplaty z uzavretých zmlúv. Rieši reklamácie sporiteľov, komunikuje so Sociálnou poisťovňou v súvislosti so získavaním a posielaním informácií do centrálneho registra sporiteľov.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo
Alternatívne názvy Referent oddelenia prevádzky v oblasti dôchodkového sporenia
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR 4
EKR 4
ISCED 344
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08 4312 - Administratívni pracovníci v oblasti štatistiky, finančníctva a poisťovníctva
SK ISCO-08 4312004 - Administratívny pracovník v oblasti dôchodkového sporenia
Divízia SK NACE Rev. 2 Poistenie, zaistenie a dôchodkové zabezpečenie okrem povinného sociálneho poistenia
Príslušnosť k povolaniu Administratívny pracovník vo finančníctve

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni vyjednávanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na elementárnej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni vedenie ľudí

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 pravidlá evidencie korešpondencie, zmlúv a ďalších dokumentov
 • stupeň EKR 4 zásady a princípy styku s bankou, finančným úradom, Sociálnou poisťovňou a ďalšími inštitúciami
 • stupeň EKR 4 pravidlá a postupy skartácie
 • stupeň EKR 4 náležitosti úradnej a obchodnej korešpondencie
 • stupeň EKR 4 spôsoby a metódy komunikácie
  Špecifikácia:
  komunikácia so sporiteľmi vo vzťahu k zmluvám a osobným dôchodkovým účtom sporiteľov
 • stupeň EKR 4 postupy pri poisťovaní a uzatváraní poistných zmlúv
  Špecifikácia:
  nahrávanie zmlúv sporiteľov v oblasti starobného dôchodkového sporenia
 • stupeň EKR 4 zmluvy a zmluvné vzťahy
  Špecifikácia:
  v oblasti starobného dôchodkového sporenia
 • stupeň EKR 4 interné predpisy v organizácii
 • stupeň EKR 4 druhy obchodných zmlúv a ich náležitosti
 • stupeň EKR 4 postupy pri reklamáciách, práva spotrebiteľa
  Špecifikácia:
  v oblasti starobného dôchodkového sporenia
 • stupeň EKR 4 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 4 postupy vykonávania úkonov v dedičskom konaní
  Špecifikácia:
  v oblasti starobného dôchodkového sporenia
 • stupeň EKR 4 správa príspevkov starobného dôchodkového sporenia a činnosti vyplývajúce zo správy osobných dôchodkových účtov
 • stupeň EKR 4 právne predpisy v oblasti dôchodkového sporenia
  Špecifikácia:
  Zákon č. 43/2004 Z.z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 vedenie požadovanej dokumentácie, agend, evidencie, resp. štatistík
 • stupeň EKR 4 zabezpečovanie chodu úseku, útvaru
 • stupeň EKR 4 komunikácia s klientmi a komplexná poradenská činnosť v oblasti verejného obstarávania
  Špecifikácia:
  v oblasti starobného dôchodkového sporenia
 • stupeň EKR 4 rozhodovanie o dodatočnom priznaní, zmene výšky a zániku na dôchodkovú dávku a jej výplatu
  Špecifikácia:
  v oblasti starobného dôchodkového sporenia
 • stupeň EKR 4 vybavovanie požiadaviek, sťažností a reklamácií zákazníkov
  Špecifikácia:
  v oblasti starobného dôchodkového sporenia
 • stupeň EKR 4 vedenie agendy vyplácania dôchodkov
 • stupeň EKR 4 komunikácia a spolupráca s ďalšími útvarmi organizácie a externými organizáciami
  Špecifikácia:
  s oddelením prevádzky zodpovednej za správu zmlúv o sprostredkovaní SDS a za procesy súvisiace so spracovaním provízií
 • stupeň EKR 4 vypracovávanie a predkladanie dokumentov pre Sociálnu poisťovňu a zdravotné poisťovne
 • stupeň EKR 4 vedenie registra zmlúv a centrálnej evidencie nehnuteľností
  Špecifikácia:
  v oblasti starobného dôchodkového sporenia
 • stupeň EKR 4 spracovávanie, resp. vybavovanie korešpondencie
  Špecifikácia:
  v oblasti starobného dôchodkového sporenia
 • stupeň EKR 4 rozhodovanie v konaní o dedičstve v súlade so zákonom, okrem vymedzených úkonov
  Špecifikácia:
  v oblasti starobného dôchodkového sporenia
 • stupeň EKR 4 orientácia v dokumentácii o poistných udalostiach
  Špecifikácia:
  v oblasti starobného dôchodkového sporenia
 • stupeň EKR 4 kompletizácia podkladov a dokladov potrebných na uzatváranie poistných zmlúv a spracovávanie dokumentácie k obchodným prípadom poisťovne, na prípravu zmlúv a pod.
  Špecifikácia:
  v oblasti starobného dôchodkového sporenia
 • stupeň EKR 4 spracovávanie výplat pozostalosti z osobného dôchodkového účtu
 • stupeň EKR 4 vedenie a spracovanie registrov
  Špecifikácia:
  registrov sporiteľov v oblasti starobného dôchodkového sporenia
 • stupeň EKR 4 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
 • stupeň EKR 4 tlač a distribúcia príslušnej korešpondencie relevantnej k správe zmlúv
  Špecifikácia:
  v oblasti starobného dôchodkového sporenia

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie