Administratívny pracovník v oblasti dôchodkového sporenia

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Administratívny pracovník v oblasti dôchodkového sporenia nahráva zmluvy a žiadosti sporiteľov na zmeny resp. výplaty z uzavretých zmlúv. Rieši reklamácie sporiteľov, komunikuje so Sociálnou poisťovňou v súvislosti so získavaním a posielaním informácií do centrálneho registra sporiteľov.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo
Alternatívne názvy
Referent oddelenia prevádzky v oblasti dôchodkového sporenia
Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR
4
EKR
4
ISCED
344
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08
4312 - Administratívni pracovníci v oblasti štatistiky, finančníctva a poisťovníctva
SK ISCO-08
4312004 - Administratívny pracovník v oblasti dôchodkového sporenia
Divízia SK NACE Rev. 2
Poistenie, zaistenie a dôchodkové zabezpečenie okrem povinného sociálneho poistenia
Príslušnosť k povolaniu
Administratívny pracovník vo finančníctve

Kompetencie

komunikácia (jednanie s ľuďmi)
V
analyzovanie a riešenie problémov
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
informačná gramotnosť
P
kultivovaný písomný prejav
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
organizovanie a plánovanie práce
P
prezentovanie
P
samostatnosť
P
tímová práca
P
vyjednávanie
P
finančná a ekonomická gramotnosť
E
osobnostný rozvoj
E
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
E
rozhodovanie
E
vedenie ľudí
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
pravidlá evidencie korešpondencie, zmlúv a ďalších dokumentov
4
zásady a princípy styku s bankou, finančným úradom, Sociálnou poisťovňou a ďalšími inštitúciami
4
pravidlá a postupy skartácie
4
náležitosti úradnej a obchodnej korešpondencie
4
spôsoby a metódy komunikácie
Špecifikácia:
komunikácia so sporiteľmi vo vzťahu k zmluvám a osobným dôchodkovým účtom sporiteľov
4
postupy pri poisťovaní a uzatváraní poistných zmlúv
Špecifikácia:
nahrávanie zmlúv sporiteľov v oblasti starobného dôchodkového sporenia
4
zmluvy a zmluvné vzťahy
Špecifikácia:
v oblasti starobného dôchodkového sporenia
4
interné predpisy v organizácii
4
druhy obchodných zmlúv a ich náležitosti
4
postupy pri reklamáciách, práva spotrebiteľa
Špecifikácia:
v oblasti starobného dôchodkového sporenia
4
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
4
postupy vykonávania úkonov v dedičskom konaní
Špecifikácia:
v oblasti starobného dôchodkového sporenia
4
správa príspevkov starobného dôchodkového sporenia a činnosti vyplývajúce zo správy osobných dôchodkových účtov
4
právne predpisy v oblasti dôchodkového sporenia
Špecifikácia:
Zákon č. 43/2004 Z.z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
vedenie požadovanej dokumentácie, agend, evidencie, resp. štatistík
4
zabezpečovanie chodu úseku, útvaru
4
komunikácia s klientmi a komplexná poradenská činnosť v oblasti verejného obstarávania
Špecifikácia:
v oblasti starobného dôchodkového sporenia
4
rozhodovanie o dodatočnom priznaní, zmene výšky a zániku na dôchodkovú dávku a jej výplatu
Špecifikácia:
v oblasti starobného dôchodkového sporenia
4
vybavovanie požiadaviek, sťažností a reklamácií zákazníkov
Špecifikácia:
v oblasti starobného dôchodkového sporenia
4
vedenie agendy vyplácania dôchodkov
4
komunikácia a spolupráca s ďalšími útvarmi organizácie a externými organizáciami
Špecifikácia:
s oddelením prevádzky zodpovednej za správu zmlúv o sprostredkovaní SDS a za procesy súvisiace so spracovaním provízií
4
vypracovávanie a predkladanie dokumentov pre Sociálnu poisťovňu a zdravotné poisťovne
4
vedenie registra zmlúv a centrálnej evidencie nehnuteľností
Špecifikácia:
v oblasti starobného dôchodkového sporenia
4
spracovávanie, resp. vybavovanie korešpondencie
Špecifikácia:
v oblasti starobného dôchodkového sporenia
4
rozhodovanie v konaní o dedičstve v súlade so zákonom, okrem vymedzených úkonov
Špecifikácia:
v oblasti starobného dôchodkového sporenia
4
orientácia v dokumentácii o poistných udalostiach
Špecifikácia:
v oblasti starobného dôchodkového sporenia
4
kompletizácia podkladov a dokladov potrebných na uzatváranie poistných zmlúv a spracovávanie dokumentácie k obchodným prípadom poisťovne, na prípravu zmlúv a pod.
Špecifikácia:
v oblasti starobného dôchodkového sporenia
4
spracovávanie výplat pozostalosti z osobného dôchodkového účtu
4
vedenie a spracovanie registrov
Špecifikácia:
registrov sporiteľov v oblasti starobného dôchodkového sporenia
4
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
4
tlač a distribúcia príslušnej korešpondencie relevantnej k správe zmlúv
Špecifikácia:
v oblasti starobného dôchodkového sporenia
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.