Špecialista pre dôchodkové sporenie

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Špecialista pre dôchodkové sporenie

Špecialista pre dôchodkové sporenie zodpovedá za plnenie štatútov dôchodkových fondov v oblasti riadenia investícií. Investuje majetok do dôchodkových fondov a zodpovedá za dodržiavanie pravidiel na rozloženie rizika vo fondoch.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo
Alternatívne názvy Portfólio manažér v oblasti dôchodkového sporenia
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
viac...
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
 • Zákon č. 43/2004 Z.z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Odborná prax Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax: aspoň 3 roky
Právny predpis:
Zákon č. 43/2004 Z.z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov

viac...
ISCO-08 2413 - Finanční analytici a špecialisti v oblasti finančníctva, poisťovníctva a ostatných finančných služieb
SK ISCO-08 2413024 - Špecialista pre dôchodkové sporenie
Divízia SK NACE Rev. 2 Poistenie, zaistenie a dôchodkové zabezpečenie okrem povinného sociálneho poistenia
Príslušnosť k povolaniu Špecialista finančného sektora

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na vysokej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni vyjednávanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni vedenie ľudí

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 numerická analýza
 • stupeň EKR 7 matematické modelovanie
 • stupeň EKR 7 matematická (teoretická) štatistika
 • stupeň EKR 7 softvéry pre odborné aplikácie
  Špecifikácia:
  SAP
 • stupeň EKR 7 finančné trhy, maklérska činnosť
 • stupeň EKR 7 princípy obchodovania s cennými papiermi
 • stupeň EKR 7 kapitálové trhy, maklérska činnosť
 • stupeň EKR 7 investičné bankovníctvo
 • stupeň EKR 7 investičné príležitosti
 • stupeň EKR 7 metódy vyhodnocovania ekonomickej efektívnosti investícií a projektov
 • stupeň EKR 7 zásady a princípy styku s bankou, finančným úradom, Sociálnou poisťovňou a ďalšími inštitúciami
 • stupeň EKR 7 interné predpisy v organizácii
 • stupeň EKR 7 náležitosti úradnej a obchodnej korešpondencie
 • stupeň EKR 7 úradná a obchodná korešpondencia v cudzom jazyku
 • stupeň EKR 7 právo v oblasti finančných a kapitálových trhov
 • stupeň EKR 7 projektový manažment
 • stupeň EKR 7 zásady, metódy a postupy vyhodnocovania štatistických prieskumov
 • stupeň EKR 7 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 7 pravidlá pre obmedzenie a rozloženie rizika
 • stupeň EKR 7 odborná terminológia v oblasti starobného dôchodkového sporenia
 • stupeň EKR 7 obchodná dokumentácia v dôchodkovom fonde
  Špecifikácia:
  v zmysle pravidiel činnosti pri nakladaní s majetkom v dôchodkových fondoch
 • stupeň EKR 7 vývojové trendy štatistických ukazovateľov
  Špecifikácia:
  kapitálový a finančné trhy
 • stupeň EKR 7 základné pojmy a právne predpisy v oblasti dôchodkového sporenia
  Špecifikácia:
  Zákon č. 43/2004 Z.z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 spracovávanie analýz a štúdií vývoja kapitálového a peňažného trhu, vrátane prognóz jeho vývoja
 • stupeň EKR 7 vyhodnocovanie výsledkov umiestnenia cenných papierov na kapitálovom trhu
 • stupeň EKR 7 vyhodnocovanie finančných trhov prostredníctvom technickej analýzy a analýzy ziskov a strát
 • stupeň EKR 7 zisťovanie a vyhľadávanie informácií o vývoji na finančných a kapitálových trhoch v tuzemsku aj v zahraničí
 • stupeň EKR 7 riadenie náročných investícií, koordinácia činnosti podriadených v záujme plnenia strategického plánu organizácie
 • stupeň EKR 7 efektívne delegovanie pracovných úloh a zodpovedností podriadeným pracovníkom
 • stupeň EKR 7 riadenie, koordinácia a zabezpečovanie prípravy a realizácie investičných akcií
 • stupeň EKR 7 vykonávanie hlasovacích a iných práv
  Špecifikácia:
  spojených s cennými papiermi tvoriacimi majetok v pridelenom dôchodkovom fonde v zmysle vnútorných organizačných predpisov spoločnosti
 • stupeň EKR 6 participácia na implementácií systému Systems Applications and Products (SAP)
  Špecifikácia:
  so zameraním na ochranné transakcie
 • stupeň EKR 7 koordinácia činností ovplyvňujúcich vývoj portfólia na kapitálových trhoch
  Špecifikácia:
  vrátane vplyvu na vývoj likvidity spoločnosti
 • stupeň EKR 7 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie