Špecialista pre dôchodkové sporenie

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Špecialista pre dôchodkové sporenie zodpovedá za plnenie štatútov dôchodkových fondov v oblasti riadenia investícií. Investuje majetok do dôchodkových fondov a zodpovedá za dodržiavanie pravidiel na rozloženie rizika vo fondoch.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo
Alternatívne názvy
Portfólio manažér v oblasti dôchodkového sporenia
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
viac...
NKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 43/2004 Z.z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Odborná prax
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax: aspoň 3 roky
Právny predpis:
Zákon č. 43/2004 Z.z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov
viac...
ISCO-08
2413 - Finanční analytici a špecialisti v oblasti finančníctva, poisťovníctva a ostatných finančných služieb
SK ISCO-08
2413024 - Špecialista pre dôchodkové sporenie
Divízia SK NACE Rev. 2
Poistenie, zaistenie a dôchodkové zabezpečenie okrem povinného sociálneho poistenia
Príslušnosť k povolaniu
Špecialista finančného sektora

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
finančná a ekonomická gramotnosť
V
informačná gramotnosť
V
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
V
komunikácia v cudzom jazyku
V
matematická gramotnosť
V
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
V
rozhodovanie
V
samostatnosť
V
tímová práca
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
kultivovaný písomný prejav
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
motivovanie ľudí
P
organizovanie a plánovanie práce
P
osobnostný rozvoj
P
prezentovanie
P
vyjednávanie
P
vedenie ľudí
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
numerická analýza
7
matematické modelovanie
7
matematická (teoretická) štatistika
7
softvéry pre odborné aplikácie
Špecifikácia:
SAP
7
finančné trhy, maklérska činnosť
7
princípy obchodovania s cennými papiermi
7
kapitálové trhy, maklérska činnosť
7
investičné bankovníctvo
7
investičné príležitosti
7
metódy vyhodnocovania ekonomickej efektívnosti investícií a projektov
7
zásady a princípy styku s bankou, finančným úradom, Sociálnou poisťovňou a ďalšími inštitúciami
7
interné predpisy v organizácii
7
náležitosti úradnej a obchodnej korešpondencie
7
úradná a obchodná korešpondencia v cudzom jazyku
7
právo v oblasti finančných a kapitálových trhov
7
projektový manažment
7
zásady, metódy a postupy vyhodnocovania štatistických prieskumov
7
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
7
pravidlá pre obmedzenie a rozloženie rizika
7
odborná terminológia v oblasti starobného dôchodkového sporenia
7
obchodná dokumentácia v dôchodkovom fonde
Špecifikácia:
v zmysle pravidiel činnosti pri nakladaní s majetkom v dôchodkových fondoch
7
vývojové trendy štatistických ukazovateľov
Špecifikácia:
kapitálový a finančné trhy
7
základné pojmy a právne predpisy v oblasti dôchodkového sporenia
Špecifikácia:
Zákon č. 43/2004 Z.z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
spracovávanie analýz a štúdií vývoja kapitálového a peňažného trhu, vrátane prognóz jeho vývoja
7
vyhodnocovanie výsledkov umiestnenia cenných papierov na kapitálovom trhu
7
vyhodnocovanie finančných trhov prostredníctvom technickej analýzy a analýzy ziskov a strát
7
zisťovanie a vyhľadávanie informácií o vývoji na finančných a kapitálových trhoch v tuzemsku aj v zahraničí
7
riadenie náročných investícií, koordinácia činnosti podriadených v záujme plnenia strategického plánu organizácie
7
efektívne delegovanie pracovných úloh a zodpovedností podriadeným pracovníkom
7
riadenie, koordinácia a zabezpečovanie prípravy a realizácie investičných akcií
7
vykonávanie hlasovacích a iných práv
Špecifikácia:
spojených s cennými papiermi tvoriacimi majetok v pridelenom dôchodkovom fonde v zmysle vnútorných organizačných predpisov spoločnosti
7
participácia na implementácií systému Systems Applications and Products (SAP)
Špecifikácia:
so zameraním na ochranné transakcie
6
koordinácia činností ovplyvňujúcich vývoj portfólia na kapitálových trhoch
Špecifikácia:
vrátane vplyvu na vývoj likvidity spoločnosti
7
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.