Dispečer v teplárni

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Dispečer v teplárni

Dispečer v teplárni vykonáva dohľad nad prevádzkou, údržbou a funkčnosťou riadiacich systémov podľa prevádzkových predpisov v stanovenom rozsahu. Zabezpečuje výrobu tepelnej a elektrickej energie v predpísaných parametroch pri optimálnom využití výrobných a rozvodných zariadení a pri dodržaní bezpečnostných opatrení.

Sektorová rada Sektorová rada pre energetiku, plyn a elektrinu
Alternatívne názvy Technik prevádzky výroby tepla a elektriny
Požadovaný stupeň vzdelania Vyššie odborné vzdelanie
NKR 5
EKR 5
ISCED 554
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08 3139 - Dispečeri (technici procesu výroby) inde neuvedení
SK ISCO-08 3139005 - Dispečer v teplárni
Divízia SK NACE Rev. 2 Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
Príslušnosť k povolaniu Dispečer výroby a prenosu energie

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 5 zariadenia a systémy na výrobu a rozvod tepla a ich prevádzka
 • stupeň EKR 5 systémy a zariadenia na výrobu elektrickej energie a ich prevádzka
 • stupeň EKR 5 teplárenstvo
 • stupeň EKR 5 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
  Špecifikácia:
  Zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi podľa všeobecne záväzných právnych prepisov a interných predpisov.
 • stupeň EKR 5 bezpečnostné a prevádzkové predpisy v energetike
  Špecifikácia:
  V oblasti výroby a rozvodu tepla a elektrickej energie.
 • stupeň EKR 5 zariadenia a systémy na rozvod energie a ich prevádzka
  Špecifikácia:
  V oblasti výroby a rozvodu tepla a elektrickej energie.
 • stupeň EKR 5 druhy energie, ich prenos, využívanie, straty a účinnosť
 • stupeň EKR 5 prvky, zariadenia a systémy automatickej regulácie
 • stupeň EKR 5 metódy merania prevádzkových veličín
 • stupeň EKR 5 oznamovacia a zabezpečovacia technika a systémy
 • stupeň EKR 5 počítačom riadená výroba
 • stupeň EKR 5 zásady prevádzkovej kontroly
 • stupeň EKR 5 zdroje a premena energie
 • stupeň EKR 5 ochrana životného prostredia
 • stupeň EKR 5 právne predpisy a pojmy v oblasti dispečerského riadenia v energetike
  Špecifikácia:
  V oblasti výroby a rozvodu tepla a elektrickej energie.
 • stupeň EKR 5 systémy a normy kontroly a riadenia kvality v oblasti energetiky
 • stupeň EKR 5 postupy a metódy merania elektrických veličín
 • stupeň EKR 5 elektrické stroje a prístroje
 • stupeň EKR 5 elektrická stanica
 • stupeň EKR 5 elektrotechnika

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 5 riadenie distribúcie energie z velína
 • stupeň EKR 5 určovanie optimálneho využívania výrobných a pracovných kapacít v teplárni
 • stupeň EKR 5 obsluha, riadenie prevádzky a kontrola činností úsekov v teplárňach, redukčných a výmenníkových staníc
 • stupeň EKR 5 riadenie zásahov poruchových čiat pri poruchách energetických zariadení, vykonávanie opatrení pri mimoriadnych stavoch
  Špecifikácia:
  V oblasti výroby a rozvodu tepla a elektrickej energie.
 • stupeň EKR 5 riadenie výkonu výrob energií v teplárni
 • stupeň EKR 5 sledovanie stavu technologických zariadení za účelom vyhodnotenia a odstraňovania poruchových stavov, vrátane poskytovania informácií o výsledkoch riešenia
  Špecifikácia:
  V oblasti výroby a rozvodu tepla a elektrickej energie.
 • stupeň EKR 5 riadenie a zabezpečovanie zaistenia pracovísk pred opravou technologických zariadení v teplárni
 • stupeň EKR 5 posudzovanie hodnôt parametrov výrobného procesu vo výrobe energie
  Špecifikácia:
  Výroba tepelnej a elektrickej energie.
 • stupeň EKR 5 vedenie technickej a prevádzkovej dokumentácie v energetike
  Špecifikácia:
  Dokumentácie súvisiace s prevádzkou energetického dispečingu a dodávkami energií.
 • stupeň EKR 5 obsluha a riadenie prevádzky zariadení v teplárni
  Špecifikácia:
  Zauhľovanie a odstruskovanie a pod.
 • stupeň EKR 5 operatívne riešenie organizačných a prevádzkových problémov vo výrobe energie
  Špecifikácia:
  Výroba tepelnej a elektrickej energie.
 • stupeň EKR 5 koordinácia priebehu a väzieb výrobných činností vo výrobe energie
  Špecifikácia:
  Výroba tepelnej a elektrickej energie.
 • stupeň EKR 5 obsluha zariadení energetických rozvodní
 • stupeň EKR 5 sledovanie integrovaného monitorovacieho systému
  Špecifikácia:
  V oblasti výroby a rozvodu tepla a elektrickej energie.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Osvedčenie na vykonávanie opravy, rekonštrukcie a montáže vyhradeného technického zariadenia (parný a kvapalinový kotol I. až V. triedy, tlaková nádoba stabilná a technické zariadenie tlakové) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)
 • Osvedčenie na vykonávanie činnosti na technickom zariadení elektrickom (elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)
 • Preukaz na obsluhu parného a kvapalinového kotla I. až V. triedy podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie