Strechár

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Strechár

Strechár vykonáva montáž, údržbu, opravy a rekonštrukcie všetkých druhov strešných krytín, strešných plášťov a strešných konštrukcií plochých a šikmých striech.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu
Alternatívne názvy Pokrývač
Požadovaný stupeň vzdelania Stredné odborné vzdelanie
NKR 3
EKR 3
ISCED 353
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení vyhlášky č. 46/2014 Z.z.
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 6 mesiacov
ISCO-08 7121 - Strechári
SK ISCO-08 7121000 - Strechár
Divízia SK NACE Rev. 2 Výstavba budov
Špecializované stavebné práce
Príslušnosť k povolaniu Strechár, pokrývač

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na elementárnej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni rozhodovanie

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 3 technické kreslenie v stavebníctve
  Špecifikácia:
  Odborné výkresy, technické náčrty.
 • stupeň EKR 3 šikmé strešné konštrukcie
  Špecifikácia:
  Skladby strešných plášťov plochých a šikmých striech.
 • stupeň EKR 3 strešné krytiny
  Špecifikácia:
  Na ploché a šikmé strechy, vrátane doplnkového sortimentu. Ich materiály, tvary, spôsoby ich povrchových úprav, použitia, montáže a pod.
 • stupeň EKR 3 pozemné stavby
  Špecifikácia:
  Základné druhy pozemných stavieb.
 • stupeň EKR 3 stavebné materiály, ich druhy, vlastnosti a spôsoby použitia
  Špecifikácia:
  Materiály používané pri zhotovovaní strešných konštrukcií (krov, plášť, podhľad...), vrátane izolačných materiálov.
 • stupeň EKR 3 technológia pokrývačských prác
 • stupeň EKR 3 technológia tesárskych prác
 • stupeň EKR 3 postupy montáže a demontáže lešení a ďalších pomocných konštrukcií
 • stupeň EKR 3 postupy prípravy stavebnej výroby
  Špecifikácia:
  Na zhotovovanie strešných konštrukcií.
 • stupeň EKR 3 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi v stavebníctve
  Špecifikácia:
  Zásady BOZP a PO, zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vo výškach.
 • stupeň EKR 3 klampiarska technológia
 • stupeň EKR 3 spôsoby nakladania s odpadmi
  Špecifikácia:
  Spôsoby nakladania so vzniknutým odpadom.
 • stupeň EKR 3 technické normy a predpisy v stavebníctve
  Špecifikácia:
  So zameraním na navrhovanie a zhotovovanie striech.
 • stupeň EKR 3 spôsoby kotvenia a upevňovania, kotviace a upevňovacie materiály

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 3 výpočet spotreby materiálov
 • stupeň EKR 3 zostavovanie a montáž tesárskych konštrukcií dverí, brán a okeníc podľa historických vzorov, pri dodržiavaní pôvodnej technológie
  Špecifikácia:
  Krov, debnenie, latovanie, pomocné tesárske konštrukcie.
 • stupeň EKR 3 manipulácia so stavebnými hmotami a dielcami
 • stupeň EKR 3 nakladanie s odpadom v stavebníctve
  Špecifikácia:
  Nakladanie so vzniknutým odpadom.
 • stupeň EKR 3 montáž strešných okien a strešných výstupov
 • stupeň EKR 3 montáž a opravy izolácií strešného plášťa
 • stupeň EKR 3 montáž a opravy strešných fólií
 • stupeň EKR 3 dopravovanie a ukladanie stavebných materiálov na strechu
 • stupeň EKR 3 orientácia v stavebnej dokumentácii, normách a technických podkladoch
  Špecifikácia:
  Čítanie odborných výkresov a vyjadrovanie sa pomocou technických náčrtov. Čítanie technickej dokumentácie súvisiacej s realizáciou strešných plášťov.
 • stupeň EKR 3 montáž, údržba, opravy a rekonštrukcie strešných krytín
  Špecifikácia:
  Strešné krytiny na ploché a šikmé strechy každého druhu.
 • stupeň EKR 3 montáž, údržba, opravy a rekonštrukcie klampiarskych konštrukcií
 • stupeň EKR 3 dodržiavanie BOZP a PO
  Špecifikácia:
  Dodržiavanie zásad BOZP a PO, vrátane zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vo výškach.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Preukaz na práce vo výške a nad voľnou hĺbkou pomocou špeciálnej horolezeckej a speleologickej techniky podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností (§ 14 ods. 2)

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie