Korytár (výrobca dlabaného riadu)

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Korytár (výrobca dlabaného riadu)

Korytár (výrobca dlabaného riadu) vyrába dlabaný riad, korýtka, vahany, varešky, lyžice a ďalšie výrobky z dreva.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre remeslá a osobné služby
Alternatívne názvy Výrobca dlabaného riadu
Výrobca dlabaných úžitkových predmetov z dreva
Požadovaný stupeň vzdelania Nižšie stredné vzdelanie
NKR 2
EKR 2
ISCED 252
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 6 mesiacov
ISCO-08 7317 - Remeselníci spracúvajúci drevo, prútie a podobný materiál
SK ISCO-08 7317003 - Korytár (výrobca dlabaného riadu)
Divízia SK NACE Rev. 2 Tvorivé, umelecké a zábavné činnosti
Príslušnosť k povolaniu Rezbár

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na elementárnej úrovni samostatnosť

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 2 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 2 charakteristika ľudovej umeleckej výroby
  Špecifikácia:
  korytárska výroba
 • stupeň EKR 2 odborná terminológia v tradičnej výrobe a remeslách
  Špecifikácia:
  dlabaný riad
 • stupeň EKR 2 druhy a charakteristika korytárskych výrobkov
 • stupeň EKR 2 technológia výroby dlabaných výrobkov
 • stupeň EKR 2 spôsoby a postupy umelecko-remeselného spracovávania dreva
 • stupeň EKR 2 druhy dreva a jeho vlastnosti
 • stupeň EKR 2 pracovné nástroje a pomôcky na spracovanie, opracovanie a úpravu dreva
  Špecifikácia:
  druhy, použitie a základná údržba nástrojov a pomôcok
 • stupeň EKR 2 spôsoby a postupy opracovania dreva
  Špecifikácia:
  tvarovanie osekaním, dlabaním, vyhladenie a pod.
 • stupeň EKR 2 sortiment výrobkov z dreva
  Špecifikácia:
  korytá, dlabaný riad, misky, lyžice, atď.
 • stupeň EKR 2 prípravky, materiály na ošetrenie dreva a hotových výrobkov
 • stupeň EKR 2 spôsoby a postupy ošetrenia výrobkov
  Špecifikácia:
  povrchová úprava, spôsoby balenia a skladovania výrobkov
 • stupeň EKR 2 spôsoby balenia a skladovania korytárskych výrobkov
 • stupeň EKR 2 spôsoby skladovania a ošetrovania materiálu na výrobu korytárskych výrobkov

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 2 ručné opracovanie drevených materiálov
  Špecifikácia:
  rezaním, hobľovaním, tvarovaním, dlabaním, vŕtaním a brúsením ručnými nástrojmi
 • stupeň EKR 2 výber a použitie pracovných nástrojov
 • stupeň EKR 2 ručné opracovanie a príprava dreva
 • stupeň EKR 2 ručná výroba drevených dlabaných výrobkov
 • stupeň EKR 2 komunikácia so zákazníkom
 • stupeň EKR 2 tvorba ceny
  Špecifikácia:
  zhodnotenie nákladov
 • stupeň EKR 2 prijímanie platieb za tovar
 • stupeň EKR 2 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
 • stupeň EKR 2 voľba postupu práce a spôsobu spracovania dreva
 • stupeň EKR 2 finálna a povrchová úprava výrobkov
  Špecifikácia:
  bielenie, voskovanie, nanášanie tmelov
 • stupeň EKR 2 kontrola a posúdenie kvality výrobku z dreva
  Špecifikácia:
  prípadná korekcia nedostatkov
 • stupeň EKR 2 výber a posúdenie vhodnosti materiálu
  Špecifikácia:
  rôzne druhy dreva, ich vlastnosti a spôsoby využitia

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • doklad o stupni vzdelania

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie