Výrobca predmetov zo šúpolia

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Výrobca predmetov zo šúpolia

Výrobca predmetov zo šúpolia vyrába úžitkové a dekoračné predmety zo šúpolia ako napr. tašky, sandále, šúpoľové bábiky a doplnky, podložky, nádoby, ozdoby a pod.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre remeslá a osobné služby
Alternatívne názvy Ľudovo umelecký výrobca
Výrobca šúpoľových predmetov
Požadovaný stupeň vzdelania Stredné odborné vzdelanie
NKR 3
EKR 3
ISCED 353
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 6 mesiacov
ISCO-08 7317 - Remeselníci spracúvajúci drevo, prútie a podobný materiál
SK ISCO-08 7317004 - Výrobca spracúvajúci prírodné pletivá
Divízia SK NACE Rev. 2 Tvorivé, umelecké a zábavné činnosti
Príslušnosť k povolaniu Remeselník umeleckej (ľudovej) tvorby

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na elementárnej úrovni samostatnosť

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 3 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 3 charakteristika ľudovej umeleckej tvorby a výroby zo šúpolia
 • stupeň EKR 3 druhy prírodných materiálov a ich vlastnosti
 • stupeň EKR 3 druhy a charakteristika figurálnych kompozícií
 • stupeň EKR 3 odborná terminológia v tradičnej výrobe a remeslách
 • stupeň EKR 3 druhy a charakteristika výrobkov zo šúpolia
 • stupeň EKR 3 postupy pri zbere, ošetrení a skladovaní prírodného materiálu
 • stupeň EKR 3 technológia postupu stáčaného šúpolia
  Špecifikácia:
  napr. tenkostáčanie, hrubostáčanie
 • stupeň EKR 3 pracovné nástroje a pomôcky
  Špecifikácia:
  použitie, základná údržba
 • stupeň EKR 3 technologické postupy výroby výrobkov zo šúpolia
 • stupeň EKR 3 spôsoby a postupy výroby z prírodných materiálov
  Špecifikácia:
  napr. slama, pálka, korienky

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 3 výber, voľba a použitie materiálu, pracovných nástrojov a technologického postupu výroby
 • stupeň EKR 3 spracovávanie výtvarného a konštrukčného zámeru výrobku
 • stupeň EKR 3 navrhovanie nových vzorov
 • stupeň EKR 3 komunikácia so zákazníkom
 • stupeň EKR 3 tvorba ceny
 • stupeň EKR 3 prijímanie hotovostných a bezhotovostných platieb za tovar a služby
 • stupeň EKR 3 kontrolovanie a posudzovanie kvality, odstraňovanie prípadných nedostatkov
 • stupeň EKR 3 konečné a povrchové upravovanie výrobkov
 • stupeň EKR 3 ručné vyrábanie úžitkových a dekoračných predmetov, figúrok a ozdôb
 • stupeň EKR 3 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
 • stupeň EKR 3 zbieranie, skladovanie a pripravovanie prírodného materiálu
  Špecifikácia:
  šúpolie a ďalšie prírodné materiály

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie