Databázový analytik

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Databázový analytik vykonáva, prípadne riadi vysoko odborné tvorivé činnosti v oblasti analýzy a koncipovania bázy dát. Študuje a analyzuje dokumentáciu, požiadavky a podmienky klientov, na základe ktorých navrhuje možnosti zvyšovania efektívnosti a výkonnosti riešení databáz. Na základe analýzy požiadaviek používateľov a konzultácií s ďalšími IT špecialistami definuje typy informácií, ich organizáciu, hierarchiu prístupových práv a spôsob zobrazovania dát.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre informačné technológie a telekomunikácie
Alternatívne názvy
Analytik
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 2 roky
ISCO-08
2521 - Dizajnéri a správcovia databáz
SK ISCO-08
2521003 - Databázový analytik
Divízia SK NACE Rev. 2
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Príslušnosť k povolaniu
Analytik a projektant IT

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
informačná gramotnosť
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
komunikácia v cudzom jazyku
P
kultivovaný písomný prejav
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
matematická gramotnosť
P
organizovanie a plánovanie práce
P
prezentovanie
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
rozhodovanie
P
samostatnosť
P
technická gramotnosť
P
tímová práca
P
tvorivosť (kreativita)
P
finančná a ekonomická gramotnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
informatika
7
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
6
metodika organizácie informácií dotknutej domény
7
metodika modelovania a vytvárania pohľadov na analyzovaný systém
7
metodika zberu a analýzy požiadaviek na databázový systém
7
postupy analýzy dát z pohľadu ich integrity a kvality
7
postupy identifikácie vzniknutých chýb
7
postupy agregácie jednotlivých záznamov, meraní registrovaných v databáze, logy
7
metódy tvorby technickej dokumentácie
7
právne predpisy
7
postupy ochrany databáz
7
postupy testovania databáz
7
správa databázového servera
7
postupy agregácie jednotlivých záznamov, meraní registrovaných v databáze
7
postupy a metódy archivácie, zálohovania a obnovy databáz
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
inštalácia systémového a programového vybavenia počítačov a serverov lokálnych sietí
7
dodržiavanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarom
6
vypracovanie analytického dátového modelu
7
analýza požiadaviek na dátové koncepty a štruktúry
7
vypracovanie súvisiacej dokumentácie
7
analýza dát v databáze z pohľadu ich efektívnej organizácie
7
zabezpečovanie validácie a ochrany dát
7
optimalizovanie dátových štruktúr s cieľom dosiahnuť maximálny možný výkon
7
analýza, odporúčanie a implementácia zlepšení databázových systémov s cieľom dosiahnuť maximálny možný výkon
7
návrh architektúry a dátového modelu databázových systémov
7
optimalizácia dátových štruktúr s cieľom dosiahnuť maximálny možný výkon
7
návrh bezpečnostných prvkov na ochranu databáz
7
zabezpečenie integračného prostredia pre databazových programátorov
7
podávanie reportov o stave databáz
7
zber a analýza požiadaviek na databázový systém
7
archivácia, zálohovanie a obnova databáz
7
zabezpečenie integračného prostredia pre databázových programátorov
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.