IKT architekt, projektant

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

IKT architekt, projektant

IKT architekt, projektant vykonáva, prípadne riadi vysoko odborné tvorivé činnosti v oblasti návrhu IKT. Študuje a stanovuje smery technického rozvoja informačných technológií, navrhuje riešenia na optimalizáciu a zvýšenie efektívnosti prostriedkov výpočtovej techniky. Navrhuje základnú architektúru informačných systémov, ich komponentov a vzájomných väzieb. Zabezpečuje projektovanie dizajnu, architektúry IT štruktúry, špecifikácie jej prvkov a parametrov, vhodnej softvérovej a hardvérovej infraštruktúry podľa základnej špecifikácie riešenia. Zodpovedá za spracovanie a správu projektovej dokumentácie a za kontrolu súladu implementácie s dokumentáciou. Môže tiež poskytovať konzultácie, poradenstvo a vzdelávanie v oblasti svojej špecializácie.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre informačné technológie a telekomunikácie
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: 6 alebo viac rokov

viac...
ISCO-08 2511 - Systémoví analytici
SK ISCO-08 2511002 - IT architekt, projektant
Divízia SK NACE Rev. 2 Telekomunikácie
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Príslušnosť k povolaniu Analytik a projektant IT

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na vysokej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na vysokej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na vysokej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na vysokej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni vyjednávanie

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 5 terminológia z oblasti teórie systémov, teórie algoritmov a informatiky
 • stupeň EKR 7 princípy a metodiky algoritmizácie úloh a formy vyjadrenia algoritmu
  Špecifikácia:
  Určovanie princípov, metodiky algoritmizácie úloh a formy vyjadrenia algoritmu (vývojový diagram, pseudojazyk) a vhodne ich aplikovať.
 • stupeň EKR 7 metodiky modelovania informačných tokov, rozhraní, používateľov
  Špecifikácia:
  UML, CASE.
 • stupeň EKR 7 princípy systémovej integrácie a komplexného riadenia IT systémov
 • stupeň EKR 6 postupy analýzy užívateľských požiadaviek, podmienok, prostredí
 • stupeň EKR 5 základná terminológia pre cenové analýzy, cenovú politiku, stanovenie ceny, rozpočtu
 • stupeň EKR 6 technické štandardy tvorby IKT architektúr
 • stupeň EKR 6 princípy kalkulácie nákladov na projektované IKT riešenie
 • stupeň EKR 6 sledovanie trendov v oblasti technického a koncepčného rozvoja informačných technológií
 • stupeň EKR 6 postupy optimalizácie a zvyšovania efektívnosti nasadených a projektovaných prostriedkov výpočtovej techniky
 • stupeň EKR 7 základné programovacie prvky a postupy tvorby počítačového kódu v konkrétnom programovacom jazyku
  Špecifikácia:
  Cykly, funkcie, procedúry, typy premenných, štruktúry, triedy a pod. Programovací jazyk napr. Java, C, ...
 • stupeň EKR 7 metodiky získavania a popisu požiadaviek na systémové riešenie
  Špecifikácia:
  Requirements analysis.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 5 zhodnotenie a navrhnutie algoritmu pre riešenie konkrétnej zadanej úlohy
 • stupeň EKR 7 dodržiavanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany
 • stupeň EKR 7 analýza, návrh a popis dátových rozhraní medzi subsystémami navrhovaného riešenia podľa konkrétneho zadania
  Špecifikácia:
  Webové služby, XML, XSD, OWL.
 • stupeň EKR 7 použitie jazyka UML v navrhovaných modelových riešeniach
 • stupeň EKR 7 využívanie nástrojov CASE s obsahom ich vhodnosti
 • stupeň EKR 5 koordinácia čiastkových úloh súvisiacich s návrhom, vývojom, implementáciou a nasadením informačných systémov
 • stupeň EKR 5 zhodnotenie a návrh algoritmu pre IKT riešenie
 • stupeň EKR 7 navrhovanie vhodných softvérových technológií pre konkrétne zadanie, vrátane návrhu riešení na optimalizáciu a zvyšovanie efektívnosti prostriedkov výpočtovej techniky
  Špecifikácia:
  Napr. transakčné riadenie, optimalizáciu, riadenie pomocou udalostí a pod.
 • stupeň EKR 7 poskytovanie integrovaných pohľadov na informačný systém, vrátane návrhu integrovanej architektúry informačných systémov, ich komponentov a vzájomných väzieb
 • stupeň EKR 5 spolupráca pri získavaní a analýze požiadaviek zákazníka na systémové riešenie a poskytovanie konzultácií a poradenstva zákazníkom
 • stupeň EKR 6 sledovanie aktuálnych tendrov a inovácií týkajúcich sa IKT architektúry a projektovania
 • stupeň EKR 5 priebežná kontrola funkčnosti navrhovaného riešenia a priebežné testovania navrhovaného IKT riešenia
 • stupeň EKR 6 spracovanie a príprava technickej a projektovej dokumentácie k navrhovanému riešeniu, architektúre IKT systému
 • stupeň EKR 7 riadenie rozsiahlych úloh v oblasti špecifikácie, návrhu a integrácie komplexných IT riešení
  Špecifikácia:
  Po technickej a odbornej stránke.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Certifikát pre riadenie IT procesov viac...
 • Priemyselná certifikácia IT riešenia viac...
 • Priemyselná certifikácia pre návrh operačných systémov viac...

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie