Špecialista riadenia polygrafickej výroby

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Špecialista riadenia polygrafickej výroby

Špecialista riadenia polygrafickej výroby vytvára operatívne plány pre jednotlivé fázy polygrafickej výroby a následne zabezpečuje riadiacou, koordinačnou a kontrolnou činnosťou ich plnenie.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel
Alternatívne názvy Dispečer polygrafickej výroby
Manažér polygrafickej výroby
Vedúci plánovania výroby
Vedúci polygrafickej výroby
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
NKR 6
EKR 6
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
ISCO-08 2141 - Špecialisti v oblasti priemyslu a výroby
SK ISCO-08 2141026 - Špecialista riadenia polygrafickej výroby
Divízia SK NACE Rev. 2 Tlač a reprodukcia záznamových médií
Príslušnosť k povolaniu Špecialista polygrafickej výroby

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na vysokej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na pokročilej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni vyjednávanie

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 6 ekonomika a riadenie v polygrafickej výrobe
  Špecifikácia:
  Ekonomické vedomosti potrebné na riadenie hospodárskych jednotiek na všetkých stupňoch riadenia, vrátane ekonomických pojmov. Princípy hospodárenia podnikateľského subjektu, výsledok hospodárenia.
 • stupeň EKR 6 technológia polygrafickej výroby
  Špecifikácia:
  Technológia: vyhotovenia tlačových podkladov, polygrafickej montáže, prípravy tlačovej formy, tlačových techník, dokončovacieho spracovania.
 • stupeň EKR 6 stroje a zariadenia v polygrafickej výrobe
 • stupeň EKR 6 druhy a vlastnosti polygrafických materiálov
 • stupeň EKR 6 manažment pre top manažérov
  Špecifikácia:
  V polygrafickej výrobe.
 • stupeň EKR 6 hodnotiace a motivačné systémy zamestnancov
 • stupeň EKR 6 postupy a metódy vedenia porád
 • stupeň EKR 6 druhy tlačových techník
  Špecifikácia:
  Princípy, postupy a oblasť použitia: digitálna tlač, flexografická tlač, hĺbkotlač, ofsetová tlač, sitotlač.
 • stupeň EKR 6 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 5 systémy, normy a štandardy kvality v polygrafickej výrobe
 • stupeň EKR 5 druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie
 • stupeň EKR 5 postupy a metódy normovania práce a pracovného výkonu
 • stupeň EKR 5 metódy a postupy kontroly v polygrafickej výrobe
 • stupeň EKR 5 normy spotreby polygrafických materiálov
  Špecifikácia:

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 6 technické a ekonomické rozbory plánov, vyhodnocovanie kvality výrobkov a efektívnosti procesov a výkonov v polygrafickej výrobe
 • stupeň EKR 6 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
 • stupeň EKR 6 identifikácia príčin neplnenia plánov, návrhy opatrení na elimináciu resp. odstránenie nedostatkov v polygrafickej výrobe
 • stupeň EKR 6 plánovanie prehliadok, údržby a opráv strojov a zariadení pre polygrafickú výrobu
 • stupeň EKR 6 zabezpečovanie náhradného riešenia v prípade kolízie plánu so skutočnosťou v polygrafickej výrobe
 • stupeň EKR 6 tvorba návrhov nových výrobných postupov v polygrafickej výrobe
 • stupeň EKR 6 zber a distribúcia informácií o riadení polygrafickej výroby, vyhodnocovanie účinnosti plánovania
 • stupeň EKR 6 riadenie výrobného úseku polygrafickej výroby
  Špecifikácia:
  Riadenie technologických postupov v polygrafickej výrobe. Riadenie plynulého a efektívneho chodu výroby po organizačnej, personálnej a materiálovej stránke.
 • stupeň EKR 6 zostavovanie operatívnych plánov polygrafickej výroby
  Špecifikácia:
  Operatívne plány výroby na rôzne časové obdobia, plán opráv strojov, čiastkové operatívne plány podriadených organizačných jednotiek. Zostavovanie operatívnych plánov na základe dohodnutých zákaziek, kontraktov, harmonogramu odbytu, kapacitných možností jednotlivých pracovísk, technického a technologického vybavenia a termínov subdodávok.
 • stupeň EKR 6 dispečerské riadenie v polygrafickej výrobe
 • stupeň EKR 6 určovanie optimálneho využívania výrobných a pracovných kapacít na pracoviskách polygrafickej výroby
  Špecifikácia:
  Návrhy zmien a optimalizácie technologických postupov, riadenia kvality na každom úseku polygrafickej výroby, úspory materiálov, technickej práce a energií.
 • stupeň EKR 6 vedenie a spracovávanie prevádzkovej dokumentácie polygrafickej výroby
 • stupeň EKR 6 koordinácia výrobných, operatívnych a prevádzkových plánov s ostatnými úsekmi polygrafickej výroby, vrátane vonkajších kooperácií
  Špecifikácia:
 • stupeň EKR 6 kontrola plnenia operatívnych plánov polygrafickej výroby
  Špecifikácia:
  Kontrola spotreby materiálov a energií, optimálneho využívania výrobných kapacít, plnenia výkonových noriem, prijatých nápravných opatrení. Kontrola dodržiavania kvality, časových noriem jednotlivých fáz výroby, dochádzky a plnenia pracovných úloh podriadených.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie