Kamenár

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Kamenár opracováva kameň ručnými a strojovými technológiami. Osadzuje, čistí, konzervuje a udržiava výrobky z kameňa. Pozná vlastnosti a použitie stavebných materiálov používaných v kameňospracujúcom priemysle.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre remeslá a osobné služby
Alternatívne názvy
Spracovateľ kameňa
Požadovaný stupeň vzdelania
Stredné odborné vzdelanie
NKR
3
EKR
3
ISCED
353
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08
7113 - Kamenári
SK ISCO-08
7113000 - Kamenár
Divízia SK NACE Rev. 2
Špecializované stavebné práce
Príslušnosť k povolaniu
Kamenár

Kompetencie

manuálna zručnosť
V
umelecký talent
analyzovanie a riešenie problémov
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
P
fyzická zdatnosť
P
rozhodovanie
P
samostatnosť
P
technická gramotnosť
P
tvorivosť (kreativita)
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
E
finančná a ekonomická gramotnosť
E
informačná gramotnosť
E
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
E
kultivovaný písomný prejav
E
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
E
matematická gramotnosť
E
organizovanie a plánovanie práce
E
osobnostný rozvoj
E
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
E
tímová práca
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
stroje, prístroje a zariadenia na opracovanie kameňa
Špecifikácia:
pracovné pomôcky na opracovanie kameňa
3
druhy prírodného kameňa a ich vlastnosti
Špecifikácia:
Horniny, ich vlastností a použitie v kamenárskej výrobe.
3
technológia opracovania prírodného kameňa
3
systémy, normy a štandardy kvality v oblasti spracovania prírodného kameňa
3
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
3
druhy a stupne povrchových úprav kameňa
Špecifikácia:
leštenie, bosovanie, lemovanie, pretĺkanie, zrnovanie, sekanie, hrotovanie atď.
3
princípy tvorby a radenia písma
3
chemické a čistiace prípravky používané pri povrchovej úprave kameňa
3
stavebné materiály a ich vlastnosti v kameňospracujúcom priemysle
3
spôsoby delenia kameňov
Špecifikácia:
rezanie, štiepanie, lámanie
3
druhy obkladov stavieb
Špecifikácia:
vnútorné a vonkajšie
3
základné postupy tvorby ceny
3
vplyv poveternostných podmienok na povrchové vlastnosti kameňa
3
znalosť štylistiky a gramatiky
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
sekanie písma a dekoratívnych prvkov do kameňa podľa predlôh alebo šablón ručne a strojovo
3
čistenie, opravy a údržba výrobkov z kameňa
3
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
3
orientácia v normách, technických a výtvarných podkladoch na spracovanie prírodného a technického kameňa
3
ručné opracovanie kameňa a kamenných výrobkov bosovaním a zrnením
Špecifikácia:
leštenie, bosovanie, lemovanie, pretĺkanie, zrnovanie, sekanie, hrotovanie atď.
3
ručné brúsenie kameňa a kamenných výrobkov
3
rezanie kameňa a kamenných výrobkov kotúčovými, listovými a lanovými pílami
3
sústruženie a vŕtanie kameňa
3
ručné štiepenie kameňa
3
ostrenie kamenárskych nástrojov kováčskych a z tvrdokovu
3
voľba technologického postupu kamenárskych prác
3
strojové leštenie kameňa a kamenných výrobkov
3
strojové opracovanie kameňa bosovaním a zrnením
3
návrh pracovných postupov ručného opracovania kameňa
3
návrh pracovných postupov strojového opracovania kameňa
3
posudzovanie kvality kamenárskych výrobkov
Špecifikácia:
prípadná korekcia nedostatkov
3
strojové štiepenie kameňa
3
montáž a osadzovanie kamenárskych výrobkov
3
rozpojovanie kameňa ručne
3
strojové brúsenie kameňa a kamenných výrobkov
3
voľba, obsluha a údržba náradia, pracovných pomôcok a strojových zariadení na brúsenie a leštenie kameňa
3
rozpojovanie kameňa termicky a hydraulicky
3
voľba materiálu na kamenárske práce
3
strojové opracovanie kameňa hrotovaním a lemovaním
3
konzervácia výrobkov z kameňa
3
tvorba ceny
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.