Umelecký drotár

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Umelecký drotár

Umelecký drotár vyrába drôtené predmety úžitkového a dekoratívneho charakteru. Pri výrobe uplatňuje drotárske techniky opletania, špirálového pletenia a slučkového výpletu.

Sektorová rada Sektorová rada pre remeslá a osobné služby
Alternatívne názvy Drotár
Ľudovo umelecký výrobca drotárskych výrobkov
Ľudovo umelecký výrobca v drotárstve
Požadovaný stupeň vzdelania Stredné odborné vzdelanie
NKR 3
EKR 3
ISCED 353
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 6 mesiacov
ISCO-08 7319 - Umeleckí remeselníci inde neuvedení
SK ISCO-08 7319002 - Umelecký drotár
Divízia SK NACE Rev. 2 Tvorivé, umelecké a zábavné činnosti
Príslušnosť k povolaniu Remeselník umeleckej (ľudovej) tvorby

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni manuálna zručnosť
 • umelecký talent
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na elementárnej úrovni samostatnosť

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 3 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 3 ľudová umelecká výroba
  Špecifikácia:
  charakteristika drotárskej výroby
 • stupeň EKR 3 odborná terminológia
  Špecifikácia:
  v drotárskej výrobe
 • stupeň EKR 3 spôsoby a postupy drotárskej výroby
  Špecifikácia:
  charakteristika opletania, špirálového a slučkového výpletu
 • stupeň EKR 3 drotárske výrobky
  Špecifikácia:
  sortiment tradičných, úžitkových a dekoratívnych predmetov
 • stupeň EKR 3 základné postupy tvorby ceny
 • stupeň EKR 3 dizajnérstvo
  Špecifikácia:
  produktový dizajn drôtených predmetov
 • stupeň EKR 3 pracovné nástroje a pomôcky pre drotársku výrobu
  Špecifikácia:
  Druhy, použitie a základná údržba nástrojov a pomôcok, ako napr. šidlo, kliešte, plech, kladivo, nožnice, dierkovač, spájkovačka.
 • stupeň EKR 3 druhy drôtov a ich parametre
  Špecifikácia:
  Napr. drôt pozinkovaný, drôt bez povrchovej úpravy, drôt poplastovaný atď.
 • stupeň EKR 3 slučkový a špirálový výplet
 • stupeň EKR 3 umelecko-remeselná tvorba

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 3 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
 • stupeň EKR 2 spájanie súčastí spájkovaním
 • stupeň EKR 2 opletanie nádob
 • stupeň EKR 2 zostavovanie a montovanie jednotlivých častí drotárskych výrobkov
 • stupeň EKR 2 povrchová úprava drotárskych výrobkov
 • stupeň EKR 3 ručné umelecko - remeselné spracovanie drotárskych výrobkov
 • stupeň EKR 3 tvorba ceny
  Špecifikácia:
  zhodnotenie nákladov
 • stupeň EKR 3 kontrola a posúdenie kvality drotárskych výrobkov
  Špecifikácia:
  prípadná korekcia nedostatkov
 • stupeň EKR 3 zhotovenie kostier drotárskych výrobkov
 • stupeň EKR 3 voľba technologického potupu drotárskych prác
 • stupeň EKR 3 spracovanie výtvarného zámeru

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie