Medovnikár

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Medovnikár

Medovnikár vyrába medovníky, perníky a iné sladké pečivo.

viac...

Sektorová rada Remeslá a osobné služby
Alternatívne názvy Pernikár
Požadovaný stupeň vzdelania Nižšie stredné odborné vzdelanie
NKR 2
EKR 2
ISCED 253
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 6 mesiacov
ISCO-08 7512 - Výrobcovia pekárskych a cukrárskych výrobkov
SK ISCO-08 7512005 - Medovnikár
Divízia SK NACE Rev. 2 Športové, zábavné a rekreačné činnosti
Ostatné osobné služby
Príslušnosť k povolaniu Cukrár

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na elementárnej úrovni rozhodovanie

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 2 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 2 hygiena potravín
 • stupeň EKR 2 medovnikárske remeslo
  Špecifikácia:
  historický vývoj
 • stupeň EKR 2 technologický postup výroby medovníkov
 • stupeň EKR 2 technologický postup výroby polevy a zdobenia
 • stupeň EKR 2 základné a pomocné suroviny na výrobu medovníkov
  Špecifikácia:
  Vlastnosti a vplyv na technológiu výroby.
 • stupeň EKR 2 pracovné nástroje a pomôcky
  Špecifikácia:
  Druhy, použitie, ich základná údržba (napr. formičky, nože, tvarovacie formy, valček na cesto atď.)
 • stupeň EKR 2 cukrárske suroviny a spôsob ich skladovania
  Špecifikácia:
  Podmienky skladovania a trvanlivosť cukrárskych surovín.
 • stupeň EKR 2 druhy a spôsoby použitia cukrárskych plniek a poliev
 • stupeň EKR 2 druhy a spôsoby spracovania cukrárskych ciest a hmôt
 • stupeň EKR 2 základné postupy tvorby ceny
 • stupeň EKR 2 potravinový kódex Slovenskej republiky
  Špecifikácia:
  Všeobecné požiadavky na výrobu potravín, na manipuláciu s nimi a na ich uvádzanie do obehu a niektoré osobitné hygienické požiadavky.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 2 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
 • stupeň EKR 2 príprava surovín na výrobu medovníkov
 • stupeň EKR 2 uplatňovanie receptúry a postupnosť krokov
 • stupeň EKR 2 spracovanie medovníkového cesta, polevy
 • stupeň EKR 2 vykrajovanie tvarov medovníkov, vtláčanie cesta do foriem
 • stupeň EKR 2 kontrola kvality hotových výrobkov
  Špecifikácia:
  Prípadné odstránenie nedostatkov.
 • stupeň EKR 2 skladovanie, balenie, expedícia výrobkov
 • stupeň EKR 2 hygienicko-sanitačná činnosť v cukrárskej prevádzke
 • stupeň EKR 2 konečná a povrchová úprava výrobkov
 • stupeň EKR 2 prijímanie platieb za tovar
  Špecifikácia:
  Práca s registračnou pokladnicou.
 • stupeň EKR 2 tvorba ceny
  Špecifikácia:
  Kalkulácia nákladov na určenie ceny medovnikárskych (medovníkových) výrobkov.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na odber vzoriek zo životného prostredia a z pracovného prostredia na účely kvalitatívneho a kvantitatívneho zisťovania faktorov životného prostredia a pracovného prostredia podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1)
 • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov (zdravotný, potravinársky preukaz) podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1)

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu zamestnanosť a sociálna inklúzia.

Zapamätať prihlásenie