Majster (supervízor) v polygrafickej výrobe

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Majster (supervízor) v polygrafickej výrobe

Majster (supervízor) v polygrafickej výrobe zodpovedá, organizuje a riadi prácu na technologickom úseku polygrafickej výroby.

Sektorová rada Sektorová rada pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel
Alternatívne názvy Predák
Shift leader
Team leader
Vedúci zmeny
Zmenový majster
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
ISCO-08 3122 - Majstri (supervízori) v priemyselnej výrobe
SK ISCO-08 3122007 - Majster (supervízor) v polygrafickej výrobe
Divízia SK NACE Rev. 2 Tlač a reprodukcia záznamových médií
Príslušnosť k povolaniu Majster (supervízor) v polygrafickej výrobe

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na elementárnej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na elementárnej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na elementárnej úrovni tvorivosť (kreativita)

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 manažment pre majstrov
 • stupeň EKR 4 postupy a metódy normovania práce a pracovného výkonu
 • stupeň EKR 4 technológia polygrafickej montáže a zhotovovania tlačových foriem
 • stupeň EKR 4 ochrana životného prostredia
 • stupeň EKR 4 druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie
 • stupeň EKR 4 postupy technologickej prípravy výrobných podkladov v polygrafickej výrobe
 • stupeň EKR 4 technológia tlače
  Špecifikácia:
  Typy: digitálna tlač, flexografická tlač, hĺbkotlač, ofsetová tlač, sieťotlač.
 • stupeň EKR 4 technológia dokončovacieho spracovania v polygrafickej výrobe
 • stupeň EKR 4 druhy technológie polygrafickej montáže
 • stupeň EKR 4 druhy a vlastnosti polygrafických materiálov
 • stupeň EKR 4 systémy, normy a štandardy kvality v polygrafickej výrobe
 • stupeň EKR 4 stroje a zariadenia v polygrafickej výrobe
  Špecifikácia:
  Obsluha a údržba strojov a zariadení v polygrafickej výrobe.
 • stupeň EKR 4 priemyselná ekológia
 • stupeň EKR 4 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
 • stupeň EKR 4 spolupráca pri zostavovaní operatívnych plánov polygrafickej výroby
 • stupeň EKR 4 kontrola dodržiavania technologických postupov a predpisov v polygrafickej výrobe
 • stupeň EKR 4 kontrola plnenia operatívnych plánov polygrafickej výroby
 • stupeň EKR 4 koordinácia priebehu a väzieb výrobných činností v polygrafickej výrobe
 • stupeň EKR 4 riešenie organizačných a prevádzkových problémov v polygrafickej výrobe
 • stupeň EKR 4 riadenie výrobného úseku polygrafickej výroby
 • stupeň EKR 4 určovanie optimálneho využívania výrobných a pracovných kapacít na pracoviskách polygrafickej výroby
 • stupeň EKR 4 orientácia v normách kvality v polygrafickej výrobe
 • stupeň EKR 4 vedenie a spracovávanie prevádzkovej dokumentácie polygrafickej výroby
 • stupeň EKR 4 vstupná, medzioperačná a výstupná kontrola surovín, materiálov, polotovarov a výrobkov v polygrafickej výrobe

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie