Majster (supervízor) v celulózo-papierenskej výrobe

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Majster (supervízor) v celulózo-papierenskej výrobe

Majster (supervízor) v celulózo-papierenskej výrobe riadi a organizuje práce na úseku výroby celulózy, papiera a spracovania papiera.

Sektorová rada Sektorová rada pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel
Alternatívne názvy Dispečer výroby
Foreman
Predák
Shift leader
Vedúci zmeny
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: neuvedené
ISCO-08 3122 - Majstri (supervízori) v priemyselnej výrobe
SK ISCO-08 3122006 - Majster (supervízor) v celulózo-papierenskej výrobe
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba papiera a papierových výrobkov
Príslušnosť k povolaniu Technik celulózo-papierenskej výrobe

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na elementárnej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na elementárnej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni tvorivosť (kreativita)

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 ochrana životného prostredia
 • stupeň EKR 4 technológia výroby papiera, kartónov a lepeniek
 • stupeň EKR 4 technológia výroby celulózy a papiera
 • stupeň EKR 4 manažment pre majstrov
 • stupeň EKR 4 postupy a metódy normovania práce a pracovného výkonu
 • stupeň EKR 4 stroje, zariadenia a výrobné linky v celulózo-papierenskej výrobe
  Špecifikácia:
  Strojné zariadenia na výrobu celulózy, papiera a výrobkov z celulózy a papiera - ich obsluha, nastavovanie a údržba.
 • stupeň EKR 4 druhy a vlastnosti surovín/materiálov v celulózo-papierenskej výrobe
 • stupeň EKR 4 systémy, normy a štandardy kvality v celulózo-papierenskej výrobe
 • stupeň EKR 4 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
 • stupeň EKR 4 určovanie optimálneho využívania výrobných a pracovných kapacít na pracoviskách celulózo-papierenskej výroby
 • stupeň EKR 4 kontrola plnenia operatívnych plánov celulózo-papierenskej výroby
 • stupeň EKR 4 riadenie technologického úseku celulózo-papierenskej výroby
 • stupeň EKR 4 koordinácia priebehu a väzieb výrobných činností v celulózo-papierenskej výrobe
 • stupeň EKR 4 kontrola dodržiavania technologických postupov a bezpečnostných predpisov v celulózo-papierenskej výrobe
 • stupeň EKR 4 operatívne riešenie organizačných a prevádzkových problémov v celulózo-papierenskej výrobe
 • stupeň EKR 4 orientácia v normách a v technických podkladoch v celulózo-papierenskej výrobe
 • stupeň EKR 4 vedenie príslušnej dokumentácie v celulózo-papierenskej výrobe
  Špecifikácia:
  Prevádzková dokumentácia.
 • stupeň EKR 4 kontrola pracovného procesu a výsledkov práce v celulózo-papierenskej výrobe
 • stupeň EKR 4 spolupráca pri tvorbe výrobno-prevádzkových plánov v celulózo-papierenskej výrobe

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie