Strojník linky pre výrobu výrobkov z papiera

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Strojník linky pre výrobu výrobkov z papiera

Strojník linky pre výrobu výrobkov z papiera riadi, nastavuje a obsluhuje poloautomatické a automatické stroje a zariadenia na výrobu výrobkov z papiera, kartónu a lepenky.

Sektorová rada Sektorová rada pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel
Alternatívne názvy Mechanik – nastavovač
Strojník – operátor
Strojný robotník
Strojvedúci
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 2 roky
ISCO-08 8143 - Operátori strojov na výrobu výrobkov z papiera
SK ISCO-08 8143001 - Strojník linky pre výrobu výrobkov z papiera
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba papiera a papierových výrobkov
Príslušnosť k povolaniu Operátor spracovania papiera

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na elementárnej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na elementárnej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na elementárnej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na elementárnej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni tímová práca
 • ovládanie na elementárnej úrovni vedenie ľudí

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 druhy a vlastnosti surovín/materiálov v celulózo-papierenskej výrobe
 • stupeň EKR 4 technológia výroby papiera a papierenských výrobkov
 • stupeň EKR 4 technológia výroby papiera, kartónov a lepeniek
 • stupeň EKR 4 technológia spracovania papiera na papierenské výrobky
 • stupeň EKR 4 stroje, zariadenia a výrobné linky v celulózo-papierenskej výrobe
  Špecifikácia:
  Stroje a zariadenia: tlačové, výsekové, skladacie, lepiace a pod. - ich obsluha, nastavovanie a údržba.
 • stupeň EKR 4 ochrana životného prostredia
 • stupeň EKR 4 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
 • stupeň EKR 4 kontrola prevádzkyschopnosti strojov a zariadení v papierenskej výrobe
 • stupeň EKR 4 nastavovanie a údržba papierenských strojových zariadení
 • stupeň EKR 4 voľba technologických podmienok a parametrov pri spracovaní papiera, kartónov a lepeniek
 • stupeň EKR 4 vedenie záznamov o prevádzke a opravách strojov a zariadení pri výrobe výrobkov z papiera, kartónu a lepenky
 • stupeň EKR 4 zaznamenávanie technických údajov a výsledkov práce pri výrobe výrobkov z papiera, kartónu a lepenky
 • stupeň EKR 4 príprava materiálov súvisiacich s výrobou výrobkov z papiera, kartónov a lepeniek
 • stupeň EKR 4 posudzovanie hodnôt parametrov výrobného procesu pri výrobe výrobkov z papiera, kartónu a lepenky
 • stupeň EKR 4 obsluha strojov a zariadení na výrobu výrobkov z papiera, kartónov a lepenky
  Špecifikácia:
  Stroje a zariadenia: tlačové, výsekové, skladacie, lepiace, baliace, rezacie, zlepovacie, lisovacie a pod.
 • stupeň EKR 4 zabezpečenie dodržiavania predpísaných technologických postupov pri výrobe výrobkov z papiera, kartónov a lepenky

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie