Strojník zariadenia na výrobu celulózy

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Strojník zariadenia na výrobu celulózy

Strojník zariadenia na výrobu celulózy riadi, nastavuje a obsluhuje technologické zariadenia na výrobu celulózy.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel
Alternatívne názvy Celulozár
Várnik
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 6 mesiacov
ISCO-08 8171 - Operátori zariadení na výrobu celulózy a papiera
SK ISCO-08 8171001 - Strojník zariadenia na výrobu celulózy
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba papiera a papierových výrobkov
Príslušnosť k povolaniu Operátor výroby celulózy

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na elementárnej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na elementárnej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni samostatnosť

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 stroje, zariadenia a výrobné linky v celulózo-papierenskej výrobe
  Špecifikácia:
  Stroje a zariadenia: regeneračné kotle, odparky, sekačky, várne, vysušovacie stroje a pod. - ich obsluha a údržba.
 • stupeň EKR 4 technológia výroby celulózy
 • stupeň EKR 4 technológia sušenia celulózy
 • stupeň EKR 4 suroviny a chemikálie na výrobu celulózy
 • stupeň EKR 4 systémy, normy a štandardy kvality v oblasti výroby a spracovania celulózy
  Špecifikácia:
  Systémy a normy kvality štiepok, varného procesu celulózy, procesu regenerácie chemikálií.
 • stupeň EKR 4 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
 • stupeň EKR 4 zaznamenávanie technických údajov a výsledkov práce pri výrobe celulózy
 • stupeň EKR 4 zabezpečovanie, dodržiavanie a kontrola predpísaných technologických postupov pri výrobe a sušení celulózy
 • stupeň EKR 4 obsluha technologických zariadení na úpravu priemyselnej vody
 • stupeň EKR 4 obsluha regeneračných kotlov pri regenerácii výluhov spaľovaním vo výrobe a spracovaní papiera
 • stupeň EKR 4 obsluha strojov na odkôrňovanie vláknoviny v papierenskej výrobe, vrátane sekania a obsluhy dopravného zariadenia s príslušenstvom
 • stupeň EKR 4 riadenie regenerácie bieleho a kaustifikácie zeleného lúhu vo výrobe sulfátovej buničiny pri výrobe a spracovaní papiera
 • stupeň EKR 4 sledovanie hodnôt a parametrov výroby, sušenia a balenia celulózy
 • stupeň EKR 4 riadenie, obsluha odparkov pri zahusťovaní výluhov na výrobu buničiny pri výrobe a spracovaní papiera
 • stupeň EKR 4 sledovanie a posudzovanie hodnôt parametrov výrobného procesu pri výrobe celulózy
 • stupeň EKR 4 voľba technologických podmienok a parametrov procesov regenerácie chemikálií pri výrobe a spracovaní bučiny a papiera
 • stupeň EKR 4 riadenie varného cyklu celulózy
 • stupeň EKR 4 čistenie, ošetrovanie a údržba technologických zariadení pri výrobe celulózy
  Špecifikácia:
  Stroje a zariadenia: regeneračné kotle, odparky, sekačky, várne, vysušovacie stroje a pod.
 • stupeň EKR 4 voľba technologických podmienok a parametrov pri výrobe a spracovaní celulózy

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie