Strojník zariadenia na výrobu papiera

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Strojník zariadenia na výrobu papiera

Strojník zariadenia na výrobu papiera riadi, nastavuje a obsluhuje technologické zariadenia na výrobu papiera.

Sektorová rada Sektorová rada pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel
Alternatívne názvy Strojník papierenského stroja
Vedúci papierenského stroja
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08 8171 - Operátori zariadení na výrobu celulózy a papiera
SK ISCO-08 8171003 - Strojník zariadenia na výrobu papiera
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba papiera a papierových výrobkov
Príslušnosť k povolaniu Operátor výroby celulózy

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na elementárnej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na elementárnej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni vedenie ľudí

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 stroje, zariadenia a výrobné linky v celulózo-papierenskej výrobe
  Špecifikácia:
  Stroje a zariadenia na triedenie, mletie a zahusťovanie celulózy.
 • stupeň EKR 4 druhy a vlastnosti surovín/materiálov v celulózo-papierenskej výrobe
 • stupeň EKR 4 technológia výroby papiera a papierenských výrobkov
 • stupeň EKR 4 ochrana životného prostredia
 • stupeň EKR 4 technológia výroby papiera, kartónov a lepeniek
 • stupeň EKR 4 technológia spracovania celulózy na papierenskú výrobu
 • stupeň EKR 4 systémy, normy a štandardy kvality v oblasti výroby a spracovania papiera
 • stupeň EKR 4 druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie
 • stupeň EKR 4 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
 • stupeň EKR 4 zabezpečovanie, dodržiavanie a kontrola predpísaných technologických postupov pri výrobe papiera
 • stupeň EKR 4 riadenie strojov na prevíjanie papiera do kotúčov pri výrobe vybraných druhov papiera
 • stupeň EKR 4 úpravy konzistencie papierenských surovín
 • stupeň EKR 4 voľba technologických podmienok a parametrov pri výrobe, rezaní a previnovaní papiera
 • stupeň EKR 4 kontrola prevádzkyschopnosti strojov a zariadení v papierenskej výrobe
 • stupeň EKR 4 riadenie kontinuálnych rozvlákňovacích liniek v papierenskej výrobe
  Špecifikácia:
  Rozvlákňovacie linky: hydrapulpery, kužeľové mlyny, superfinery a pod.
 • stupeň EKR 4 riadenie výroby papierenských strojov s diaľkovým riadením z panelov alebo velínov
 • stupeň EKR 4 sledovanie a posudzovanie hodnôt parametrov výrobného procesu pri výrobe papiera
  Špecifikácia:
  Výrobný proces: výroba, rezanie a previnovanie papiera.
 • stupeň EKR 4 nastavenie, obsluha, čistenie a údržba technologických zariadení pri výrobe papiera
 • stupeň EKR 4 riadenie a obsluha strojného zariadenia na výrobu papiera
  Špecifikácia:
  Stroje a zariadenia na triedenie, mletie a zahusťovanie celulózy.
 • stupeň EKR 4 zaznamenávanie technologických údajov a výsledkov práce pri výrobe papiera

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie