Operátor zariadenia na výrobu celulózy

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Operátor zariadenia na výrobu celulózy

Operátor zariadenia na výrobu celulózy nastavuje a obsluhuje stroje a zariadenia na výrobu celulózy, vrátane jej povrchovej úpravy.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel
Alternatívne názvy Celulozár
Operátor celulozár
Výrobca buničiny
Požadovaný stupeň vzdelania Stredné odborné vzdelanie
NKR 3
EKR 3
ISCED 353
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08 8171 - Operátori zariadení na výrobu celulózy a papiera
SK ISCO-08 8171002 - Operátor zariadenia na výrobu celulózy
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba papiera a papierových výrobkov
Príslušnosť k povolaniu Operátor výroby celulózy

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na elementárnej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na elementárnej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni tímová práca

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 3 suroviny a chemikálie na výrobu celulózy
 • stupeň EKR 3 chemické reakcie a postupy regenerácie surovín
 • stupeň EKR 3 technológia sušenia celulózy
 • stupeň EKR 3 stroje, zariadenia a výrobné linky v celulózo-papierenskej výrobe
  Špecifikácia:
  Stroje a zariadenia: regeneračné kotle, odparky, sekačky, várne, vysušovacie stroje a pod. - ich obsluha a nastavenie.
 • stupeň EKR 3 technológia výroby celulózy
 • stupeň EKR 3 systémy, normy a štandardy kvality v oblasti výroby a spracovania celulózy
 • stupeň EKR 3 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 3 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
 • stupeň EKR 3 čistenie, ošetrovanie a údržba technologických zariadení pri výrobe celulózy
  Špecifikácia:
  Stroje a zariadenia: regeneračné kotle, odparky, sekačky, várne, vysušovacie stroje a pod.
 • stupeň EKR 3 obsluha odpariek pri zahusťovaní výluhov na výrobu buničiny pri výrobe a spracovaní papiera
 • stupeň EKR 3 obsluha regeneračných kotlov pri regenerácii výluhov spaľovaním vo výrobe a spracovaní papiera
 • stupeň EKR 3 riadenie regenerácie bieleho a kaustifikácie zeleného lúhu vo výrobe sulfátovej buničiny pri výrobe a spracovaní papiera
 • stupeň EKR 3 sledovanie hodnôt a parametrov výroby, sušenia a balenia celulózy
 • stupeň EKR 3 obsluha viac strojového zariadenia na triedenie drevoviny a zariadení na pranie a zahusťovanie polobielenej buničiny vo výrobe a spracovaní papiera
 • stupeň EKR 3 obsluha strojov na odkôrňovanie vláknoviny v papierenskej výrobe, vrátane sekania a obsluhy dopravného zariadenia s príslušenstvom

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie