Operátor zariadenia na výrobu papiera

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Operátor zariadenia na výrobu papiera

Operátor zariadenia na výrobu papiera nastavuje a obsluhuje stroje a zariadenia na výrobu papiera, kartónov a lepeniek, vrátane ich povrchovej úpravy.

Sektorová rada Sektorová rada pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel
Alternatívne názvy Obsluha papierenského stroja
Operátor prípravne látky
Operátor rozvlákňovania
Papiernik
Pomocník dublírovacieho stroja
Pomocník papierenského stroja
Požadovaný stupeň vzdelania Stredné odborné vzdelanie
NKR 3
EKR 3
ISCED 353
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08 8171 - Operátori zariadení na výrobu celulózy a papiera
SK ISCO-08 8171004 - Operátor zariadenia na výrobu papiera
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba papiera a papierových výrobkov
Príslušnosť k povolaniu Operátor výroby celulózy

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na elementárnej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na elementárnej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni tímová práca

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 3 stroje, zariadenia a výrobné linky v celulózo-papierenskej výrobe
 • stupeň EKR 3 druhy a vlastnosti surovín/materiálov v celulózo-papierenskej výrobe
 • stupeň EKR 3 technológia výroby papiera, kartónov a lepeniek
 • stupeň EKR 3 technológia spracovania celulózy na papierenskú výrobu
 • stupeň EKR 3 ochrana životného prostredia
 • stupeň EKR 3 druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie
 • stupeň EKR 3 chemické látky a zmesi
  Špecifikácia:
  V oblasti výroby a spracovania papiera.
 • stupeň EKR 3 systémy, normy a štandardy kvality v oblasti výroby a spracovania papiera
 • stupeň EKR 3 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 3 úpravy konzistencie papierenských surovín
 • stupeň EKR 3 obsluha sušiacich a hladiacich strojov v papierenskej výrobe
 • stupeň EKR 3 riadenie a obsluha strojného zariadenia na výrobu papiera
  Špecifikácia:
  Obsluha papierenských strojov vo výrobe papiera, viacvrstvových kartónov a lepeniek. Obsluha zariadení na triedenie, mletie a zahusťovanie celulózy.
 • stupeň EKR 3 obsluha rozvlákňovacích zariadení v papierenskej výrobe
 • stupeň EKR 3 obsluha zariadení na povrchovú úpravu papiera, kartónov a lepeniek
 • stupeň EKR 3 prevíjanie a rezanie papiera, kartónov a lepeniek na prevíjacích a rezacích strojoch v papierenskej výrobe
 • stupeň EKR 3 farbenie papiera, kartónov a lepeniek na zariadeniach na farbenie v papierenskej výrobe
 • stupeň EKR 3 riadenie kontinuálnych rozvlákňovacích liniek v papierenskej výrobe
  Špecifikácia:
  Rozvlákňovacie linky: hydrapulpery, kužeľové mlyny, superfinery a pod.
 • stupeň EKR 3 voľba technologických podmienok a parametrov pri výrobe, rezaní a previnovaní papiera
 • stupeň EKR 3 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
 • stupeň EKR 3 sledovanie a posudzovanie hodnôt parametrov výrobného procesu pri výrobe, rezaní a previnovaní papiera
 • stupeň EKR 3 riadenie výroby papiera, kartónov a lepeniek na papierenských strojoch s diaľkovým riadením z panelov alebo velínov
 • stupeň EKR 3 nastavenie, obsluha, čistenie a údržba technologických zariadení pri výrobe papiera

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie