Elektromontér a opravár elektrického vedenia

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Elektromontér a opravár elektrického vedenia

Elektromontér a opravár elektrického vedenia vykonáva údržbu a opravy elektrických vedení prenosových, distribučných a rozvodných sietí a rieši ich technické problémy.

Sektorová rada Sektorová rada pre energetiku, plyn a elektrinu
Alternatívne názvy Prevádzkový elektrikár
Prevádzkový montér
Požadovaný stupeň vzdelania Stredné odborné vzdelanie
NKR 3
EKR 3
ISCED 353
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov
Odborná prax Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax: aspoň 2 roky
Právny predpis:
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov
ISCO-08 7413 - Elektromontéri a opravári elektrických vedení
SK ISCO-08 7413001 - Elektromontér a opravár elektrického vedenia
Divízia SK NACE Rev. 2 Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
Príslušnosť k povolaniu Mechanik elektrických vedení

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na elementárnej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni tímová práca

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 3 ochrana životného prostredia
 • stupeň EKR 3 elektrické stroje a prístroje
 • stupeň EKR 3 systémy, normy a štandardy kvality v elektrotechnike
 • stupeň EKR 3 elektrotechnika
 • stupeň EKR 3 postupy a metódy merania elektrických veličín
 • stupeň EKR 3 technické kreslenie v elektrotechnike
 • stupeň EKR 3 druhy energie, ich prenos, využívanie, straty a účinnosť
 • stupeň EKR 3 zariadenia a systémy na rozvod elektrickej energie a ich prevádzka
 • stupeň EKR 3 normy elektrických obvodov a inštalácií
 • stupeň EKR 3 elektronické meracie prístroje a systémy
 • stupeň EKR 3 testovacie a diagnostické prístroje
 • stupeň EKR 3 postupy elektrodiagnostiky
 • stupeň EKR 3 zásady prevádzkovej kontroly
 • stupeň EKR 3 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
  Špecifikácia:
  Zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov.
 • stupeň EKR 3 elektrotechnické materiály, vodiče a káble
 • stupeň EKR 3 elektrická stanica
 • stupeň EKR 3 meracia a regulačná technika
 • stupeň EKR 3 metódy istenia elektrických obvodov
 • stupeň EKR 3 bezpečnostné a prevádzkové predpisy v energetike
 • stupeň EKR 3 systémy a normy kontroly a riadenia kvality v oblasti energetiky
 • stupeň EKR 3 právne predpisy a ďalšie usmernenia na obsluhu vyhradených technických zariadení podľa charakteru obsluhovanej technológie

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 3 vedenie záznamov a povinnej dokumentácie o montáži, pripojení, oprave alebo revízii elektrických rozvodov a ich súčastí
 • stupeň EKR 3 diagnostika porúch a vyhodnocovanie diagnostických meraní v energetike
  Špecifikácia:
  Diagnostikovanie porúch elektroinštalácií a elektrických rozvodov.
 • stupeň EKR 3 rekonštrukcie, opravy a údržba elektrických vedení
 • stupeň EKR 3 výstavba a inštalácia elektrických vedení
  Špecifikácia:
  Výstavba a inštalácia na drevených, betónových, skrutkovaných priehradových, resp. zváraných alebo ohraňovaných stožiaroch, povrchovo upravených pozinkovaním.
 • stupeň EKR 3 montáž a zapojenie meracích prístrojov a súprav na meranie a kontrolu odberu elektrickej energie
 • stupeň EKR 3 prehliadky a odborné skúšky na elektrických vedeniach
 • stupeň EKR 3 kontrola stavu a činnosti elektrických zariadení, rozvodov a ich súčastí
 • stupeň EKR 3 údržba a opravy elektroinštalácií a elektrických rozvodov
 • stupeň EKR 3 meranie elektrických veličín, vyhodnocovanie nameraných hodnôt
 • stupeň EKR 3 orientácia v príslušnej dokumentácii elektrických rozvodov
 • stupeň EKR 2 funkčné skúšky elektroinštalácií a elektrických rozvodov po preventívnej údržbe a oprave

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Osvedčenie o absolvovaní kurzu poskytovania prvej pomoci a základnej kardiopulmonálnej resuscitácie podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 8 ods. 1 písm. a) bod 3)
 • Osvedčenie na vykonávanie činnosti na technickom zariadení elektrickom (elektrotechnik) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)
 • Preukaz na práce vo výške a nad voľnou hĺbkou pomocou špeciálnej horolezeckej a speleologickej techniky podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností (§ 14 ods. 2)
 • Zváračský preukaz podľa vybranej STN

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Preukaz obsluhy motorových vozíkov (preukaz na vysokozdvižný vozík) podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1)
 • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny C podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie