Mechanik rádiometrie a spektrometrie

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Mechanik rádiometrie a spektrometrie

Mechanik rádiometrie a spektrometrie realizuje činnosti súvisiace s odberom vzoriek, meraniami, analýzami a správou prístrojovej techniky v oblasti radiačnej kontroly v jadrovej elektrárni.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre energetiku, plyn a elektrinu
Alternatívne názvy Technik meraní a správy prístrojov
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 541/2004 Z.z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok

viac...
ISCO-08 7421 - Mechanici a opravári elektrotechnických a elektronických zariadení (okrem informačných a komunikačných technológií)
SK ISCO-08 7421004 - Mechanik rádiometrie a spektrometrie
Divízia SK NACE Rev. 2 Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
Príslušnosť k povolaniu Mechanik elektrotechnických (elektronických) zariadení

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na elementárnej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni informačná gramotnosť

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 metrológia fyzikálnych veličín
  Špecifikácia:
  Jednotky veličín v oblasti chémie a dozimetrie.
 • stupeň EKR 4 laboratórna technika a laboratórne postupy v chémii
  Špecifikácia:
  Kyseliny, zásady, destilácie, filtrácia a pod., postupy prípravy roztokov.
 • stupeň EKR 4 meracie prístroje a systémy v energetike
  Špecifikácia:
  Systémy elektronických operatívnych dozimetrov, prenosové meracie prístroje, prístroje radiačnej kontroly.
 • stupeň EKR 4 analytická chémia
  Špecifikácia:
  Atómová, molekulová, absorpčná spektrometria, infračervená spektrometria a pod.
 • stupeň EKR 4 rádiometria
  Špecifikácia:
  Postupy merania žiarenia súvisiacich s energiou prenášanou žiarením (rádioaktívne žiarenia), rádiometrické veličiny.
 • stupeň EKR 4 systémy a zariadenia v oblasti jadrovej energie a ich prevádzka
  Špecifikácia:
  Rádiometer a pod.
 • stupeň EKR 4 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
  Špecifikácia:
  Zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov.
 • stupeň EKR 4 právne predpisy a pojmy v energetike
 • stupeň EKR 4 právne predpisy a základné pojmy pre oblasť životného prostredia
  Špecifikácia:
  Ochrana životného prostredia. Druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie.
 • stupeň EKR 4 príčiny a riešenia havarijných situácií v jadrovej elektrárni
 • stupeň EKR 4 postupy radiačnej bezpečnosti v jadrovej elektrárni
 • stupeň EKR 4 právne predpisy a pojmy o mierovom využívaní jadrovej energie
 • stupeň EKR 4 postupy radiačnej kontroly v jadrovej elektrárni
 • stupeň EKR 4 postupy balenia komponentov, zostáv, podzostáv elektronických zariadení a hotových výrobkov

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 aplikácia progresívnych technických metód súvisiacich s prevádzkou jadrovej elektrárne
 • stupeň EKR 4 bilancia hodnôt emisií do životného prostredia
 • stupeň EKR 4 obsluha testovacích a diagnostických prístrojov rádiometrie a spektrometrie, vrátane ich údržby
  Špecifikácia:
  Systémy elektronických operatívnych dozimetrov, prenosné meracie prístroje, prístroje radiačnej kontroly.
 • stupeň EKR 4 preberanie a montáž zariadení a systémov rádioaktívnej kontroly
 • stupeň EKR 4 organizácia prevádzkyschopnosti a správneho používania prevádzkového zariadenia a prístrojov radiačnej kontroly
  Špecifikácia:
  Správa príslušných systémov, prístrojov a zariadení rádioaktívnej kontroly, Kontrola správnosti a funkčnosti zverených systémov, prístrojov a zariadení.
 • stupeň EKR 4 vedenie databázy, evidencie a archivácie dát v rámci bezpečnostných meraní
 • stupeň EKR 4 dodržiavanie predpisov BOZP a PO súvisiacich s vykonávanou činnosťou v jadrovej elektrárni
  Špecifikácia:
  Určené technologické a pracovné postupy, požiadavky BOZP, ochrany pred požiarmi (OPP) a ochrany životného prostredia.
 • stupeň EKR 4 monitoring radiačnej situácie v jadrovej elektrárni
 • stupeň EKR 4 výkon činností vyplývajúcich z havarijného plánovania a pripravenosti
  Špecifikácia:
  Participácia na príprave havarijných plánov, dokumentácie a pod. Účasť na tréningoch a stretnutiach organizácie havarijnej odozvy. Výkon činností vyplývajúcich z havarijného plánu jadrovej elektrárni a príslušnej dokumentácie vzťahujúcej sa na havarijné plánovanie a pripravenosť.
 • stupeň EKR 4 spracovávanie, vyhodnocovanie výsledkov meraní rádioaktivity súvisiacich s radiáciou v jadrovej elektrárni
  Špecifikácia:
  Rádiochemické rozbory radiačnej bezpečnosti, výsledky meraní, výsledky meraní radiačnej kontroly a pod.
 • stupeň EKR 4 analýza výsledkov meraní a kontrola dodržiavania povolených hodnôt rádioaktivity
 • stupeň EKR 4 odber a príprava vzoriek z technológie jadrovej elektrárne na príslušné meranie
  Špecifikácia:
  Gamaspektrometrické merania, merania trícia, celkovej beta aktivity, merania rádioaktivity v komíne, kontinuálne merania (na pevne umiestnených spektrometroch), laboratórne spektrometrie (výpuste v komíne, meranie netesností) a pod.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie pracovných činností, ktoré majú vplyv na jadrovú bezpečnosť jadrových zariadení podľa zákona č. 541/2004 Z.z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 24 ods. 3)

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie