Skúšobný technik elektrotechnických zariadení

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia
Skúšobný technik elektrických a elektronických zariadení

Skúšobný technik elektrotechnických zariadení

Skúšobný technik elektrických a elektronických zariadení vykonáva testovacie, diagnostické a meracie práce na elektrických a elektronických zariadeniach.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre elektrotechniku
Alternatívne názvy Testerista
Požadovaný stupeň vzdelania Vyššie odborné vzdelanie
NKR 5
EKR 5
ISCED 554
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Vyhláška MPSVR SR č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami, tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia §22.
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08 3114 - Elektronici
SK ISCO-08 3114003 - Skúšobný technik elektronických zariadení
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Príslušnosť k povolaniu Technik elektroník

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na elementárnej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni tímová práca

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 5 elektrotechnika
 • stupeň EKR 5 technické kreslenie v elektrotechnike
 • stupeň EKR 5 postupy a metódy merania elektrických veličín
 • stupeň EKR 5 elektronika
 • stupeň EKR 5 elektronické prvky
 • stupeň EKR 5 elektronické a číslicové obvody
 • stupeň EKR 5 elektronické meracie prístroje a systémy
 • stupeň EKR 5 počítačový hardvér
 • stupeň EKR 5 systémy, normy a štandardy kvality v elektrotechnike
 • stupeň EKR 5 metódy merania prevádzkových veličín
 • stupeň EKR 5 elektrotechnológia
 • stupeň EKR 5 testovacie a diagnostické prístroje
 • stupeň EKR 5 nedeštruktívne metódy skúšania (vizuálne)
 • stupeň EKR 5 postupy elektrodiagnostiky
 • stupeň EKR 5 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
 • stupeň EKR 3 normy elektrických obvodov a inštalácií

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 5 meranie stavu logických obvodov
 • stupeň EKR 5 overovanie elektricky pripojených zariadení z hľadiska súladu s projektovou dokumentáciou
 • stupeň EKR 5 meranie technických veličín a parametrov pri inštalácii, údržbe a opravách elektronických a telekomunikačných zariadení
 • stupeň EKR 4 diagnostikovanie porúch slaboprúdových elektrických rozvodov a zariadení
 • stupeň EKR 4 diagnostikovanie porúch elektrických a elektronických zariadení
 • stupeň EKR 4 orientácia v predpisoch, technických normách a normách kvality v elektrotechnickej výrobe
 • stupeň EKR 4 orientácia v dokumentácii a normách elektrotechnických a elektronických zapojení, rozvodov a zariadení
 • stupeň EKR 4 zásady ochrany zdravia a majetku
  Špecifikácia:
  Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom, bezpečnosť pri obsluhe a práci na elektrickom zariadení.
 • stupeň EKR 4 práce s elektronickými obvodovými prvkami
 • stupeň EKR 4 údržba a nastavenie elektronických meracích prístrojov na testovanie, meranie a kontrolu

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

 • Osvedčenie na vykonávanie činnosti na technickom zariadení elektrickom (samostatný elektrotechnik) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie