Skúšobný technik elektronických zariadení

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Skúšobný technik elektronických zariadení Skúšobný technik elektronických zariadení vykonáva elektrické, elektromechanické a mechanické práce súvisiace s prevádzkou, nastavovaním, diagnostikovaním a opravou elektronických zariadení (skúšanie dosiek plošných spojov, montáž zostáv a podzostáv elektronických zariadení). Pripravuje materiál a dohliada na proces počas výroby. Aktívne pracuje s výrobnou dokumentáciou. Vykonáva ručné práce spojené s montážou a skúšaním zverených skúšobných zariadení a finálnych výrobkov v elektrotechnickej výrobe. Vykonáva opravy skúšobných zariadení a finálnych výrobkov v elektrotechnickej výrobe, ktoré neprešli skúškou. Kontroluje platnosť kalibrácie zverených skúšobných zariadení a aktualizuje softvér.
Sektorová rada
Sektorová rada pre elektrotechniku
Kód/revízia
14241/2
Garant
Asociácia priemyselných zväzov
Alternatívne názvy
SK Elektrotechnik testovania
EN Electrical test engineer
SK Testovací technik elektronických zariadení
SK DVT inžinier
SK Technik elektroník pre testovanie elektronických zariadení
Požadovaný stupeň vzdelania
S ?
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
766
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov
Zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Poznámka: Podľa §16 ods. 8 zákona 124/2006 je potrebná aktualizačná príprava (obnovenie platnosti osvedčenia podľa vyhlášky 508/2009 §21-24) je potrebné absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu u osoby oprávnenej na výchovu a vzdelávanie aspoň každých 5 rokov.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie na vykonávanie činnosti na technickom zariadení elektrickom (elektrotechnik) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1 a § 21)
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
Poznámka: Zvyčajne sa vyžaduje niekoľko rokov predškolskej praxe ako montážny pracovník, výrobca, inšpektor alebo testerista elektrotechnických zariadení.
ISCO-08
3114
SK ISCO-08
3114003
ESCO
1181
SK NACE Rev. 2
C26
CPA 2015
C26
Príslušnosť k povolaniu
3114003

Kompetencie

7
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
E
Telesná zdatnosť
E
Manuálna zručnosť
E
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
elektrotechnika
Príznak: Sektorová (11) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
elektrotechnické materiály, vodiče a káble
Príznak: Sektorová (11) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
technické kreslenie v elektrotechnike
Príznak: Sektorová (11) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy a metódy merania elektrických veličín
Príznak: Sektorová (12) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy merania prevádzkových veličín
Príznak: Sektorová (11) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
normy elektrických obvodov a inštalácií
Príznak: Sektorová (11) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
elektrotechnológia
Príznak: Sektorová (11) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
elektronika
Príznak: Sektorová (11) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
elektronické prvky
Príznak: Sektorová (11) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
elektronické a číslicové obvody
Príznak: Sektorová (11) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
elektronické meracie prístroje a systémy
Príznak: Sektorová (11) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
testovacie a diagnostické prístroje
Príznak: Sektorová (11) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
počítačový hardvér
Príznak: Sektorová (17) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
technológia výroby elektrotechnických a elektronických súčiastok
Príznak: Sektorová (11) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
systémy, normy a štandardy kvality v elektrotechnike
Príznak: Sektorová (11) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
nedeštruktívne metódy skúšania (vizuálne)
Príznak: Sektorová (11) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
postupy diagnostiky elektrických systémov a zariadení
Príznak: Sektorová (11) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy obsluhy a údržby pracovných nástrojov, náradí a elektrotechnických zariadení
Príznak: Sektorová (11) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zásady hygieny práce, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi a ochrany životného prostredia
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
5

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v dokumentácii a normách elektrotechnických a elektronických zapojení, rozvodov a zariadení
Príznak: Sektorová (11) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
orientácia v predpisoch, technických normách a normách kvality v elektrotechnickej výrobe
Príznak: Sektorová (11) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
používanie vypracovaných pracovných postupov v elektrotechnike
Príznak: Sektorová (11) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
čítanie výkresovej dokumentácie
Príznak: Sektorová (14) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
dodržiavanie zásad a predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a používanie prostriedkov protipožiarnej ochrany
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom, bezpečnosť pri obsluhe a práci na elektrickom zariadení.
Perspektíva: Aktuálna
5
meranie stavu logických obvodov
Príznak: Sektorová (10) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
meranie technických veličín a parametrov pri inštalácii, údržbe a opravách elektronických a telekomunikačných zariadení
Príznak: Sektorová (11) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
overovanie elektricky pripojených zariadení z hľadiska súladu s projektovou dokumentáciou
Príznak: Sektorová (11) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
diagnostika porúch elektronických zariadení
Príznak: Sektorová (11) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
diagnostika porúch elektrických zariadení
Príznak: Sektorová (11) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
diagnostikovanie porúch slaboprúdových elektrických rozvodov a zariadení
Príznak: Sektorová (11) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
práce s elektronickými obvodovými prvkami
Príznak: Sektorová (11) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
údržba a nastavenie elektronických meracích prístrojov na testovanie, meranie a kontrolu
Príznak: Sektorová (11) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
manipulácia s výrobkami počas ich skúšania v elektrotechnike
Príznak: Sektorová (11) ?
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Ručné nástroje
Elektrické nástroje (vŕtačky, brúsky, píly, čerpadlá, frézy, el. kladivá, el. pomôcky na meranie a kontrolu..)
Tlačoviny, textové dokumenty
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy
Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Kancelárske prostriedky
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)

Profil práce

Charakter činností
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.