Materiálový technológ v elektrotechnike

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Materiálový technológ v elektrotechnike

Materiálový technológ v elektrotechnike dohliada na požadovanú úroveň kvality materiálov používaných počas procesu výroby. Získava, analyzuje a aplikuje nové poznatky z oblasti materiálov a ich využitia v elektrotechnike, vrátane technicko-ekonomických a environmentálnych podmienok.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre elektrotechniku
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
ISCO-08 3113 - Elektrotechnici a energetici
SK ISCO-08 3113006 - Materiálový technológ v elektrotechnike
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Príslušnosť k povolaniu Technik elektrotechnickej výroby

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na pokročilej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na elementárnej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na elementárnej úrovni manuálna zručnosť

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 nedeštruktívne metódy merania
 • stupeň EKR 7 technológia výroby elektrotechnických a elektronických súčiastok
 • stupeň EKR 7 testovacie a diagnostické prístroje
 • stupeň EKR 7 systémy, normy a štandardy kvality v elektrotechnike
 • stupeň EKR 7 priemyselné inžinierstvo
 • stupeň EKR 6 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
 • stupeň EKR 6 nedeštruktívne metódy skúšania (kapilárna)
 • stupeň EKR 6 nedeštruktívne metódy skúšania (magnetická prášková)
 • stupeň EKR 6 nedeštruktívne metódy skúšania (netesnosti)
 • stupeň EKR 6 nedeštruktívne metódy skúšania (prežarovanie)
 • stupeň EKR 6 nedeštruktívne metódy skúšania (ultrazvuk)
 • stupeň EKR 6 nedeštruktívne metódy skúšania (vizuálne)
 • stupeň EKR 6 elektrotechnické materiály, vodiče a káble
 • stupeň EKR 6 technické kreslenie v elektrotechnike

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 funkčné skúšky na testovanie a vyhodnocovanie predpísaných parametrov zariadení/výrobkov, resp. prototypov
 • stupeň EKR 7 hodnotenie výsledkov skúšok výrobkov v elektrotechnickej výrobe
 • stupeň EKR 7 spracovanie posudkov a expertíz
  Špecifikácia:
  Spracovanie posudkov o kvalitatívnej úrovni skúmaných materiálov a ich použiteľnosti vo výrobnom procese.
 • stupeň EKR 7 kvalitatívne skúšky surovín, materiálov, polotovarov a výrobkov v elektrotechnickej výrobe
 • stupeň EKR 7 riadenie technologických postupov v elektrotechnickej výrobe
 • stupeň EKR 7 riadenie kolektívu výskumných a technických pracovníkov v elektrotechnickej výrobe
 • stupeň EKR 7 riešenie výskumných a vývojových úloh v elektrotechnickej výrobe
 • stupeň EKR 6 manipulácia s výrobkami počas ich skúšania
  Špecifikácia:
  Výrobky - elektrotechnické výrobky, polovýrobky a ich súčasti (napr. televízory, ich predné a zadné kryty, dosky plošných spojov, stojany a pod.).

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Osvedčenie na vykonávanie činnosti na technickom zariadení elektrickom (samostatný elektrotechnik) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Osvedčenie na vykonávanie činnosti na technickom zariadení elektrickom (elektrotechnik) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie