Elektrotechnik automatizovanej výroby

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Elektrotechnik automatizovanej výroby opravuje a vykonáva preventívne opatrenia súvisiace so zariadeniami a procesmi automatizovanej výroby.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre elektrotechniku
Alternatívne názvy
Opravár automatizovanej výroby
Technik automatizovanej výroby
Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR
4
EKR
4
ISCED
354
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08
3113 - Elektrotechnici a energetici
SK ISCO-08
3113005 - Elektrotechnik automatizovanej výroby
Divízia SK NACE Rev. 2
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Oprava a inštalácia strojov a prístrojov
Príslušnosť k povolaniu
Technik elektrotechnickej výroby

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
technická gramotnosť
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
fyzická zdatnosť
P
informačná gramotnosť
P
manuálna zručnosť
P
matematická gramotnosť
P
organizovanie a plánovanie práce
P
rozhodovanie
P
samostatnosť
P
tímová práca
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
elektronické a číslicové obvody
4
elektronické prvky
4
elektrické stroje a prístroje
4
elektrotechnika
4
elektronické meracie prístroje a systémy
4
elektronické vážiace zariadenia
4
prvky, zariadenia a systémy automatickej regulácie
4
vysielacie, telekomunikačné, rádiokomunikačné a ďalšie spojovacie zariadenia a systémy
4
riadiaca technika
4
počítačový hardvér
4
počítačom riadená výroba
4
technológia výroby elektrotechnických a elektronických súčiastok
4
systémy, normy a štandardy kvality v elektrotechnike
4
postupy automatického systému riadenia údržby
4
elektrotechnológia
4
smt technológie
Špecifikácia:
SMT= surface mount technology, montáž dosiek plošných spojov
4
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
4
technické kreslenie v elektrotechnike
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
zostavovanie, montáž, inštalácia, zapájanie a oživovanie elektrických strojov, prístrojov, spotrebičov a zariadení
4
zostavovanie, montáž, zapájanie a obnovovanie elektrických slaboprúdových rozvodov a ich súčastí a zariadení
4
zostavovanie, montáž, zapájanie a obnovovanie riadiacich obvodov, ovládacích prvkov a ďalších komponentov automatizačnej a regulačnej techniky a systémov
4
údržba a opravy číselne riadených strojov, liniek a priemyselných robotov
4
spájanie a rozoberanie technických súčastí
4
uvádzanie do prevádzky a nastavovanie prevádzkových parametrov elektrotechnických alebo elektronických zariadení, vrátane zostavovania, montáže, nastavovania a zapojovania
4
opravy a výmeny elektrických častí prístrojov, strojov a zariadení, vrátane výmeny elektronických prvkov
4
údržba a opravy elektrických slaboprúdových rozvodov, ich súčastí a zariadení
4
údržba a opravy riadiacich obvodov, ovládacích prvkov a komponentov automatizačnej a regulačnej techniky a systémov
4
opravy a údržba elektronických zariadení
4
obsluha strojov a zariadení pri vykonávaní rôznych operácií v elektrotechnickej výrobe
Špecifikácia:
Napr. navíjanie cievok, vŕtanie otvorov do dosiek s tlačenými spojmi, zalisovávanie koncoviek, káblových ôk a konektorov a pod.
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

  • Osvedčenie na vykonávanie činnosti na technickom zariadení elektrickom (elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.