Elektrotechnik automatizovanej výroby

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Elektrotechnik automatizovanej výroby

Elektrotechnik automatizovanej výroby opravuje a vykonáva preventívne opatrenia súvisiace so zariadeniami a procesmi automatizovanej výroby.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre elektrotechniku
Alternatívne názvy Opravár automatizovanej výroby
Technik automatizovanej výroby
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08 3113 - Elektrotechnici a energetici
SK ISCO-08 3113005 - Elektrotechnik automatizovanej výroby
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Oprava a inštalácia strojov a prístrojov
Príslušnosť k povolaniu Technik elektrotechnickej výroby

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na elementárnej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 elektronické a číslicové obvody
 • stupeň EKR 4 elektronické prvky
 • stupeň EKR 4 elektrické stroje a prístroje
 • stupeň EKR 4 elektrotechnika
 • stupeň EKR 4 elektronické meracie prístroje a systémy
 • stupeň EKR 4 elektronické vážiace zariadenia
 • stupeň EKR 4 prvky, zariadenia a systémy automatickej regulácie
 • stupeň EKR 4 vysielacie, telekomunikačné, rádiokomunikačné a ďalšie spojovacie zariadenia a systémy
 • stupeň EKR 4 riadiaca technika
 • stupeň EKR 4 počítačový hardvér
 • stupeň EKR 4 počítačom riadená výroba
 • stupeň EKR 4 technológia výroby elektrotechnických a elektronických súčiastok
 • stupeň EKR 4 systémy, normy a štandardy kvality v elektrotechnike
 • stupeň EKR 4 postupy automatického systému riadenia údržby
 • stupeň EKR 4 elektrotechnológia
 • stupeň EKR 4 smt technológie
  Špecifikácia:
  SMT= surface mount technology, montáž dosiek plošných spojov
 • stupeň EKR 4 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
 • stupeň EKR 3 technické kreslenie v elektrotechnike

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 zostavovanie, montáž, inštalácia, zapájanie a oživovanie elektrických strojov, prístrojov, spotrebičov a zariadení
 • stupeň EKR 4 zostavovanie, montáž, zapájanie a obnovovanie elektrických slaboprúdových rozvodov a ich súčastí a zariadení
 • stupeň EKR 4 zostavovanie, montáž, zapájanie a obnovovanie riadiacich obvodov, ovládacích prvkov a ďalších komponentov automatizačnej a regulačnej techniky a systémov
 • stupeň EKR 4 údržba a opravy číselne riadených strojov, liniek a priemyselných robotov
 • stupeň EKR 4 spájanie a rozoberanie technických súčastí
 • stupeň EKR 4 uvádzanie do prevádzky a nastavovanie prevádzkových parametrov elektrotechnických alebo elektronických zariadení, vrátane zostavovania, montáže, nastavovania a zapojovania
 • stupeň EKR 4 opravy a výmeny elektrických častí prístrojov, strojov a zariadení, vrátane výmeny elektronických prvkov
 • stupeň EKR 4 údržba a opravy elektrických slaboprúdových rozvodov, ich súčastí a zariadení
 • stupeň EKR 4 údržba a opravy riadiacich obvodov, ovládacích prvkov a komponentov automatizačnej a regulačnej techniky a systémov
 • stupeň EKR 4 opravy a údržba elektronických zariadení
 • stupeň EKR 4 obsluha strojov a zariadení pri vykonávaní rôznych operácií v elektrotechnickej výrobe
  Špecifikácia:
  Napr. navíjanie cievok, vŕtanie otvorov do dosiek s tlačenými spojmi, zalisovávanie koncoviek, káblových ôk a konektorov a pod.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

 • Osvedčenie na vykonávanie činnosti na technickom zariadení elektrickom (elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie