Špecialista predaja elektrotechnických systémov

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Špecialista predaja elektrotechnických systémov

Špecialista predaja elektrotechnických systémov vykonáva, prípadne riadi vysoko odborné obchodné činnosti súvisiace s ponukou a predajom elektrotechnických systémov. Na základe analýzy trhu identifikuje možnosti na rozširovanie predaja elektrotechnických systémov.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre elektrotechniku
Alternatívne názvy Špecializovaný predajca v elektrotechnike
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
viac...
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov
Odborná prax Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax: aspoň 2 roky
Právny predpis:
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov § 22 ods. (1), príloha č. 11

viac...
ISCO-08 2433 - Špecialisti v oblasti predaja (okrem informačných a komunikačných technológií)
SK ISCO-08 2433002 - Špecialista predaja elektrotechnických systémov
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Výroba elektrických zariadení
Príslušnosť k povolaniu Špecialista predaja

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na vysokej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na pokročilej úrovni vyjednávanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na elementárnej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na elementárnej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na elementárnej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni vedenie ľudí

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 technické kreslenie v elektrotechnike
 • stupeň EKR 4 elektrické stroje a prístroje
 • stupeň EKR 4 Elektrické meracie prístroje
 • stupeň EKR 4 automatizácia v elektrotechnike
  Špecifikácia:
  základy
 • stupeň EKR 4 rádioelektronika
  Špecifikácia:
  základy
 • stupeň EKR 4 právne predpisy a základné pojmy v prevádzke obchodu
 • stupeň EKR 4 skladové hospodárstvo
 • stupeň EKR 4 postupy prijímania zákaziek
 • stupeň EKR 4 etika obchodu a poradenstva
 • stupeň EKR 4 zásady aktívneho predaja produktov a služieb pridelenej skupine zákazníkov, prezentácie ponuky produktov a služieb
 • stupeň EKR 4 psychológia predaja
 • stupeň EKR 4 spôsoby platieb v obchodnom styku
 • stupeň EKR 4 spôsoby a metódy komunikácie
 • stupeň EKR 4 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 4 fakturačná a zmluvná problematika
 • stupeň EKR 4 trh, jeho subjekty a ich správanie
 • stupeň EKR 4 postupy prieskumu trhu
 • stupeň EKR 4 systém CRM
 • stupeň EKR 4 právne minimum, obchodný a občiansky zákonník
 • stupeň EKR 4 legislatívny rámec reklamačného konania
 • stupeň EKR 4 tovaroznalectvo elektrických zariadení a systémov
 • stupeň EKR 4 technická dokumentácia k elektrotechnickým systémom

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 tvorba cien, fakturácia a kontrola zmluvne dohodnutých podmienok
 • stupeň EKR 4 vystavovanie objednávok, potvrdzovanie faktúr, popr. vystavovanie ďalších dokumentov potrebných na zabezpečenie obchodných transakcií
 • stupeň EKR 4 poskytovanie odborných rád a informácií zákazníkom týkajúcich sa predávaného sortimentu, vrátane doplnkového sortimentu
 • stupeň EKR 4 vybavovanie sťažností a reklamácií zákazníkov
 • stupeň EKR 4 zisťovanie spätnej väzby - follow up
 • stupeň EKR 4 komunikácia v prevádzke a so zákazníkmi
 • stupeň EKR 4 kontrola súladu požiadaviek na vystavovanie objednávok a uzatváranie dodávateľských zmlúv v súlade so zásadami a postupmi organizácie
 • stupeň EKR 4 práca s databázami zákazníkov
 • stupeň EKR 4 analýza požiadaviek zákazníka, prezentácia projektu zákazníkom a komunikácia so zákazníkom o projekte
 • stupeň EKR 4 diagnostikovanie porúch na zariadeniach úžitkovej techniky
 • stupeň EKR 4 práca s technikou potrebnou na spúšťanie zariadení do prevádzky
 • stupeň EKR 4 práca s prvkami využívanými v zabezpečovacej technike
 • stupeň EKR 4 používanie aplikačného programového vybavenia pre systém predaja
 • stupeň EKR 4 dodržiavanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany
 • stupeň EKR 4 údržba elektrotechnických zariadení
 • stupeň EKR 4 skúšanie a predvádzanie jednoduchých elektrických strojov a prístrojov zákazníkom
 • stupeň EKR 4 vytvorenie komplexného riešenia predaja podľa požiadaviek zákazníka
 • stupeň EKR 4 zdôvodnenie navrhovaných riešení zákazníkovi
 • stupeň EKR 4 práca s počítačom a s príslušnými užívateľskými programami na realizáciu predaja elektrotechnických systémov

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Osvedčenie na vykonávanie činnosti na technickom zariadení elektrickom (samostatný elektrotechnik) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie