Špecialista kontroly a testovania elektrotechnických zariadení

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Špecialista kontroly a testovania elektrotechnických zariadení

Špecialista kontroly a testovania elektrotechnických zariadení navrhuje, dizajnuje, testuje a následne implementuje testovacie zariadenia do výrobného procesu.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre elektrotechniku
Alternatívne názvy JIG inžinier
Špecialista kontroly kvality a testovacích zariadení
Testovací developer
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia (§21, §22).
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08 2151 - Elektroinžinieri a špecialisti energetici
SK ISCO-08 2151008 - Špecialista kontroly a testovania elektrotechnických zariadení
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Príslušnosť k povolaniu Špecialista elektrotechnickej výroby

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na elementárnej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 softvér a hardvér testovacích zariadení
 • stupeň EKR 7 spotrebná elektronika
 • stupeň EKR 7 elektrické stroje a prístroje
 • stupeň EKR 7 elektrotechnika
 • stupeň EKR 7 postupy a metódy merania elektrických veličín
 • stupeň EKR 7 elektrotechnické materiály, vodiče a káble
 • stupeň EKR 7 technológia výroby elektrotechnických a elektronických súčiastok
 • stupeň EKR 7 elektrotechnológia
 • stupeň EKR 7 metódy merania základných elektrických a neelektrických veličín
 • stupeň EKR 7 dizajn testovacích zariadení
 • stupeň EKR 7 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
 • stupeň EKR 7 systémy, normy a štandardy kvality v elektrotechnike
 • stupeň EKR 7 metódy koordinácie a kalibrácie prístrojov
 • stupeň EKR 7 technické kreslenie v elektrotechnike

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 obsluha strojov a zariadení pri vykonávaní rôznych operácií v elektrotechnickej výrobe
 • stupeň EKR 7 odovzdávanie pracovných pokynov obsluhe nastavených strojov a zariadení, popr. inštruktáž obsluhy
 • stupeň EKR 7 konzultovanie konštrukčných riešení s projekčným, technologickým, ekonomickým a výrobným úsekom
 • stupeň EKR 7 dizajn softvérových a hardvérových komponentov a nastavení v elektrotechnike
 • stupeň EKR 7 kalibrácia meracích prístrojov pre elektrotechniku
 • stupeň EKR 7 zabezpečovanie implementácie softvérových nastavení/hardvérových komponentov do testovacích zariadení

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

 • Osvedčenie na vykonávanie činnosti na technickom zariadení elektrickom (samostatný elektrotechnik) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie