Špecialista kontroly kvality testovacích zariadení

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Špecialista kontroly kvality testovacích zariadení Špecialista kontroly kvality testovacích zariadení navrhuje, dizajnuje, testuje a následne implementuje testovacie zariadenia. Navrhuje a dizajnuje aj softvérové nastavenia a hardvérové komponenty do testovacích zariadení a zabezpečuje ich implementáciu. Súčasťou jeho pracovnej náplne je analýza požiadaviek výrobných oddelení, samostatné operatívne riešenie vzniknutých problémov, riešenie závad a porúch. Spolupracuje pri zapracovávaní nových modelov do výroby a operatívne zapracúva zmeny do testovacích zariadení. Spolupodieľa sa na aktivitách smerujúcich k zvyšovaniu produktivity a zlepšeniu kvality produkcie. Jeho kompetenciou je aj údržba testovacích zariadení v spolupráci s technikmi a kalibrovanie zariadení. Zodpovedá za tvorbu príslušných operačných štandardov a technickej dokumentácie, ako aj za jej archiváciu.
Sektorová rada
Sektorová rada pre elektrotechniku
Kód/revízia
14198/2
Garant
Asociácia priemyselných zväzov
Alternatívne názvy
SK JIG inžinier
SK Špecialista kontroly kvality a testovacích zariadení
SK Testovací developer
SK Špecialista kontroly kvality testovacích zariadení
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie na vykonávanie činnosti na technickom zariadení elektrickom (samostatný elektrotechnik) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1 a § 22)
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax vyžaduje právnym predpisom v období 12 mesiacov.
ISCO-08
2151
SK ISCO-08
2151008
ESCO
530
SK NACE Rev. 2
C26
CPA 2015
C26
Príslušnosť k povolaniu
2151008

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
E
Telesná zdatnosť
E
Manuálna zručnosť
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
elektrotechnika
Príznak: Sektorová (11) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
elektrotechnické materiály, vodiče a káble
Príznak: Sektorová (11) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
technické kreslenie v elektrotechnike
Príznak: Sektorová (11) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy a metódy merania elektrických veličín
Príznak: Sektorová (12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
elektrické stroje a prístroje
Príznak: Sektorová (11) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
elektrotechnológia
Príznak: Sektorová (11) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spotrebná elektronika
Príznak: Sektorová (11) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
dizajn testovacích zariadení
Príznak: Sektorová (11) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
softvér a hardvér testovacích zariadení
Príznak: Sektorová (11) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
technológia výroby elektrotechnických a elektronických súčiastok
Príznak: Sektorová (11) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systémy, normy a štandardy kvality v elektrotechnike
Príznak: Sektorová (11) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy fungovania smart zariadení a technológií
Príznak: Sektorová (11) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy rozšírenej reality, vizualizácie a modelovania procesov
Príznak: Sektorová (11) ?
Perspektíva: Budúca
7
metódy koordinácie a kalibrácie prístrojov
Príznak: Sektorová (11) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady kontroly a nastavovania meradiel
Príznak: Sektorová (11) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
diagnostické prístroje a meradlá
Príznak: Sektorová (11) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia vo vlastnostiach elektrotechnických materiálov, ich súčastí a posudzovanie vhodnosti ich použitia
Príznak: Sektorová (11) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
čítanie výkresovej dokumentácie
Príznak: Sektorová (14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
dizajn softvérových a hardvérových komponentov a nastavení v elektrotechnike
Príznak: Sektorová (11) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
projektovanie smart zariadení
Príznak: Sektorová (11) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
odovzdávanie pracovných pokynov obsluhe nastavených strojov a zariadení, popr. inštruktáž obsluhy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
konzultovanie konštrukčných riešení s projekčným, technologickým, ekonomickým a výrobným úsekom
Príznak: Sektorová (10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kalibrácia meracích prístrojov pre elektrotechniku
Príznak: Sektorová (11) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
obsluha strojov a zariadení pri vykonávaní rôznych operácií v elektrotechnickej výrobe
Príznak: Sektorová (11) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
práca so softvérmi umožňujúcimi vizualizáciu a modelovanie procesov
Príznak: Sektorová (11) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie smart zariadení a technológií
Príznak: Sektorová (11) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečovanie implementácie softvérových nastavení/hardvérových komponentov do testovacích zariadení
Príznak: Sektorová (11) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Stroje a zariadenia
Špecializované stroje a zariadenia (špecializované pre konkrétne odvetvie, nespadajúce do ostatných kategórií)
Tlačoviny, textové dokumenty
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Bližšie neurčený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu v administratíve (napr. oddelenia, referátu, koordinácia projektu a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?