Špecialista elektromechanik

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Špecialista mechanických častí v elektrotechnike vykonáva činnosti súvisiace s testovaním, analýzou, kontrolou, navrhovaním a riadením úrovne kvality mechanických materiálov používaných počas procesu výroby.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre elektrotechniku
Alternatívne názvy
Inžinier mechanických častí v elektrotechnike
Mechanický inžinier
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
viac...
NKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08
2151 - Elektroinžinieri a špecialisti energetici
SK ISCO-08
2151006 - Špecialista mechanických častí v elektrotechnike
Divízia SK NACE Rev. 2
Výroba elektrických zariadení
Príslušnosť k povolaniu
Špecialista elektrotechnickej výroby

Kompetencie

matematická gramotnosť
V
rozhodovanie
V
technická gramotnosť
V
tvorivosť (kreativita)
V
analyzovanie a riešenie problémov
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
P
finančná a ekonomická gramotnosť
P
informačná gramotnosť
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
komunikácia v cudzom jazyku
P
kultivovaný písomný prejav
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
organizovanie a plánovanie práce
P
prezentovanie
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
samostatnosť
P
tímová práca
P
vyjednávanie
P
manuálna zručnosť
E
osobnostný rozvoj
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
technológia výroby plastových materiálov a výrobkov
7
pružnosť a pevnosť
7
defektoskopia
7
štatistické metódy spracovania výsledkov meraní
7
štatistické metódy hodnotenia kvality
7
zásady, metódy a postupy práce s databázami
7
elektrotechnika
7
elektrotechnické materiály, vodiče a káble
7
priemyselné inžinierstvo
7
spotrebná elektronika
7
nedeštruktívne metódy merania
7
technológia výroby kovov a zliatin
7
technológia výroby elektrotechnických a elektronických súčiastok
7
zásady BOZP a PO
7
zásady, metódy a postupy vyhodnocovania štatistických prieskumov
6
plastové a termoplastové materiály a ich vlastnosti
5
skúšky kvality materiálov používaných v elektrotechnike
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia vo vlastnostiach elektrotechnických materiálov, ich súčastí a voľba vhodnosti ich použitia
7
orientácia v predpisoch, technických normách a normách kvality v elektrotechnickej výrobe
7
čítanie výkresovej dokumentácie
7
orientácia v štatistických dátach
7
kvalitatívne skúšky surovín, materiálov, polotovarov a výrobkov v elektrotechnickej výrobe
7
vykonávanie nedeštruktívnych skúšok materiálov, zvarov a súčastí prežarovaním, ultrazvukom, magnetickou kapilárnou metódou a pod.
7
navrhovanie parametrov materiálov spĺňajúcich kvalitatívne požiadavky
7
sledovanie trendov vývoja nových materiálov používaných v elektrotechnike
7
vyhodnocovanie výsledkov analýz a testov
7
testovanie parametrov materiálov mechanických častí používaných v elektrotechnickej výrobe
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Osvedčenie na vykonávanie činnosti na technickom zariadení elektrickom (elektrotechnik) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.