Špecialista elektromechanik

  • Karta zamestnania
  • Oblasť pre CŽV
  • O sektore
  • Pripomienky a otázky
  • Garancia

Špecialista elektromechanik

Špecialista mechanických častí v elektrotechnike vykonáva činnosti súvisiace s testovaním, analýzou, kontrolou, navrhovaním a riadením úrovne kvality mechanických materiálov používaných počas procesu výroby.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre elektrotechniku
Alternatívne názvy Inžinier mechanických častí v elektrotechnike
Mechanický inžinier
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
viac...
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08 2151 - Elektroinžinieri a špecialisti energetici
SK ISCO-08 2151006 - Špecialista mechanických častí v elektrotechnike
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba elektrických zariadení
Príslušnosť k povolaniu Špecialista elektrotechnickej výroby

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

  • ovládanie na vysokej úrovni matematická gramotnosť
  • ovládanie na vysokej úrovni rozhodovanie
  • ovládanie na vysokej úrovni technická gramotnosť
  • ovládanie na vysokej úrovni tvorivosť (kreativita)
  • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
  • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
  • ovládanie na pokročilej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
  • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
  • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
  • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
  • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
  • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
  • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
  • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
  • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie
  • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
  • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
  • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
  • ovládanie na pokročilej úrovni vyjednávanie
  • ovládanie na elementárnej úrovni manuálna zručnosť
  • ovládanie na elementárnej úrovni osobnostný rozvoj

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

  • stupeň EKR 7 technológia výroby plastových materiálov a výrobkov
  • stupeň EKR 7 pružnosť a pevnosť
  • stupeň EKR 7 defektoskopia
  • stupeň EKR 7 štatistické metódy spracovania výsledkov meraní
  • stupeň EKR 7 štatistické metódy hodnotenia kvality
  • stupeň EKR 7 zásady, metódy a postupy práce s databázami
  • stupeň EKR 7 elektrotechnika
  • stupeň EKR 7 elektrotechnické materiály, vodiče a káble
  • stupeň EKR 7 priemyselné inžinierstvo
  • stupeň EKR 7 spotrebná elektronika
  • stupeň EKR 7 nedeštruktívne metódy merania
  • stupeň EKR 7 technológia výroby kovov a zliatin
  • stupeň EKR 7 technológia výroby elektrotechnických a elektronických súčiastok
  • stupeň EKR 7 zásady BOZP a PO
  • stupeň EKR 6 zásady, metódy a postupy vyhodnocovania štatistických prieskumov
  • stupeň EKR 5 plastové a termoplastové materiály a ich vlastnosti
  • stupeň EKR 7 skúšky kvality materiálov používaných v elektrotechnike

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

  • stupeň EKR 7 orientácia vo vlastnostiach elektrotechnických materiálov, ich súčastí a voľba vhodnosti ich použitia
  • stupeň EKR 7 orientácia v predpisoch, technických normách a normách kvality v elektrotechnickej výrobe
  • stupeň EKR 7 čítanie výkresovej dokumentácie
  • stupeň EKR 7 orientácia v štatistických dátach
  • stupeň EKR 7 kvalitatívne skúšky surovín, materiálov, polotovarov a výrobkov v elektrotechnickej výrobe
  • stupeň EKR 7 vykonávanie nedeštruktívnych skúšok materiálov, zvarov a súčastí prežarovaním, ultrazvukom, magnetickou kapilárnou metódou a pod.
  • stupeň EKR 7 navrhovanie parametrov materiálov spĺňajúcich kvalitatívne požiadavky
  • stupeň EKR 7 sledovanie trendov vývoja nových materiálov používaných v elektrotechnike
  • stupeň EKR 7 vyhodnocovanie výsledkov analýz a testov
  • stupeň EKR 7 testovanie parametrov materiálov mechanických častí používaných v elektrotechnickej výrobe

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

  • Osvedčenie na vykonávanie činnosti na technickom zariadení elektrickom (elektrotechnik) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie