Špecialista riadenia kvality v elektrotechnike

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Špecialista riadenia kvality v elektrotechnike riadi a zabezpečuje implementáciu manažmentu kvality vo výrobnom procese. Vykonáva, prípadne riadi vysoko odborné činnosti v oblasti koordinácie systému kvality procesov elektrotechnickej alebo elektronickej výroby. Navrhuje a organizuje zavádzanie systému, navrhuje príslušné normy a predpisy. Riadi audit kvality a kontroluje činnosti spojené s výkonom monitorovania kvality a parametrov vstupov, polotovarov a finálnych produktov.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre elektrotechniku
Alternatívne názvy
Manažér kvality
Quality Manager
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
SKKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 2 roky
ISCO-08
2151 - Elektroinžinieri a špecialisti energetici
SK ISCO-08
2151005 - Špecialista riadenia kvality v elektrotechnike
Divízia SK NACE Rev. 2
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Výroba elektrických zariadení
Príslušnosť k povolaniu
Špecialista elektrotechnickej výroby

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
informačná gramotnosť
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
komunikácia v cudzom jazyku
P
kultivovaný písomný prejav
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
organizovanie a plánovanie práce
P
prezentovanie
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
rozhodovanie
P
samostatnosť
P
technická gramotnosť
P
tímová práca
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
E
osobnostný rozvoj
E
vedenie ľudí
E
vyjednávanie
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zásady vedenia pracovného kolektívu
7
manažment kvality
7
štatistické metódy spracovania výsledkov meraní
7
štatistické metódy hodnotenia kvality
7
zásady, metódy a postupy práce s databázami
7
elektrotechnika
7
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
7
systémy a štandardy kvality STN EN ISO 9001 (integrované manažérske systémy)
7
systémy, normy a štandardy kvality v elektrotechnike
7
ekonomika a riadenie elektrotechnickej výroby
7
manažment pre stredných manažérov
6
postupy a metódy merania elektrických veličín
5
nedeštruktívne metódy merania
4
normy súvisiace s manažérstvom riadenia kvality
Špecifikácia:
ISO 9001, ISO 19011
7

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
dodržiavanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci aj pri práci vo výškach a ochrany pred požiarom
7
navrhovanie skúšobných metód, navrhovanie a overovanie postupov skúšok výrobkov
7
orientácia v normách a technickej dokumentácii v elektrotechnike
7
orientácia v štatistických dátach
7
orientácia vo vlastnostiach elektrotechnických materiálov, ich súčastí a voľba vhodnosti ich použitia
7
meranie elektrických veličín pomocou meracích prístrojov
Špecifikácia:
Testovanie a meranie podľa noriem kvality.
7
kvalitatívne skúšky surovín, materiálov, polotovarov a výrobkov v elektrotechnickej výrobe
7
vyhodnocovanie výsledkov kontroly, vrátane vydávania posudkov a protokolov
7
vypracovanie protokolov o výsledkoch kontrol v elektrotechnickej výrobe
7
vypracovanie plánov kontroly kvality výrobkov v elektrotechnickej výrobe
7
operatívne riešenie organizačných a prevádzkových problémov v elektrotechnickej výrobe
7
riadenie výskumných a technických pracovníkov v elektrotechnike
7
motivácia a hodnotenie zamestnancov
7
komunikácia a spolupráca s ďalšími útvarmi organizácie a externými organizáciami
Špecifikácia:
Konzultačná činnosť a technické poradenstvo pri zavádzaní systému kvality.
7
analýza opatrení na odstránenie zistených nedostatkov
7
sledovanie zmien predpisov v oblasti noriem kvality a ich implementácia do systémov riadenia kvality podniku
7
navrhovanie a implementácia nápravných opatrení v rámci riadenia kvality
7
riadenie vzdelávania zamestnancov v oblasti manažmentu kvality
7

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Osvedčenie na vykonávanie činnosti na technickom zariadení elektrickom (samostatný elektrotechnik) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)