Špecialista riadenia kvality v elektrotechnike

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Špecialista riadenia kvality v elektrotechnike

Špecialista riadenia kvality v elektrotechnike riadi a zabezpečuje implementáciu manažmentu kvality vo výrobnom procese. Vykonáva, prípadne riadi vysoko odborné činnosti v oblasti koordinácie systému kvality procesov elektrotechnickej alebo elektronickej výroby. Navrhuje a organizuje zavádzanie systému, navrhuje príslušné normy a predpisy. Riadi audit kvality a kontroluje činnosti spojené s výkonom monitorovania kvality a parametrov vstupov, polotovarov a finálnych produktov.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre elektrotechniku
Alternatívne názvy Manažér kvality
Quality Manager
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 2 roky
ISCO-08 2151 - Elektroinžinieri a špecialisti energetici
SK ISCO-08 2151005 - Špecialista riadenia kvality v elektrotechnike
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Výroba elektrických zariadení
Príslušnosť k povolaniu Špecialista elektrotechnickej výroby

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na elementárnej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na elementárnej úrovni vyjednávanie

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 zásady vedenia pracovného kolektívu
 • stupeň EKR 7 manažment kvality
 • stupeň EKR 7 štatistické metódy spracovania výsledkov meraní
 • stupeň EKR 7 štatistické metódy hodnotenia kvality
 • stupeň EKR 7 zásady, metódy a postupy práce s databázami
 • stupeň EKR 7 elektrotechnika
 • stupeň EKR 7 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 7 systémy a štandardy kvality STN EN ISO 9001 (integrované manažérske systémy)
 • stupeň EKR 7 systémy, normy a štandardy kvality v elektrotechnike
 • stupeň EKR 7 ekonomika a riadenie elektrotechnickej výroby
 • stupeň EKR 6 manažment pre stredných manažérov
 • stupeň EKR 5 postupy a metódy merania elektrických veličín
 • stupeň EKR 4 nedeštruktívne metódy merania
 • stupeň EKR 7 normy súvisiace s manažérstvom riadenia kvality
  Špecifikácia:
  ISO 9001, ISO 19011

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 dodržiavanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci aj pri práci vo výškach a ochrany pred požiarom
 • stupeň EKR 7 navrhovanie skúšobných metód, navrhovanie a overovanie postupov skúšok výrobkov
 • stupeň EKR 7 orientácia v normách a technickej dokumentácii v elektrotechnike
 • stupeň EKR 7 orientácia v štatistických dátach
 • stupeň EKR 7 orientácia vo vlastnostiach elektrotechnických materiálov, ich súčastí a voľba vhodnosti ich použitia
 • stupeň EKR 7 meranie elektrických veličín pomocou meracích prístrojov
  Špecifikácia:
  Testovanie a meranie podľa noriem kvality.
 • stupeň EKR 7 kvalitatívne skúšky surovín, materiálov, polotovarov a výrobkov v elektrotechnickej výrobe
 • stupeň EKR 7 vyhodnocovanie výsledkov kontroly, vrátane vydávania posudkov a protokolov
 • stupeň EKR 7 vypracovanie protokolov o výsledkoch kontrol v elektrotechnickej výrobe
 • stupeň EKR 7 vypracovanie plánov kontroly kvality výrobkov v elektrotechnickej výrobe
 • stupeň EKR 7 operatívne riešenie organizačných a prevádzkových problémov v elektrotechnickej výrobe
 • stupeň EKR 7 riadenie výskumných a technických pracovníkov v elektrotechnike
 • stupeň EKR 7 motivácia a hodnotenie zamestnancov
 • stupeň EKR 7 komunikácia a spolupráca s ďalšími útvarmi organizácie a externými organizáciami
  Špecifikácia:
  Konzultačná činnosť a technické poradenstvo pri zavádzaní systému kvality.
 • stupeň EKR 7 analýza opatrení na odstránenie zistených nedostatkov
 • stupeň EKR 7 sledovanie zmien predpisov v oblasti noriem kvality a ich implementácia do systémov riadenia kvality podniku
 • stupeň EKR 7 navrhovanie a implementácia nápravných opatrení v rámci riadenia kvality
 • stupeň EKR 7 riadenie vzdelávania zamestnancov v oblasti manažmentu kvality

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Osvedčenie na vykonávanie činnosti na technickom zariadení elektrickom (samostatný elektrotechnik) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie