Špecialista elektrotechnik technológ

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Špecialista elektrotechnik technológ Špecialista elektrotechnik technológ organizuje pracovné činnosti v rámci výrobných oddelení, komunikuje a zavádza procesné zmeny na základe vývoja technologických procesov, dopytu, dizajnu, nových výrobných postupov, navrhuje operatívne riešenia a podobne. Kontroluje a analyzuje celkový proces výroby, vyhodnocuje získané údaje a súčasne aktívne vytvára nové procesy, resp. zefektívňuje existujúce procesy. Reálne zhodnocuje, či výrobný proces a činnosti v ňom vykonávané sú v súlade s dlhodobými plánmi oddelenia, neohrozujú zdravie a bezpečnosť pracovníkov. Zabezpečuje, aby bol celý výrobný proces obsiahnutý v operačných štandardoch a zároveň neodporoval platným operačným štandardom. Zúčastňuje sa na tréningovom procese pri zavádzaní nových procesov a modelov do výroby. Je zodpovedný za interné audity a ISO štandardy.
Sektorová rada
Sektorová rada pre elektrotechniku
Kód/revízia
14194/2
Garant
Asociácia priemyselných zväzov
Alternatívne názvy
SK Procesný elektrotechnický inžinier
EN Process Engineer
SK Výrobný elektroinžinier
SK Technologický manažér výroby
Požadovaný stupeň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
ISCED rozšírenie
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie na vykonávanie činnosti na technickom zariadení elektrickom (samostatný elektrotechnik) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1 a § 22)
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 24 mesiacov.
Poznámka: Prax v odbore s potrebou elektrotechnologických znalostí.
ISCO-08
2151
SK ISCO-08
2151001
ESCO
530
SK NACE Rev. 2
C26,C27
CPA 2015
C26,C27
Príslušnosť k povolaniu
2151001

Kompetencie

7
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
P
Telesná zdatnosť
E
Manuálna zručnosť
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
metódy a postupy hodnotenia pracovného výkonu zamestnancov
Príznak: Sektorová (22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
manažment priemyselných procesov
Príznak: Sektorová (22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
projektový manažment
Príznak: Sektorová (22) ?
Špecifikácia: metódy plánovania a kontroly projektov
Perspektíva: Aktuálna
7
systémové inžinierstvo
Príznak: Sektorová (22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
elektrotechnika
Príznak: Sektorová (11) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
technické kreslenie v elektrotechnike
Príznak: Sektorová (11) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy a metódy merania elektrických veličín
Príznak: Sektorová (12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
elektrické stroje a prístroje
Príznak: Sektorová (11) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
elektrotechnológia
Príznak: Sektorová (11) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spotrebná elektronika
Príznak: Sektorová (11) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
odborná terminológia v elektrotechnike
Príznak: Sektorová (11) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
technológia výroby elektrotechnických a elektronických súčiastok
Príznak: Sektorová (11) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
technická dokumentácia v elektrotechnike
Príznak: Sektorová (11) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy optimalizácie výrobných procesov
Príznak: Sektorová (10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady hygieny práce, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi a ochrany životného prostredia
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v normách a technickej dokumentácii v elektrotechnike
Príznak: Sektorová (11) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
orientácia v technickej dokumentácii a normách, používanie tejto dokumentácie pri práci na elektrotechnických a elektronických zariadeniach
Príznak: Sektorová (11) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
čítanie výkresovej dokumentácie
Príznak: Sektorová (14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
optimalizácia výrobných procesov v elektrotechnike
Príznak: Sektorová (11) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola a analýza výrobného procesu, optimalizácia výrobného procesu v elektrotechnike
Príznak: Sektorová (11) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
meranie a vyhodnocovanie elektrických veličín a parametrov meracích a regulačných zariadení v elektrotechnike
Príznak: Sektorová (11) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analýza kvality práce v organizácii, odhaľovanie nedostatkov, vrátane návrhov opatrení na ich odstránenie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
vyhodnotenie výsledkov kontrol, vrátane návrhov na nápravné opatrenia, vydávanie posudkov v elektrotechnike, elektronike, automatizácii a energetike
Príznak: Sektorová (11) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
navrhovanie a implementácia nápravných opatrení v rámci riadenia kvality
Príznak: Sektorová (11) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
odovzdávanie pracovných pokynov obsluhe nastavených strojov a zariadení, popr. inštruktáž obsluhy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
zostavovanie, montáž, zapájanie a obnovovanie elektronických obvodov, prístrojov, zariadení, systémov a výpočtovej techniky
Príznak: Sektorová (11) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
obsluha strojov a zariadení pri vykonávaní rôznych operácií v elektrotechnickej výrobe
Príznak: Sektorová (11) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
koordinácia priebehu a väzieb výrobných činností v elektrotechnickej výrobe
Príznak: Sektorová (11) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
operatívne riešenie organizačných a prevádzkových problémov v elektrotechnickej výrobe
Príznak: Sektorová (11) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie technologických postupov v elektrotechnickej výrobe
Príznak: Sektorová (11) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
manažment procesu návrhu a vývoja v oblasti riadenia zmien
Príznak: Sektorová (22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
koordinácia operatívnych plánov elektrotechnickej výroby s ostatnými útvarmi organizácie
Príznak: Sektorová (11) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
koordinácia elektrotechnickej výroby s ostatnými útvarmi organizácie
Príznak: Sektorová (11) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
participácia na operatívnom riešení organizačných a prevádzkových problémov v elektrotechnickej výrobe
Príznak: Sektorová (11) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy

Profil práce

Charakter činností
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?
Riadiace práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu vo výrobe, službách a pod. (napr. dielne, malej prevádzky a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.