Špecialista elektrotechnik technológ

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Špecialista elektrotechnik technológ

Špecialista elektrotechnik technológ organizuje pracovné činnosti v rámci výrobných oddelení, komunikuje a zavádza procesné zmeny na základe vývoja technologických procesov, dopytu, designu, nových výrobných postupov a podobne.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre elektrotechniku
Alternatívne názvy Procesný elektrotechnický inžinier
Process Engineer
Výrobný elektroinžinier
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia (§21, §22).
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 2 roky
ISCO-08 2151 - Elektroinžinieri a špecialisti energetici
SK ISCO-08 2151001 - Špecialista elektrotechnik technológ
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Príslušnosť k povolaniu Špecialista elektrotechnickej výroby

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na elementárnej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na elementárnej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na elementárnej úrovni prezentovanie

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 elektrotechnika
 • stupeň EKR 7 technické kreslenie v elektrotechnike
 • stupeň EKR 7 elektrické stroje a prístroje
 • stupeň EKR 7 spotrebná elektronika
 • stupeň EKR 7 metódy a postupy hodnotenia výkonu zamestnancov
 • stupeň EKR 7 manažment priemyselných procesov
 • stupeň EKR 7 systémové inžinierstvo
 • stupeň EKR 7 projektový manažment - metódy plánovania a kontroly projektov
 • stupeň EKR 7 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 orientácia v normách a technickej dokumentácii v elektrotechnike
 • stupeň EKR 7 meranie a vyhodnocovanie elektrických veličín a parametrov meracích a regulačných zariadení v elektrotechnike
 • stupeň EKR 7 kontrola a analýza výrobného procesu, optimalizácia výrobného procesu v elektrotechnike
 • stupeň EKR 7 koordinácia priebehu a väzieb výrobných činností v elektrotechnickej výrobe
 • stupeň EKR 7 obsluha strojov a zariadení pri vykonávaní rôznych operácií v elektrotechnickej výrobe
 • stupeň EKR 7 odovzdávanie pracovných pokynov obsluhe nastavených strojov a zariadení, popr. inštruktáž obsluhy
 • stupeň EKR 7 operatívne riešenie organizačných a prevádzkových problémov v elektrotechnickej výrobe
 • stupeň EKR 7 koordinácia operatívnych plánov elektrotechnickej výroby s ostatnými útvarmi organizácie
 • stupeň EKR 7 zostavovanie, montáž, zapájanie a obnovovanie elektronických obvodov, prístrojov, zariadení, systémov a výpočtovej techniky

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

 • Osvedčenie na vykonávanie činnosti na technickom zariadení elektrickom (samostatný elektrotechnik) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie