Riadiaci pracovník (manažér) v elektrotechnickej výrobe

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Riadiaci pracovník (manažér) v elektrotechnickej výrobe riadi a zabezpečuje plynulý a bezproblémový chod výrobného oddelenia s ohľadom na kvantitu a kvalitu procesov a produkcie. Je zodpovedný za riadenie, koordináciu, motivovanie a hodnotenie zamestnancov výrobného oddelenia.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre elektrotechniku
Alternatívne názvy
Manažér výroby
Production Manager
Výrobný manažér
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR
7
EKR
7
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 5 rokov
ISCO-08
1321 - Riadiaci pracovníci (manažéri) v priemysle
SK ISCO-08
1321013 - Riadiaci pracovník (manažér) v elektrotechnickej výrobe
Divízia SK NACE Rev. 2
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Výroba elektrických zariadení
Príslušnosť k povolaniu
Manažér v priemysle

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
informačná gramotnosť
V
organizovanie a plánovanie práce
V
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
V
rozhodovanie
V
samostatnosť
V
vedenie ľudí
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
P
finančná a ekonomická gramotnosť
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
komunikácia v cudzom jazyku
P
kultivovaný písomný prejav
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
matematická gramotnosť
P
motivovanie ľudí
P
osobnostný rozvoj
P
prezentovanie
P
technická gramotnosť
P
tímová práca
P
tvorivosť (kreativita)
P
vyjednávanie
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
projektový manažment
7
personálny manažment
7
krízový manažment
7
manažment malého a stredného podniku
7
manažment veľkého podniku/spoločnosti
7
manažment priemyselných procesov
7
manažment rizík
7
projektový manažment - metódy plánovania a kontroly projektov a metódy riadenia ľudí
7
ekonomika a riadenie elektrotechnickej výroby
7
systémy, normy a štandardy kvality v elektrotechnike
7
postupy a metódy vedenia porád
5
zásady vedenia pracovného kolektívu
5
metódy a postupy hodnotenia výkonu zamestnancov
5
postupy a metódy normovania práce a pracovného výkonu
5
integrované systémy riadenia
5
matematické modelovanie
5
hodnotiace a motivačné systémy zamestnancov
5
metódy a postupy plánovania ľudských zdrojov
5
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
5
elektrotechnika
5
technológia výroby elektrotechnických a elektronických súčiastok
5
zásady BOZP a PO
5

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
motivácia a hodnotenie zamestnancov
7
vyhodnocovanie ekonomických prínosov jednotlivých akcií s dôrazom na cielenú efektívnosť vynaložených prostriedkov
7
príprava, spracovanie a zostavovanie podkladov na rozpočet
7
komunikácia a spolupráca s ďalšími útvarmi organizácie a externými organizáciami
7
koordinácia priebehu a väzieb výrobných činností v elektrotechnickej výrobe
7
operatívne riešenie organizačných a prevádzkových problémov v elektrotechnickej výrobe
7
riadenie technologického úseku elektrotechnickej výroby
7
riadenie komplexných technologických postupov a technických podmienok v celom rozsahu elektrotechnickej výroby
7
riadenie výskumných a technických pracovníkov v elektrotechnike
7
koordinácia elektrotechnickej výroby s ostatnými útvarmi organizácie
7
koordinácia operatívnych plánov elektrotechnickej výroby s ostatnými útvarmi organizácie
7
zabezpečovanie medzipodnikovej kooperácie v elektrotechnickej výrobe
7
zostavovanie operatívnych plánov elektrotechnickej výroby
7
riadenie projektového tímu a projektovej činnosti v elektrotechnickej oblasti
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.