Operátor zariadenia na spracovanie a konzervovanie mäsa, mäsových produktov a rýb

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Operátor zariadenia na spracovanie a konzervovanie mäsa, mäsových produktov a rýb obsluhuje, nastavuje a ošetruje technologické linky, stroje a zariadenia, spracováva mäso a vyrába podľa predpísaných technológií mäsové a konzervované výrobky a výrobky z rýb. Kontroluje základné suroviny, prísady, pomocné látky a obaly. Čistí, dezinfikuje a udržiava používané technológie.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre potravinárstvo
Alternatívne názvy
Výrobný pracovník
Požadovaný stupeň vzdelania
Stredné odborné vzdelanie
NKR
3
EKR
3
ISCED
353
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08
8160 - Operátori zariadení na výrobu potravín a podobných výrobkov
SK ISCO-08
8160001 - Operátor zariadenia na spracovanie a konzervovanie mäsa, mäsových produktov a rýb
Divízia SK NACE Rev. 2
Výroba potravín
Príslušnosť k povolaniu
Operátor potravinárskej výroby

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
fyzická zdatnosť
P
manuálna zručnosť
P
organizovanie a plánovanie práce
P
samostatnosť
P
technická gramotnosť
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
E
matematická gramotnosť
E
rozhodovanie
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
technológia spracovania mäsa a výroba mäsových výrobkov
Špecifikácia:
Vrátane technológie spracovania a výroby výrobkov z rýb a polotovarov.
3
potravinárska chémia
3
konzervárenská technológia
3
hygiena potravín živočíšneho pôvodu
3
stroje a zariadenia v potravinárskej výrobe
Špecifikácia:
Používané vo výrobe na spracovanie a konzervovanie mäsa, mäsových výrobkov, rýb a polotovarov z nich.
3
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
3
potravinárske suroviny a spôsoby ich skladovania
Špecifikácia:
Mäso, mäsové produkty a ryby.
3
spôsoby senzorickej analýzy potravín
Špecifikácia:
Suroviny živočíšneho pôvodu, aditíva.
3
technológia spracovania rýb
Špecifikácia:
Vrátane výrobkov z rýb.
3
právne predpisy a základné pojmy súvisiace s výrobou potravín
Špecifikácia:
Zásady správnej výrobnej a hygienickej praxe pri výrobe potravín a základné legislatívne predpisy. Potravinový kódex SR v znení neskorších predpisov.
3
kvalita surovín v potravinárskej výrobe
3
spôsoby kontroly etikiet
Špecifikácia:
Spôsoby kontroly pred expedíciou (dátum výroby a spotreby, výrobná šarža, druh výrobku a jeho zloženie, spôsob balenia a pod.).
3
chladiarenské a mraziarenské technológie
Špecifikácia:
Spôsoby zabezpečovania čerstvosti mäsa, mäsových výrobkov a rýb prostredníctvom chladiarenských a mraziarenských zariadení.
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
príjem a základná evidencia mäsa a mäsových výrobkov
Špecifikácia:
Vrátane mäsových polotovarov.
3
obsluha sterilizačných zariadení na spracovanie konzervovaných potravín
3
obsluha strojov a zariadení na balenie a expedíciu potravinárskych polotovarov a výrobkov
3
obsluha strojného a technologického vybavenia prevádzky spracovania mäsa a mäsových výrobkov, vrátane hydinových a ďalších výrobkov
Špecifikácia:
A mäsových polotovarov.
3
nastavovanie, ošetrovanie a údržba strojov a zariadení v potravinárskej výrobe
3
váženie surovín na výrobu potravinárskych výrobkov
3
riadenie ovládacích panelov na spracovanie a výrobu potravinárskych polotovarov a výrobkov
3
konzervácia a skladovanie rýb
Špecifikácia:
Marinovanie a solenie mäsa/rýb a pod.
3
analýza vplyvov pôsobiacich na kvalitu surovín, polotovarov a výrobkov v potravinárskej výrobe
3
hygienicko-sanitačná činnosť v potravinárskej prevádzke, dodržiavanie bezpečnostných predpisov a zásad bezpečnosti potravín
Špecifikácia:
Dodržiavanie princípov systému HACCP a vykonávanie kontroly na kritických, resp. kontrolných bodoch.
3
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
3
etiketovanie výrobkov
3
miešanie potravinárskych zmesí
3
overovanie nastavených hodnôt na váhe
3
úprava surovín na výrobu potravinárskych výrobkov
Špecifikácia:
Krájanie, rezanie, pílenie, kockovanie a pod.
3
kontrola neporušenosti obalu mäsa, mäsových polotovarov, výrobkov a rýb
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov (zdravotný, potravinársky preukaz) podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1)
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Preukaz na obsluhu parného a kvapalinového kotla I. až V. triedy podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.