Operátor zariadenia na spracovanie a konzervovanie mäsa, mäsových produktov a rýb

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Operátor zariadenia na spracovanie a konzervovanie mäsa, mäsových produktov a rýb

Operátor zariadenia na spracovanie a konzervovanie mäsa, mäsových produktov a rýb obsluhuje, nastavuje a ošetruje technologické linky, stroje a zariadenia, spracováva mäso a vyrába podľa predpísaných technológií mäsové a konzervované výrobky a výrobky z rýb. Kontroluje základné suroviny, prísady, pomocné látky a obaly. Čistí, dezinfikuje a udržiava používané technológie.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre potravinárstvo
Alternatívne názvy Výrobný pracovník
Požadovaný stupeň vzdelania Stredné odborné vzdelanie
NKR 3
EKR 3
ISCED 353
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08 8160 - Operátori zariadení na výrobu potravín a podobných výrobkov
SK ISCO-08 8160001 - Operátor zariadenia na spracovanie a konzervovanie mäsa, mäsových produktov a rýb
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba potravín
Príslušnosť k povolaniu Operátor potravinárskej výroby

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni rozhodovanie

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 3 technológia spracovania mäsa a výroba mäsových výrobkov
  Špecifikácia:
  Vrátane technológie spracovania a výroby výrobkov z rýb a polotovarov.
 • stupeň EKR 3 potravinárska chémia
 • stupeň EKR 3 konzervárenská technológia
 • stupeň EKR 3 hygiena potravín živočíšneho pôvodu
 • stupeň EKR 3 stroje a zariadenia v potravinárskej výrobe
  Špecifikácia:
  Používané vo výrobe na spracovanie a konzervovanie mäsa, mäsových výrobkov, rýb a polotovarov z nich.
 • stupeň EKR 3 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 3 potravinárske suroviny a spôsoby ich skladovania
  Špecifikácia:
  Mäso, mäsové produkty a ryby.
 • stupeň EKR 3 spôsoby senzorickej analýzy potravín
  Špecifikácia:
  Suroviny živočíšneho pôvodu, aditíva.
 • stupeň EKR 3 technológia spracovania rýb
  Špecifikácia:
  Vrátane výrobkov z rýb.
 • stupeň EKR 3 právne predpisy a základné pojmy súvisiace s výrobou potravín
  Špecifikácia:
  Zásady správnej výrobnej a hygienickej praxe pri výrobe potravín a základné legislatívne predpisy. Potravinový kódex SR v znení neskorších predpisov.
 • stupeň EKR 3 kvalita surovín v potravinárskej výrobe
 • stupeň EKR 3 spôsoby kontroly etikiet
  Špecifikácia:
  Spôsoby kontroly pred expedíciou (dátum výroby a spotreby, výrobná šarža, druh výrobku a jeho zloženie, spôsob balenia a pod.).
 • stupeň EKR 3 chladiarenské a mraziarenské technológie
  Špecifikácia:
  Spôsoby zabezpečovania čerstvosti mäsa, mäsových výrobkov a rýb prostredníctvom chladiarenských a mraziarenských zariadení.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 3 príjem a základná evidencia mäsa a mäsových výrobkov
  Špecifikácia:
  Vrátane mäsových polotovarov.
 • stupeň EKR 3 obsluha sterilizačných zariadení na spracovanie konzervovaných potravín
 • stupeň EKR 3 obsluha strojov a zariadení na balenie a expedíciu potravinárskych polotovarov a výrobkov
 • stupeň EKR 3 obsluha strojného a technologického vybavenia prevádzky spracovania mäsa a mäsových výrobkov, vrátane hydinových a ďalších výrobkov
  Špecifikácia:
  A mäsových polotovarov.
 • stupeň EKR 3 nastavovanie, ošetrovanie a údržba strojov a zariadení v potravinárskej výrobe
 • stupeň EKR 3 váženie surovín na výrobu potravinárskych výrobkov
 • stupeň EKR 3 riadenie ovládacích panelov na spracovanie a výrobu potravinárskych polotovarov a výrobkov
 • stupeň EKR 3 konzervácia a skladovanie rýb
  Špecifikácia:
  Marinovanie a solenie mäsa/rýb a pod.
 • stupeň EKR 3 analýza vplyvov pôsobiacich na kvalitu surovín, polotovarov a výrobkov v potravinárskej výrobe
 • stupeň EKR 3 hygienicko-sanitačná činnosť v potravinárskej prevádzke, dodržiavanie bezpečnostných predpisov a zásad bezpečnosti potravín
  Špecifikácia:
  Dodržiavanie princípov systému HACCP a vykonávanie kontroly na kritických, resp. kontrolných bodoch.
 • stupeň EKR 3 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
 • stupeň EKR 3 etiketovanie výrobkov
 • stupeň EKR 3 miešanie potravinárskych zmesí
 • stupeň EKR 3 overovanie nastavených hodnôt na váhe
 • stupeň EKR 3 úprava surovín na výrobu potravinárskych výrobkov
  Špecifikácia:
  Krájanie, rezanie, pílenie, kockovanie a pod.
 • stupeň EKR 3 kontrola neporušenosti obalu mäsa, mäsových polotovarov, výrobkov a rýb

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov (zdravotný, potravinársky preukaz) podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1)

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Preukaz na obsluhu parného a kvapalinového kotla I. až V. triedy podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie