Spracovateľ rýb

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Spracovateľ rýb

Spracovateľ rýb spracováva sladkovodné a morské, čerstvé i konzervované ryby (usmrcovanie, pitvanie, porciovanie, filetovanie, marinovanie, údenie, balenie, chladenie, mrazenie, skladovanie) na bežné výrobky z rýb.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre potravinárstvo
Požadovaný stupeň vzdelania Stredné odborné vzdelanie
NKR 3
EKR 3
ISCED 353
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08 7511 - Spracovatelia mäsa a rýb a podobní výrobcovia
SK ISCO-08 7511004 - Spracovateľ rýb
Divízia SK NACE Rev. 2 Rybolov a akvakultúra
Výroba potravín
Príslušnosť k povolaniu Mäsiar, údenár

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni rozhodovanie

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 3 hygiena potravín živočíšneho pôvodu
 • stupeň EKR 3 technológia spracovania rýb
 • stupeň EKR 3 anatómia a morfológia rýb
 • stupeň EKR 3 stroje a zariadenia používané pri spracovaní rýb
 • stupeň EKR 3 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 3 potravinárska chémia
 • stupeň EKR 3 potravinárske suroviny a spôsoby ich skladovania
 • stupeň EKR 3 spôsoby senzorickej analýzy potravín
  Špecifikácia:
  Ryby a produkty z rýb.
 • stupeň EKR 3 právne predpisy a základné pojmy súvisiace s výrobou potravín
  Špecifikácia:
  Zásady správnej výrobnej praxe (HACCP) a základné legislatívne predpisy (napr. Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 425/2012 Z.z. o produktoch rybolovu a výrobkoch z nich).

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 3 marinovanie (konzervovanie) a solenie mäsa/rýb a pod.
 • stupeň EKR 3 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
 • stupeň EKR 3 používanie baliacich techník a balenie sortimentu
 • stupeň EKR 3 usmrcovanie a pitvanie rýb
 • stupeň EKR 3 porciovanie rýb podľa objednávky
  Špecifikácia:
  Napr. filety, kúsky a pod.
 • stupeň EKR 3 filetovanie mäsa
 • stupeň EKR 3 údenie časti tela ryby v závislosti od druhu
 • stupeň EKR 3 správne uloženie vedľajších produktov a likvidácia odpadov vzniknutých v procese spracovania rýb
 • stupeň EKR 3 dodržiavanie ekologických požiadaviek na používanie chemických látok a likvidáciu všetkých odpadov
 • stupeň EKR 3 expedícia produktov v mieste určenom na spracovanie rýb
  Špecifikácia:
  Vrátane kontroly prechovávania a usmrcovania živých rýb, stanovovania trhovej triedy kvality rýb a výťažnosti jedlého podielu.
 • stupeň EKR 3 obsluha, ošetrovanie a údržba strojov a zariadení používaných pri spracovaní rýb
 • stupeň EKR 3 príprava vstupných surovín (čerstvých, mrazených rýb)
 • stupeň EKR 3 konzervácia a skladovanie rýb
 • stupeň EKR 3 hygienicko-sanitačná činnosť v prevádzkach spracovania rýb
  Špecifikácia:
  Dodržiavanie princípov systému HACCP a vykonávanie kontroly na kritických, resp. kontrolných bodoch.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti v zmysle vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení v znení neskorších predpisov (§ 22 ods. 2)
 • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov (zdravotný, potravinársky preukaz) podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1)

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie