Spracovateľ rýb

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Spracovateľ rýb spracováva sladkovodné a morské, čerstvé i konzervované ryby (usmrcovanie, pitvanie, porciovanie, filetovanie, marinovanie, údenie, balenie, chladenie, mrazenie, skladovanie) na bežné výrobky z rýb.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre potravinárstvo
Požadovaný stupeň vzdelania
Stredné odborné vzdelanie
SKKR
3
EKR
3
ISCED
353
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08
7511 - Spracovatelia mäsa a rýb a podobní výrobcovia
SK ISCO-08
7511004 - Spracovateľ rýb
Divízia SK NACE Rev. 2
Rybolov a akvakultúra
Výroba potravín
Príslušnosť k povolaniu
Mäsiar, údenár

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
fyzická zdatnosť
P
manuálna zručnosť
P
organizovanie a plánovanie práce
P
samostatnosť
P
technická gramotnosť
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
E
matematická gramotnosť
E
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
E
rozhodovanie
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
hygiena potravín živočíšneho pôvodu
3
technológia spracovania rýb
3
anatómia a morfológia rýb
3
stroje a zariadenia používané pri spracovaní rýb
3
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
3
potravinárska chémia
3
potravinárske suroviny a spôsoby ich skladovania
3
spôsoby senzorickej analýzy potravín
Špecifikácia:
Ryby a produkty z rýb.
3
právne predpisy a základné pojmy súvisiace s výrobou potravín
Špecifikácia:
Zásady správnej výrobnej praxe (HACCP) a základné legislatívne predpisy (napr. Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 425/2012 Z.z. o produktoch rybolovu a výrobkoch z nich).
3

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
marinovanie (konzervovanie) a solenie mäsa/rýb a pod.
3
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
3
používanie baliacich techník a balenie sortimentu
3
usmrcovanie a pitvanie rýb
3
porciovanie rýb podľa objednávky
Špecifikácia:
Napr. filety, kúsky a pod.
3
filetovanie mäsa
3
údenie časti tela ryby v závislosti od druhu
3
správne uloženie vedľajších produktov a likvidácia odpadov vzniknutých v procese spracovania rýb
3
dodržiavanie ekologických požiadaviek na používanie chemických látok a likvidáciu všetkých odpadov
3
expedícia produktov v mieste určenom na spracovanie rýb
Špecifikácia:
Vrátane kontroly prechovávania a usmrcovania živých rýb, stanovovania trhovej triedy kvality rýb a výťažnosti jedlého podielu.
3
obsluha, ošetrovanie a údržba strojov a zariadení používaných pri spracovaní rýb
3
príprava vstupných surovín (čerstvých, mrazených rýb)
3
konzervácia a skladovanie rýb
3
hygienicko-sanitačná činnosť v prevádzkach spracovania rýb
Špecifikácia:
Dodržiavanie princípov systému HACCP a vykonávanie kontroly na kritických, resp. kontrolných bodoch.
3

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti v zmysle vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení v znení neskorších predpisov (§ 22 ods. 2)
  • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov (zdravotný, potravinársky preukaz) podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1)