Farmaceutický reprezentant

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Farmaceutický reprezentant

Farmaceutický reprezentant prezentuje farmaceutické produkty, lieky a liečivá, jeho náplňou práce je pravidelný kontakt so zdravotníckymi pracovníkmi, organizácia edukačných seminárov a konferencií.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre chémiu a farmáciu
Alternatívne názvy Farmaceutický reprezentant
Medicínsky reprezentant
Špecialista predaja farmaceutických produktov
Špecialista predaja liekov a liečiv
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08 2433 - Špecialisti v oblasti predaja (okrem informačných a komunikačných technológií)
SK ISCO-08 2433001 - Farmaceutický reprezentant
Divízia SK NACE Rev. 2 Veľkoobchod, okrem motorových vozidiel a motocyklov
Maloobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov
Príslušnosť k povolaniu Špecialista predaja

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na vysokej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na vysokej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na vysokej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni vyjednávanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na elementárnej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na elementárnej úrovni motivovanie ľudí

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 biológia
  Špecifikácia:
  Základy biológie, základy anatómie ľudského tela, základy fyziológie a patofyziológie ľudského organizmu.
 • stupeň EKR 7 biofarmácia
  Špecifikácia:
  Základné mechanizmy účinku liečiv, základy farmakovigilancie liekov.
 • stupeň EKR 7 klinická farmácia
  Špecifikácia:
  Rozdelenie vedľajších účinkov liekov.
 • stupeň EKR 7 liekové formy, farmakológia
  Špecifikácia:
  Farmakologické postupy, liečivá.
 • stupeň EKR 7 lekárenstvo
  Špecifikácia:
  Základné úlohy a funkcie systému lekárenskej starostlivosti.
 • stupeň EKR 7 farmaceutická chémia a analýza liečiv
  Špecifikácia:
  Základné postupy výroby liečiv.
 • stupeň EKR 7 technológia výroby farmaceutík
 • stupeň EKR 5 psychológia predaja
  Špecifikácia:
  Predajné techniky.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 informácie o správnom užívaní a úschove predávaných, resp. vydávaných liečiv
 • stupeň EKR 7 odborné konzultácie na úseku klinickej farmácie s uplatňovaním princípov liekovej politiky a farmakoekonomiky
 • stupeň EKR 7 odborné konzultácie k optimalizácii farmakoterapie u jednotlivých pacientov
 • stupeň EKR 7 aplikovanie znalostí z medicíny alebo farmácie podľa liekov a liečiv
 • stupeň EKR 7 aplikovanie znalostí z prírodných vied, biológie a chémie
 • stupeň EKR 5 predaj finálnych výstupov zákazníkom
 • stupeň EKR 7 poskytovanie odborných informácií o liekoch, liečivách, ochoreniach a terapeutických postupoch zdravotníckym pracovníkom
 • stupeň EKR 7 príprava stratégie na zabezpečenie plánov predaja zameranej na kľúčových zákazníkov

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie