Farmaceutický reprezentant

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Farmaceutický reprezentant prezentuje farmaceutické produkty, lieky a liečivá, jeho náplňou práce je pravidelný kontakt so zdravotníckymi pracovníkmi, organizácia edukačných seminárov a konferencií.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre chémiu a farmáciu
Alternatívne názvy
Farmaceutický reprezentant
Medicínsky reprezentant
Špecialista predaja farmaceutických produktov
Špecialista predaja liekov a liečiv
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08
2433 - Špecialisti v oblasti predaja (okrem informačných a komunikačných technológií)
SK ISCO-08
2433001 - Farmaceutický reprezentant
Divízia SK NACE Rev. 2
Veľkoobchod, okrem motorových vozidiel a motocyklov
Maloobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov
Príslušnosť k povolaniu
Špecialista predaja

Kompetencie

informačná gramotnosť
V
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
V
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
V
osobnostný rozvoj
V
prezentovanie
V
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
V
vyjednávanie
V
analyzovanie a riešenie problémov
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
P
kultivovaný písomný prejav
P
organizovanie a plánovanie práce
P
rozhodovanie
P
samostatnosť
P
tímová práca
P
tvorivosť (kreativita)
P
finančná a ekonomická gramotnosť
E
komunikácia v cudzom jazyku
E
motivovanie ľudí
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
biológia
Špecifikácia:
Základy biológie, základy anatómie ľudského tela, základy fyziológie a patofyziológie ľudského organizmu.
7
biofarmácia
Špecifikácia:
Základné mechanizmy účinku liečiv, základy farmakovigilancie liekov.
7
klinická farmácia
Špecifikácia:
Rozdelenie vedľajších účinkov liekov.
7
liekové formy, farmakológia
Špecifikácia:
Farmakologické postupy, liečivá.
7
lekárenstvo
Špecifikácia:
Základné úlohy a funkcie systému lekárenskej starostlivosti.
7
farmaceutická chémia a analýza liečiv
Špecifikácia:
Základné postupy výroby liečiv.
7
technológia výroby farmaceutík
7
psychológia predaja
Špecifikácia:
Predajné techniky.
5

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
informácie o správnom užívaní a úschove predávaných, resp. vydávaných liečiv
7
odborné konzultácie na úseku klinickej farmácie s uplatňovaním princípov liekovej politiky a farmakoekonomiky
7
odborné konzultácie k optimalizácii farmakoterapie u jednotlivých pacientov
7
aplikovanie znalostí z medicíny alebo farmácie podľa liekov a liečiv
7
aplikovanie znalostí z prírodných vied, biológie a chémie
7
predaj finálnych výstupov zákazníkom
5
poskytovanie odborných informácií o liekoch, liečivách, ochoreniach a terapeutických postupoch zdravotníckym pracovníkom
7
príprava stratégie na zabezpečenie plánov predaja zameranej na kľúčových zákazníkov
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.