Riadiaci pracovník (manažér) v chemickej a farmaceutickej výrobe

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Riadiaci pracovník (manažér) v chemickej a farmaceutickej výrobe

Riadiaci pracovník (manažér) v chemickej výrobe riadi a koordinuje technické a technologické operácie výrobného procesu, organizuje celkové fungovanie výroby, formuluje reálnu výrobnú politiku, stratégiu a víziu riadeného útvaru. Riadi väčší počet zamestnancov, organizuje, kontroluje a hodnotí ich činnosť a výsledky. Podieľa sa na rozvojových projektoch riadeného útvaru a zabezpečuje súčinnosť jednotlivých zložiek výskumu a vývoja nových technológií, posudzuje a schvaľuje nové postupy a procesy s cieľom zefektívnenia výrobného procesu a úspory výrobných nákladov.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre chémiu a farmáciu
Alternatívne názvy Riaditeľ prevádzky v chemickej výrobe
Riaditeľ výroby
Vedúci prevádzky v chemickej výrobe
Vedúci výrobnej jednotky v chemickej výrobe
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR 7
EKR 7
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: 6 alebo viac rokov
ISCO-08 1321 - Riadiaci pracovníci (manažéri) v priemysle
SK ISCO-08 1321008 - Riadiaci pracovník (manažér) v chemickej výrobe
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov
Výroba chemikálií a chemických produktov
Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov
Výroba výrobkov z gumy a plastu
Príslušnosť k povolaniu Manažér v priemysle

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na vysokej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na vysokej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na pokročilej úrovni vyjednávanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 anorganická chémia
 • stupeň EKR 7 organická chémia
 • stupeň EKR 7 technológia anorganických výrob
 • stupeň EKR 7 technológia organických výrob
 • stupeň EKR 7 chemické technológie, druhy strojov, zariadení a surovín
 • stupeň EKR 7 základy technologických procesov
 • stupeň EKR 6 fyzikálna chémia
 • stupeň EKR 6 polymérová chémia
 • stupeň EKR 6 zásady a postupy zaobchádzania s nebezpečnými chemikáliami
 • stupeň EKR 6 chemické a fyzikálno-chemické skúšky a ich metódy
 • stupeň EKR 6 metódy tvorby technickej dokumentácie
 • stupeň EKR 6 postupy a metódy vedenia porád
 • stupeň EKR 5 laboratórna technika a laboratórne postupy v chémii
 • stupeň EKR 5 makromolekulová chémia
 • stupeň EKR 5 ekonomika a riadenie chemickej výroby
 • stupeň EKR 5 zásady a postupy zaobchádzania s chemickými látkami a zmesami
  Špecifikácia:
 • stupeň EKR 5 právne predpisy a základné pojmy v chemickej výrobe
 • stupeň EKR 5 systémy, normy a štandardy kvality v chemickej výrobe
 • stupeň EKR 5 základy koncových technológií na ochranu životného prostredia
 • stupeň EKR 5 softvéry pre odborné aplikácie
 • stupeň EKR 5 metódy a postupy stanovovania požiadaviek na pracovné pozície
 • stupeň EKR 5 technológia výroby farmaceutík
 • stupeň EKR 4 metódy a postupy výberu zamestnancov
 • stupeň EKR 4 personalistika a mzdy, mzdové a platové predpisy, formy odmeňovania
 • stupeň EKR 4 pracovnoprávne predpisy v oblasti miezd, platov a zaraďovania zamestnancov
 • stupeň EKR 4 hodnotiace a motivačné systémy zamestnancov
 • stupeň EKR 4 kariérny rast zamestnancov, formy a možnosti ďalšieho vzdelávania
 • stupeň EKR 4 metódy a postupy plánovania ľudských zdrojov
 • stupeň EKR 4 práca s textovým editorom, zvládanie administratívy pomocou počítača

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 spracovávanie technických podkladov o kapacitných a technologických možnostiach chemickej výroby, podkladov pre marketingovú a obchodnú činnosť a pod.
 • stupeň EKR 7 vedenie a evidencia technickej a prevádzkovej dokumentácie
 • stupeň EKR 7 vykonávanie kvalitatívnych a kvantitatívnych metód stanovení anorganických i organických látok
 • stupeň EKR 7 zhromažďovanie a distribúcia informácií na riadenie chemickej výroby alebo prevádzky, sledovanie plnenia ich operatívnych plánov a podmienok
 • stupeň EKR 7 rozbory plnenia výkonových noriem v chemickej výrobe
 • stupeň EKR 7 analýza a vyhodnocovanie ekonomických strát z nekvality v chemickej výrobe
 • stupeň EKR 7 technické a ekonomické rozbory a štúdie kvality, vyhodnocovanie kvality procesov, výrobkov a výkonov v chemickej výrobe
 • stupeň EKR 7 zber a vyhodnocovanie údajov a dát generovaných pri monitoringu chemického procesu
 • stupeň EKR 7 bilancovanie materiálových a energetických tokov a využívanie bilancií na ich riadenie
 • stupeň EKR 7 vyhodnocovanie výsledkov skúšok a kontrol v chemickej výrobe, formulácia záverov a vypracovávanie posudkov
 • stupeň EKR 7 analýza a hodnotenie stavu a úrovne technologických procesov operácií v chemickej výrobe, vrátane analýzy anomálií, identifikácie príčin a návrhu opatrení na elimináciu alebo odstránenie
 • stupeň EKR 7 spracovávanie odborných stanovísk, posudkov, expertíz a oponentúr k výskumným úlohám v chemickej výrobe
 • stupeň EKR 7 aplikácia a overovanie výsledkov riešení výskumných a vývojových úloh a vedecko-technických poznatkov v chemickej výrobe
 • stupeň EKR 7 kontrola a zabezpečovanie dodržiavania pracovných a technologických poriadkov, postupov, prevádzkových podmienok, parametrov, predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a hygieny práce v chemickej výrobe
 • stupeň EKR 7 spolupráca na vývoji nových technológií v chemickej výrobe a stanovovaní spôsobov ich použitia
 • stupeň EKR 7 metodická pomoc a koordinácia pri riešení výskumných úloh v chemickej výrobe
 • stupeň EKR 7 návrh systémovej zmeny v podniku/zverenom úseku chemickej výroby na základe výsledkov riešení z výskumných a vývojových projektov
 • stupeň EKR 7 rozpoznávanie vzniku problémov a rizík pri riešení projektov, určovanie príčin, predvídanie dôsledkov a modifikácia ďalších postupov
 • stupeň EKR 7 voľba technologických podmienok a parametrov na obsluhu a riadenie technologických procesov vo výrobe chemických produktov
 • stupeň EKR 7 stanovovanie spôsobov usporiadania, priebehu a technických podmienok chemickej výroby alebo prevádzkových procesov
 • stupeň EKR 7 zabezpečovanie požadovanej kvalitatívnej úrovne vstupov, procesov a výstupov v chemickej výrobe
 • stupeň EKR 7 voľba technických a technologických podmienok a parametrov na obsluhu a riadenie strojov, prístrojov a zariadení v chemickej prevádzke a chemických laboratóriách
 • stupeň EKR 6 vypracovávanie podkladov na plánovanie, rozhodovanie a riadenie chemickej výroby
 • stupeň EKR 6 využívanie testovacích metód na stanovenie fyzikálno-chemických vlastností
 • stupeň EKR 6 aplikácia štandardných postupov chemických analýz v priemysle
 • stupeň EKR 6 tvorba podkladov na cenové kalkulácie v chemickej výrobe
 • stupeň EKR 6 analýza vstupných dát výskumných a vývojových úloh v chemickej výrobe
 • stupeň EKR 6 hodnotenie a využívanie odborných informácií a poznatkov z iných vedných odborov v chemickom priemysle
 • stupeň EKR 6 vykonávanie technického/technologického dozoru na pracoviskách v chemickej výrobe, kontrola dodržovania stanovených technologických postupov a podmienok
 • stupeň EKR 6 overovanie a prevádzkové skúšky nových technológií, surovín a pracovných postupov v chemickej výrobe
 • stupeň EKR 6 určenie, definovanie a kontrola vstupov a výstupov chemických procesov podľa štandardných postupov
 • stupeň EKR 6 zabezpečovanie a vykonávanie prác pri vstupnej, medzioperačnej a výstupnej kontrole chemickej výroby
 • stupeň EKR 6 navrhovanie racionalizačných opatrení a spracovávanie projektov organizácie práce v chemickej výrobe
 • stupeň EKR 6 zostavovanie a kontrola dodržiavania výrobných programov chemickej výroby
 • stupeň EKR 6 vypracovávanie harmonogramov dodávok surovín, subdodávok a logistických činností pre chemickú výrobu
 • stupeň EKR 6 špecifikácia množstva a druhov materiálu, stanovenie postupov pri kontrole kvality a technických skúškach v chemických výrobách
 • stupeň EKR 6 tvorba a uplatňovanie zásad riadenia kvality, normalizácie, metrológie a skúšobníctva v chemickej výrobe
 • stupeň EKR 6 plánovanie, zabezpečovanie a koordinácia údržby, opráv, uvádzania do prevádzky a servisných prehliadok strojov a strojového zariadenia v chemickej výrobe
 • stupeň EKR 6 plánovanie a organizácia revízií, skúšok technickej spôsobilosti a kontrol v chemickej výrobe
 • stupeň EKR 6 stanovovanie koncepcie riadenia kvality v chemickej výrobe, riadenie jej tvorby a postupov kontroly
 • stupeň EKR 6 návrh metód a postupov pri odbere vzoriek a pri fyzikálno-chemických skúškach
 • stupeň EKR 6 orientácia v normách, technických podkladoch a prevádzkovej dokumentácii na obsluhu a riadenie technologických procesov
 • stupeň EKR 6 orientácia v platnej legislatíve v chemickom priemysle
 • stupeň EKR 6 poskytovanie poradenstva a informácií pri tvorbe zásad podnikovej kultúry
 • stupeň EKR 6 vedecko-pedagogická a publikačná činnosť v oblasti chemickej výroby
 • stupeň EKR 6 zastupovanie záujmov organizácie v rámci udržiavania a rozvíjania dobrých vzťahov so strategickými partnermi
 • stupeň EKR 5 spracovávanie podkladov na odmeňovanie pracovníkov zvereného úseku chemickej výroby
 • stupeň EKR 5 evidovanie technických a ekonomických dát a ukazovateľov priebehu a výsledkov činnosti prevádzky v chemickej výrobe
 • stupeň EKR 5 skúšky kvality v priebehu výrobných, prevádzkových a iných procesov v chemickej a farmaceutickej výrobe
 • stupeň EKR 5 validácia metód a postupov fyzikálno-chemických skúšok a odberov vzoriek
 • stupeň EKR 5 zostavovanie matematických modelov využívaných procesov a jednotkových operácií na kontrolu správnej funkcie jednotlivých aparátov v systéme výrobného procesu
 • stupeň EKR 5 plánovanie potreby náhradných dielov a súčastí pre strojové zariadenia v chemickej výrobe
 • stupeň EKR 5 vstupná, medzioperačná a výstupná kontrola výroby a distribúcie liečiv a zdravotníckych potrieb pod vedením farmaceuta so špecializovanou spôsobnosťou
 • stupeň EKR 5 orientácia v nástrojoch environmentálneho manažmentu a metódach vedúcich k udržateľnej spotrebe a výrobe v chemickom priemysle
 • stupeň EKR 5 orientácia a využívanie poznatkov z výskumu a aplikovanej ekológie v chemickom priemysle
 • stupeň EKR 4 evidencia prítomnosti zamestnancov na pracovisku, evidencia majetku na zverenom úseku chemickej výroby
 • stupeň EKR 4 vedenie personálnych evidencií

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie