Riadiaci pracovník (manažér) v chemickej a farmaceutickej výrobe

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Riadiaci pracovník (manažér) v chemickej výrobe riadi a koordinuje technické a technologické operácie výrobného procesu, organizuje celkové fungovanie výroby, formuluje reálnu výrobnú politiku, stratégiu a víziu riadeného útvaru. Riadi väčší počet zamestnancov, organizuje, kontroluje a hodnotí ich činnosť a výsledky. Podieľa sa na rozvojových projektoch riadeného útvaru a zabezpečuje súčinnosť jednotlivých zložiek výskumu a vývoja nových technológií, posudzuje a schvaľuje nové postupy a procesy s cieľom zefektívnenia výrobného procesu a úspory výrobných nákladov.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre chémiu a farmáciu
Alternatívne názvy
Riaditeľ prevádzky v chemickej výrobe
Riaditeľ výroby
Vedúci prevádzky v chemickej výrobe
Vedúci výrobnej jednotky v chemickej výrobe
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR
7
EKR
7
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: 6 alebo viac rokov
ISCO-08
1321 - Riadiaci pracovníci (manažéri) v priemysle
SK ISCO-08
1321008 - Riadiaci pracovník (manažér) v chemickej výrobe
Divízia SK NACE Rev. 2
Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov
Výroba chemikálií a chemických produktov
Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov
Výroba výrobkov z gumy a plastu
Príslušnosť k povolaniu
Manažér v priemysle

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
motivovanie ľudí
V
organizovanie a plánovanie práce
V
rozhodovanie
V
samostatnosť
V
vedenie ľudí
V
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
P
finančná a ekonomická gramotnosť
P
informačná gramotnosť
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
komunikácia v cudzom jazyku
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
matematická gramotnosť
P
osobnostný rozvoj
P
prezentovanie
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
technická gramotnosť
P
tímová práca
P
tvorivosť (kreativita)
P
vyjednávanie
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
anorganická chémia
7
organická chémia
7
technológia anorganických výrob
7
technológia organických výrob
7
chemické technológie, druhy strojov, zariadení a surovín
7
základy technologických procesov
7
fyzikálna chémia
6
polymérová chémia
6
zásady a postupy zaobchádzania s nebezpečnými chemikáliami
6
chemické a fyzikálno-chemické skúšky a ich metódy
6
metódy tvorby technickej dokumentácie
6
postupy a metódy vedenia porád
6
laboratórna technika a laboratórne postupy v chémii
5
makromolekulová chémia
5
ekonomika a riadenie chemickej výroby
5
zásady a postupy zaobchádzania s chemickými látkami a zmesami
Špecifikácia:
5
právne predpisy a základné pojmy v chemickej výrobe
5
systémy, normy a štandardy kvality v chemickej výrobe
5
základy koncových technológií na ochranu životného prostredia
5
softvéry pre odborné aplikácie
5
metódy a postupy stanovovania požiadaviek na pracovné pozície
5
technológia výroby farmaceutík
5
metódy a postupy výberu zamestnancov
4
personalistika a mzdy, mzdové a platové predpisy, formy odmeňovania
4
pracovnoprávne predpisy v oblasti miezd, platov a zaraďovania zamestnancov
4
hodnotiace a motivačné systémy zamestnancov
4
kariérny rast zamestnancov, formy a možnosti ďalšieho vzdelávania
4
metódy a postupy plánovania ľudských zdrojov
4
práca s textovým editorom, zvládanie administratívy pomocou počítača
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
spracovávanie technických podkladov o kapacitných a technologických možnostiach chemickej výroby, podkladov pre marketingovú a obchodnú činnosť a pod.
7
vedenie a evidencia technickej a prevádzkovej dokumentácie
7
vykonávanie kvalitatívnych a kvantitatívnych metód stanovení anorganických i organických látok
7
zhromažďovanie a distribúcia informácií na riadenie chemickej výroby alebo prevádzky, sledovanie plnenia ich operatívnych plánov a podmienok
7
rozbory plnenia výkonových noriem v chemickej výrobe
7
analýza a vyhodnocovanie ekonomických strát z nekvality v chemickej výrobe
7
technické a ekonomické rozbory a štúdie kvality, vyhodnocovanie kvality procesov, výrobkov a výkonov v chemickej výrobe
7
zber a vyhodnocovanie údajov a dát generovaných pri monitoringu chemického procesu
7
bilancovanie materiálových a energetických tokov a využívanie bilancií na ich riadenie
7
vyhodnocovanie výsledkov skúšok a kontrol v chemickej výrobe, formulácia záverov a vypracovávanie posudkov
7
analýza a hodnotenie stavu a úrovne technologických procesov operácií v chemickej výrobe, vrátane analýzy anomálií, identifikácie príčin a návrhu opatrení na elimináciu alebo odstránenie
7
spracovávanie odborných stanovísk, posudkov, expertíz a oponentúr k výskumným úlohám v chemickej výrobe
7
aplikácia a overovanie výsledkov riešení výskumných a vývojových úloh a vedecko-technických poznatkov v chemickej výrobe
7
kontrola a zabezpečovanie dodržiavania pracovných a technologických poriadkov, postupov, prevádzkových podmienok, parametrov, predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a hygieny práce v chemickej výrobe
7
spolupráca na vývoji nových technológií v chemickej výrobe a stanovovaní spôsobov ich použitia
7
metodická pomoc a koordinácia pri riešení výskumných úloh v chemickej výrobe
7
návrh systémovej zmeny v podniku/zverenom úseku chemickej výroby na základe výsledkov riešení z výskumných a vývojových projektov
7
rozpoznávanie vzniku problémov a rizík pri riešení projektov, určovanie príčin, predvídanie dôsledkov a modifikácia ďalších postupov
7
voľba technologických podmienok a parametrov na obsluhu a riadenie technologických procesov vo výrobe chemických produktov
7
stanovovanie spôsobov usporiadania, priebehu a technických podmienok chemickej výroby alebo prevádzkových procesov
7
zabezpečovanie požadovanej kvalitatívnej úrovne vstupov, procesov a výstupov v chemickej výrobe
7
voľba technických a technologických podmienok a parametrov na obsluhu a riadenie strojov, prístrojov a zariadení v chemickej prevádzke a chemických laboratóriách
7
vypracovávanie podkladov na plánovanie, rozhodovanie a riadenie chemickej výroby
6
využívanie testovacích metód na stanovenie fyzikálno-chemických vlastností
6
aplikácia štandardných postupov chemických analýz v priemysle
6
tvorba podkladov na cenové kalkulácie v chemickej výrobe
6
analýza vstupných dát výskumných a vývojových úloh v chemickej výrobe
6
hodnotenie a využívanie odborných informácií a poznatkov z iných vedných odborov v chemickom priemysle
6
vykonávanie technického/technologického dozoru na pracoviskách v chemickej výrobe, kontrola dodržovania stanovených technologických postupov a podmienok
6
overovanie a prevádzkové skúšky nových technológií, surovín a pracovných postupov v chemickej výrobe
6
určenie, definovanie a kontrola vstupov a výstupov chemických procesov podľa štandardných postupov
6
zabezpečovanie a vykonávanie prác pri vstupnej, medzioperačnej a výstupnej kontrole chemickej výroby
6
navrhovanie racionalizačných opatrení a spracovávanie projektov organizácie práce v chemickej výrobe
6
zostavovanie a kontrola dodržiavania výrobných programov chemickej výroby
6
vypracovávanie harmonogramov dodávok surovín, subdodávok a logistických činností pre chemickú výrobu
6
špecifikácia množstva a druhov materiálu, stanovenie postupov pri kontrole kvality a technických skúškach v chemických výrobách
6
tvorba a uplatňovanie zásad riadenia kvality, normalizácie, metrológie a skúšobníctva v chemickej výrobe
6
plánovanie, zabezpečovanie a koordinácia údržby, opráv, uvádzania do prevádzky a servisných prehliadok strojov a strojového zariadenia v chemickej výrobe
6
plánovanie a organizácia revízií, skúšok technickej spôsobilosti a kontrol v chemickej výrobe
6
stanovovanie koncepcie riadenia kvality v chemickej výrobe, riadenie jej tvorby a postupov kontroly
6
návrh metód a postupov pri odbere vzoriek a pri fyzikálno-chemických skúškach
6
orientácia v normách, technických podkladoch a prevádzkovej dokumentácii na obsluhu a riadenie technologických procesov
6
orientácia v platnej legislatíve v chemickom priemysle
6
poskytovanie poradenstva a informácií pri tvorbe zásad podnikovej kultúry
6
vedecko-pedagogická a publikačná činnosť v oblasti chemickej výroby
6
zastupovanie záujmov organizácie v rámci udržiavania a rozvíjania dobrých vzťahov so strategickými partnermi
6
spracovávanie podkladov na odmeňovanie pracovníkov zvereného úseku chemickej výroby
5
evidovanie technických a ekonomických dát a ukazovateľov priebehu a výsledkov činnosti prevádzky v chemickej výrobe
5
skúšky kvality v priebehu výrobných, prevádzkových a iných procesov v chemickej a farmaceutickej výrobe
5
validácia metód a postupov fyzikálno-chemických skúšok a odberov vzoriek
5
zostavovanie matematických modelov využívaných procesov a jednotkových operácií na kontrolu správnej funkcie jednotlivých aparátov v systéme výrobného procesu
5
plánovanie potreby náhradných dielov a súčastí pre strojové zariadenia v chemickej výrobe
5
vstupná, medzioperačná a výstupná kontrola výroby a distribúcie liečiv a zdravotníckych potrieb pod vedením farmaceuta so špecializovanou spôsobnosťou
5
orientácia v nástrojoch environmentálneho manažmentu a metódach vedúcich k udržateľnej spotrebe a výrobe v chemickom priemysle
5
orientácia a využívanie poznatkov z výskumu a aplikovanej ekológie v chemickom priemysle
5
evidencia prítomnosti zamestnancov na pracovisku, evidencia majetku na zverenom úseku chemickej výroby
4
vedenie personálnych evidencií
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.