Strojársky laborant

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Strojársky laborant

Strojársky laborant vykonáva chemické, fyzikálne a mikrobiologické skúšky odobratých vzoriek vstupných surovín, materiálov, polotovarov a hotových produktov. Vyhodnocuje ich vlastnosti na skúšobných, testovacích a iných laboratórnych zariadeniach. Vypracováva analýzy nameraných hodnôt, spracováva návrhy opatrení, atesty a protokoly. Pripravuje potrebné indikátory, roztoky a činidlá pre chemické a fyzikálne procesy vo výrobe.

Sektorová rada Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08 3115 - Strojárski technici
SK ISCO-08 3115007 - Strojársky laborant
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
Výroba strojov a zariadení i. n.
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Výroba ostatných dopravných prostriedkov
Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti
Príslušnosť k povolaniu Technik strojárskej výroby

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni manuálna zručnosť

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 vlastnosti kovových materiálov a zliatin
 • stupeň EKR 4 pružnosť a pevnosť
 • stupeň EKR 4 fyzikálna chémia
 • stupeň EKR 4 plastové a termoplastové materiály a ich vlastnosti
 • stupeň EKR 4 parametre polotovarov a súčastí strojov
 • stupeň EKR 4 nástroje, prípravky a meradlá v strojárstve
 • stupeň EKR 4 súčasti a mechanizmy jemnej mechaniky
 • stupeň EKR 4 metódy merania dĺžok a uhlov
 • stupeň EKR 4 chyby odliatkov
 • stupeň EKR 4 mikrobiológia
 • stupeň EKR 3 metódy kontroly priemyselných odpadov
 • stupeň EKR 3 účinnosť a koncentrácie dezinfekčných roztokov

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 kvalitatívne skúšky surovín, materiálu, polotovarov a výrobkov v strojárskej výrobe
 • stupeň EKR 4 monitoring, meranie a hodnotenie vlastností látok, odpadov a znečistenia
 • stupeň EKR 4 analyzovanie vplyvov pôsobiacich na úžitkové vlastnosti surovín, materiálu, polotovarov a výrobkov v strojárskej výrobe
 • stupeň EKR 4 posudzovanie metalografických štruktúr a snímok mikroštruktúr kovového materiálu
 • stupeň EKR 4 vypracovávanie atestov a protokolov v strojárskej výrobe
 • stupeň EKR 4 stanovovanie mechanických vlastností materiálov a mikroštruktúry materiálov
 • stupeň EKR 4 obsluha mikroskopov, skúšobných, testovacích a meracích zariadení
 • stupeň EKR 4 mikrobiologické skúšky sterility, stanovenie počtu a identifikácia mikroorganizmov a ich metabolitov
  Špecifikácia:
  Vírusov, baktérií, mykoplaziem, mikroskopických húb a protozoí.
 • stupeň EKR 4 stanovovanie odolnosti materiálov proti korózii za rôznych teplotných podmienok a prostredia

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie