Odborný pracovník v oblasti štatistiky

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Odborný pracovník v oblasti štatistiky spracováva a vyhodnocuje štatistické súbory na základe podrobnej analýzy vzájomných vzťahov v sledovaných dátach štatistickými metódami. Vypracováva posudky a stanoviská k štatistickým výsledkom a sleduje vývojové trendy.
Sektorová rada
Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment
Alternatívne názvy
Data Miner
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
NKR
6
EKR
6
ISCED
645
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08
3314 - Štatistici, matematici a podobní odborní pracovníci
SK ISCO-08
3314002 - Odborný pracovník v oblasti štatistiky
Divízia SK NACE Rev. 2
Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti
Príslušnosť k povolaniu
Odborný pracovník v oblasti štatistiky

Kompetencie

digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
V
informačná gramotnosť
V
matematická gramotnosť
V
analyzovanie a riešenie problémov
P
finančná a ekonomická gramotnosť
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
kultivovaný písomný prejav
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
organizovanie a plánovanie práce
P
prezentovanie
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
samostatnosť
P
tímová práca
P
tvorivosť (kreativita)
P
osobnostný rozvoj
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
štatistické metódy spracovania výsledkov meraní
6
matematická (teoretická) štatistika
Špecifikácia:
Teória pravdepodobnosti, aplikovaná matematika a pod.
6
štatistické metódy hodnotenia kvality
6
postupy spracovávania číselných údajov a analýz pre štatistické zisťovania
6
zásady, metódy a postupy vyhodnocovania štatistických prieskumov
6
štatistické prieskumy, štatistické vzorky
6
databázové aplikácie sql
6
štatistické metódy získavania údajov
6
vývojové trendy štatistických ukazovateľov
6
metódy a postupy tvorby klasifikácií a číselníkov
6
zásady správneho telefonovania a elektronickej komunikácie
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
príprava podkladov a odborné spracovanie častí štatistických analýz
Špecifikácia:
Práca v prostredí relačných databáz (SQL, ORACLE, SAS a pod.).
6
spracovávanie odborných komentárov, posudkov a stanovísk k štatistickým výsledkom a vývojovým trendom
6
tvorba metodických pokynov pre respondentov
6
zisťovanie príčin odchýlok od plánovaných parametrov
6
dopĺňanie položiek do štatistických zisťovaní
6
sledovanie vývojových trendov štatistických ukazovateľov
6
tvorba výstupných analýz zo štatistických zisťovaní/výsledkov
6
využívanie štatistických softvérových nástrojov
Špecifikácia:
Štatistické programy STATA, MATLAB, SPSS, EVIEWS, SAS, Statgraphics, Statistica a pod.
6
formálna a obsahová kontrola vstupných materiálov do štatistického zisťovania
Špecifikácia:
Zachytenie extrémnych hodnôt, nesprávnych údajov a pod.
6
evidencia a aktualizácia údajov o respondentoch
Špecifikácia:
Napr. adresa, kontaktné osoby, e-mailové adresy, tel. čísla a pod.
6
komunikácia s respondentmi štatistického zisťovania za účelom zvyšovania kvality a kompletnosti údajov
Špecifikácia:
Metodická pomoc, doplnenie chýbajúcich údajov, oprava nesprávne vyplnených údajov.
6
urgencia respondentov za účelom zvyšovania návratnosti zisťovaných údajov
Špecifikácia:
Urgencia: telefonická, alebo e-mailová.
6
rokovania s respondentmi
Špecifikácia:
Riešenie vzniknutých nejasností súvisiacich so štatistickým zisťovaním a pod.
6
kontrola správnosti a úplnosti štatistických údajov
Špecifikácia:
Kontrola správnosti zadaných položiek, formátu súborov a položiek v nich.
5
nahrávanie, spracovanie štatistických údajov od respondentov
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.