Odborný pracovník v oblasti štatistiky

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Odborný pracovník v oblasti štatistiky

Odborný pracovník v oblasti štatistiky spracováva a vyhodnocuje štatistické súbory na základe podrobnej analýzy vzájomných vzťahov v sledovaných dátach štatistickými metódami. Vypracováva posudky a stanoviská k štatistickým výsledkom a sleduje vývojové trendy.

Sektorová rada Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment
Alternatívne názvy Data Miner
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
NKR 6
EKR 6
ISCED 645
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08 3314 - Štatistici, matematici a podobní odborní pracovníci
SK ISCO-08 3314002 - Odborný pracovník v oblasti štatistiky
Divízia SK NACE Rev. 2 Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti
Príslušnosť k povolaniu Odborný pracovník v oblasti štatistiky

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na elementárnej úrovni osobnostný rozvoj

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 6 štatistické metódy spracovania výsledkov meraní
 • stupeň EKR 6 matematická (teoretická) štatistika
  Špecifikácia:
  Teória pravdepodobnosti, aplikovaná matematika a pod.
 • stupeň EKR 6 štatistické metódy hodnotenia kvality
 • stupeň EKR 6 postupy spracovávania číselných údajov a analýz pre štatistické zisťovania
 • stupeň EKR 6 zásady, metódy a postupy vyhodnocovania štatistických prieskumov
 • stupeň EKR 6 štatistické prieskumy, štatistické vzorky
 • stupeň EKR 6 databázové aplikácie sql
 • stupeň EKR 6 štatistické metódy získavania údajov
 • stupeň EKR 6 vývojové trendy štatistických ukazovateľov
 • stupeň EKR 6 metódy a postupy tvorby klasifikácií a číselníkov
 • stupeň EKR 4 zásady správneho telefonovania a elektronickej komunikácie

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 6 príprava podkladov a odborné spracovanie častí štatistických analýz
  Špecifikácia:
  Práca v prostredí relačných databáz (SQL, ORACLE, SAS a pod.).
 • stupeň EKR 6 spracovávanie odborných komentárov, posudkov a stanovísk k štatistickým výsledkom a vývojovým trendom
 • stupeň EKR 6 tvorba metodických pokynov pre respondentov
 • stupeň EKR 6 zisťovanie príčin odchýlok od plánovaných parametrov
 • stupeň EKR 6 dopĺňanie položiek do štatistických zisťovaní
 • stupeň EKR 6 sledovanie vývojových trendov štatistických ukazovateľov
 • stupeň EKR 6 tvorba výstupných analýz zo štatistických zisťovaní/výsledkov
 • stupeň EKR 6 využívanie štatistických softvérových nástrojov
  Špecifikácia:
  Štatistické programy STATA, MATLAB, SPSS, EVIEWS, SAS, Statgraphics, Statistica a pod.
 • stupeň EKR 6 formálna a obsahová kontrola vstupných materiálov do štatistického zisťovania
  Špecifikácia:
  Zachytenie extrémnych hodnôt, nesprávnych údajov a pod.
 • stupeň EKR 6 evidencia a aktualizácia údajov o respondentoch
  Špecifikácia:
  Napr. adresa, kontaktné osoby, e-mailové adresy, tel. čísla a pod.
 • stupeň EKR 6 komunikácia s respondentmi štatistického zisťovania za účelom zvyšovania kvality a kompletnosti údajov
  Špecifikácia:
  Metodická pomoc, doplnenie chýbajúcich údajov, oprava nesprávne vyplnených údajov.
 • stupeň EKR 6 urgencia respondentov za účelom zvyšovania návratnosti zisťovaných údajov
  Špecifikácia:
  Urgencia: telefonická, alebo e-mailová.
 • stupeň EKR 6 rokovania s respondentmi
  Špecifikácia:
  Riešenie vzniknutých nejasností súvisiacich so štatistickým zisťovaním a pod.
 • stupeň EKR 5 kontrola správnosti a úplnosti štatistických údajov
  Špecifikácia:
  Kontrola správnosti zadaných položiek, formátu súborov a položiek v nich.
 • stupeň EKR 4 nahrávanie, spracovanie štatistických údajov od respondentov

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie