Pomocný pracovník v poľovníctve

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Pomocný pracovník v poľovníctve vykonáva pomocné práce pri zriaďovaní, výstavbe a údržbe poľovníckych zariadení a asanácii kŕmnych zariadení. Spolupracuje pri prikrmovaní, odchyte, odchove a ošetrovaní poľovnej zveri vo zverenom poľovnom revíre, vo zvernici alebo v bažantnici.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel
Alternatívne názvy
Manipulačný robotník v lesníctve
Nekvalifikovaný zamestnanec v lesníctve
Pomocný lesný robotník pri čistení lesa
Pomocný lesný robotník pri pálení drevného uhlia
Pomocný lesný robotník pri pestovaní lesa
Pomocný lesný robotník pri ťažbe dreva
Požadovaný stupeň vzdelania
Nižšie stredné odborné vzdelanie
NKR
2
EKR
2
ISCED
253
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08
9215 - Pomocní pracovníci v lesníctve a poľovníctve
SK ISCO-08
9215002 - Pomocný pracovník v poľovníctve
Divízia SK NACE Rev. 2
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Lesníctvo a ťažba dreva
Príslušnosť k povolaniu
Pomocný pracovník v poľnohospodárstve a lesníctve

Kompetencie

fyzická zdatnosť
P
manuálna zručnosť
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
E
matematická gramotnosť
E
organizovanie a plánovanie práce
E
osobnostný rozvoj
E
samostatnosť
E
technická gramotnosť
E
tímová práca
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zoológia a etológia zveri a ostatných voľne žijúcich živočíchov
Špecifikácia:
Vedomosti o domácich druhoch poľovnej zveri, jej výskyte, chove a o jej využití v prevádzke poľovníctva.
2
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
Špecifikácia:
Zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov.
2
stroje a zariadenia v lesnom hospodárstve
Špecifikácia:
Obsluha strojov a strojného zariadenia v lesníctve: motorová píla, krovinorez, motorové kosačky vedené ručne, motorový jamkovač a pod.
2
poľovnícke zariadenia v lesnom hospodárstve
Špecifikácia:
Základné vedomosti o budovaní a využití jednoduchých stavieb a zariadení v poľovníctve pri prikrmovaní voľne žijúcich druhov poľovnej zveri, ako napr.: krmelce, senníky, soliská a pod. Vedomosti v oblasti využitia a budovania zariadení na odchyt raticovej a pernatej zveri. Vedomosti o budovaní jednoduchých stavieb potrebných pre lov zveri, ako sú posedy, vysoké posedy, kryté prístrešky a pod.
1
ochrana lesa
Špecifikácia:
Základné vedomosti z ochrany lesných ekosystémov a z ochrany lesa na chránených územiach s rozličným stupňom ochrany.
1

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
praktická aplikácia základnej veterinárnej starostlivosti
Špecifikácia:
Asanácia a dezinfekcia poľovníckych zariadení na prikrmovanie raticovej zveri a odchov drobnej pernatej zveri, práce vykonávané pod odborným dohľadom vyškoleného pracovníka.
2
príprava a dávkovanie krmiva pre lesnú zver
Špecifikácia:
Príprava sena a letniny pre raticovú zver, plnenie kŕmnych zariadení (senníkov), pravidelné doplňovanie a dávkovanie kŕmnych zmesí, obilnín, ovocia, kamenej soli do kŕmnych zariadení a pod.
2
odchyt drobnej zveri
2
práce s ručným lesným náradím
Špecifikácia:
Práce s ručnými nástrojmi v poľovníctve: krompáč, motyka, kosák ,sekerka, ručná pílka a pod.
2
oprava a údržba poľovníckych a lesníckych zariadení
Špecifikácia:
Zariadenia: kryté prístrešky pre krmivo (obilniny, kŕmne zmesi), senníky, soliská, posedy, vysoké posedy, zariadenia na odchyt raticovej zveri a pod.
2

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.