Pomocný pracovník v lesníctve

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Pomocný pracovník v lesníctve vykonáva pomocné práce v pestovateľskej činnosti a ochrane lesa, v drobnej lesnej výrobe, v lesnom semenárstve a škôlkarstve, v ťažbovej činnosti pri vyznačovaní výchovných zásahov a úmyselných ťažieb, pri budovaní a údržbe jednoduchých lesných stavieb.
Sektorová rada
Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel
Alternatívne názvy
Manipulačný robotník v lesníctve
Nekvalifikovaný zamestnanec v lesníctve
Pomocný lesný robotník pri čistení lesa
Pomocný lesný robotník pri pálení drevného uhlia
Pomocný lesný robotník pri pestovaní lesa
Pomocný lesný robotník pri ťažbe dreva
Požadovaný stupeň vzdelania
Nižšie stredné odborné vzdelanie
NKR
2
EKR
2
ISCED
253
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08
9215 - Pomocní pracovníci v lesníctve a poľovníctve
SK ISCO-08
9215001 - Pomocný pracovník v lesníctve
Divízia SK NACE Rev. 2
Lesníctvo a ťažba dreva
Príslušnosť k povolaniu
Pomocný pracovník v poľnohospodárstve a lesníctve

Kompetencie

fyzická zdatnosť
P
manuálna zručnosť
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
E
matematická gramotnosť
E
organizovanie a plánovanie práce
E
osobnostný rozvoj
E
samostatnosť
E
technická gramotnosť
E
tímová práca
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
stroje a zariadenia v lesnom hospodárstve
Špecifikácia:
Obsluha strojov a zariadení v lesnom hospodárstve, a to: motorová píla, krovinorez, motorové kosačky vedené ručne, motorový jamkovač a pod.
2
lesné semenárstvo a lesné škôlkarstvo
Špecifikácia:
Všeobecné vedomosti: o umelej a prirodzenej obnove lesa, o koreňových systémoch lesníckych drevín vo väzbe na prípravu pôdy pre umelé zalesňovanie lesa.
2
postupy ochrany proti škodlivým činiteľom a lesným škodcom
Špecifikácia:
Vedomosti: o biologických (hmyzích) lesných škodcoch, o vykonávaných preventívnych opatreniach proti ich premnoženiu, o zakladaní lapačov a iných zariadení na ich odchyt.
2
ochrana lesa
Špecifikácia:
Základné vedomosti z ochrany lesných ekosystémov a z ochrany lesa na chránených územiach s rozličným stupňom ochrany.
2
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
2
ochrana prírody a ekológia životného prostredia
Špecifikácia:
Vedomosti z ochrany lesných ekosystémov na chránených územiach s rozličným stupňom ochrany.
2
opatrenia a postupy ochrany lesa pred požiarmi
1

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
vyznačovanie ťažieb a výchovných zásahov
Špecifikácia:
Vyznačovanie ťažieb a výchovných zásahov pod odborným dohľadom vyškoleného pracovníka, vyznačovanie a meranie spílených surových kmeňov.
2
budovanie, oprava a údržba lesníckych stavieb
Špecifikácia:
Prípravné, pomocné a dokončovacie práce vykonávané ručne na lesných stavbách a účelových zariadeniach, zhotovenie plotov zo žrďoviny s osadením stĺpikov.
2
práce s ručným náradím pri výsadbe, pestovaní a ochrane lesa
Špecifikácia:
Ručné nástroje: krompáč, motyka, kosák, sekerka, ručná pílka a pod.
2
práce pri ochrane lesa pred zverou
Špecifikácia:
Obväzovanie kmeňov vetvami, ochrana mladých lesných porastov obväzovaním, chemickými nátermi a rázsochami.
2
úprava plôch po ťažbe dreva, pálenie a drvenie haluziny
Špecifikácia:
Pomocné práce pri čistení plôch po ťažbe a pred obnovou lesa, uhadzovanie rozrezanej haluziny na hromady alebo do radov.
2
práce súvisiace s ochranou lesa pred povodňami
Špecifikácia:
Vykonanie technicko-pestovateľských zásahov zameraných na kosenie trávnych porastov, výrub kríkov a náletových drevín. Čistenie pozdĺžneho a priečneho odvodnenia lesnej dopravnej siete, doplnenie odrážok vody, asanácia eróznych rýh na telesách dopravnej siete vrátane výkopových a násypových svahov.
2
práce pri manipulácii dreva na expedičných skladoch
Špecifikácia:
Pomocné práce pri expedícii dreva ako napr. zabezpečovanie sortimentov dreva proti samovoľnému pohybu vo vagónoch viazacím drôtom, alebo popruhmi, zabezpečenie listnatých sortimentov dreva proti popraskaniu mechanicky (S -hákmi) alebo chemickým náterom.
2
príprava pôdy na obnovu lesa
Špecifikácia:
Pomocné práce pri obnove lesa, ručná príprava pôdy pre prirodzenú obnovu lesa, spolupôsobenie pri prirodzenej obnove lesa.
1

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.