Pomocný pracovník v lesníctve

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Pomocný pracovník v lesníctve

Pomocný pracovník v lesníctve vykonáva pomocné práce v pestovateľskej činnosti a ochrane lesa, v drobnej lesnej výrobe, v lesnom semenárstve a škôlkarstve, v ťažbovej činnosti pri vyznačovaní výchovných zásahov a úmyselných ťažieb, pri budovaní a údržbe jednoduchých lesných stavieb.

Sektorová rada Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel
Alternatívne názvy Manipulačný robotník v lesníctve
Nekvalifikovaný zamestnanec v lesníctve
Pomocný lesný robotník pri čistení lesa
Pomocný lesný robotník pri pálení drevného uhlia
Pomocný lesný robotník pri pestovaní lesa
Pomocný lesný robotník pri ťažbe dreva
Požadovaný stupeň vzdelania Nižšie stredné odborné vzdelanie
NKR 2
EKR 2
ISCED 253
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08 9215 - Pomocní pracovníci v lesníctve a poľovníctve
SK ISCO-08 9215001 - Pomocný pracovník v lesníctve
Divízia SK NACE Rev. 2 Lesníctvo a ťažba dreva
Príslušnosť k povolaniu Pomocný pracovník v poľnohospodárstve a lesníctve

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na elementárnej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni tímová práca

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 2 stroje a zariadenia v lesnom hospodárstve
  Špecifikácia:
  Obsluha strojov a zariadení v lesnom hospodárstve, a to: motorová píla, krovinorez, motorové kosačky vedené ručne, motorový jamkovač a pod.
 • stupeň EKR 2 lesné semenárstvo a lesné škôlkarstvo
  Špecifikácia:
  Všeobecné vedomosti: o umelej a prirodzenej obnove lesa, o koreňových systémoch lesníckych drevín vo väzbe na prípravu pôdy pre umelé zalesňovanie lesa.
 • stupeň EKR 2 postupy ochrany proti škodlivým činiteľom a lesným škodcom
  Špecifikácia:
  Vedomosti: o biologických (hmyzích) lesných škodcoch, o vykonávaných preventívnych opatreniach proti ich premnoženiu, o zakladaní lapačov a iných zariadení na ich odchyt.
 • stupeň EKR 2 ochrana lesa
  Špecifikácia:
  Základné vedomosti z ochrany lesných ekosystémov a z ochrany lesa na chránených územiach s rozličným stupňom ochrany.
 • stupeň EKR 2 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 2 ochrana prírody a ekológia životného prostredia
  Špecifikácia:
  Vedomosti z ochrany lesných ekosystémov na chránených územiach s rozličným stupňom ochrany.
 • stupeň EKR 1 opatrenia a postupy ochrany lesa pred požiarmi

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 2 vyznačovanie ťažieb a výchovných zásahov
  Špecifikácia:
  Vyznačovanie ťažieb a výchovných zásahov pod odborným dohľadom vyškoleného pracovníka, vyznačovanie a meranie spílených surových kmeňov.
 • stupeň EKR 2 budovanie, oprava a údržba lesníckych stavieb
  Špecifikácia:
  Prípravné, pomocné a dokončovacie práce vykonávané ručne na lesných stavbách a účelových zariadeniach, zhotovenie plotov zo žrďoviny s osadením stĺpikov.
 • stupeň EKR 2 práce s ručným náradím pri výsadbe, pestovaní a ochrane lesa
  Špecifikácia:
  Ručné nástroje: krompáč, motyka, kosák, sekerka, ručná pílka a pod.
 • stupeň EKR 2 práce pri ochrane lesa pred zverou
  Špecifikácia:
  Obväzovanie kmeňov vetvami, ochrana mladých lesných porastov obväzovaním, chemickými nátermi a rázsochami.
 • stupeň EKR 2 úprava plôch po ťažbe dreva, pálenie a drvenie haluziny
  Špecifikácia:
  Pomocné práce pri čistení plôch po ťažbe a pred obnovou lesa, uhadzovanie rozrezanej haluziny na hromady alebo do radov.
 • stupeň EKR 2 práce súvisiace s ochranou lesa pred povodňami
  Špecifikácia:
  Vykonanie technicko-pestovateľských zásahov zameraných na kosenie trávnych porastov, výrub kríkov a náletových drevín. Čistenie pozdĺžneho a priečneho odvodnenia lesnej dopravnej siete, doplnenie odrážok vody, asanácia eróznych rýh na telesách dopravnej siete vrátane výkopových a násypových svahov.
 • stupeň EKR 2 práce pri manipulácii dreva na expedičných skladoch
  Špecifikácia:
  Pomocné práce pri expedícii dreva ako napr. zabezpečovanie sortimentov dreva proti samovoľnému pohybu vo vagónoch viazacím drôtom, alebo popruhmi, zabezpečenie listnatých sortimentov dreva proti popraskaniu mechanicky (S -hákmi) alebo chemickým náterom.
 • stupeň EKR 1 príprava pôdy na obnovu lesa
  Špecifikácia:
  Pomocné práce pri obnove lesa, ručná príprava pôdy pre prirodzenú obnovu lesa, spolupôsobenie pri prirodzenej obnove lesa.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie