Operátor štiepkovačov a pojazdných zariadení na výrobu energetickej štiepky

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Operátor štiepkovačov a pojazdných zariadení na výrobu energetickej štiepky obsluhuje a riadi štiepkovacie stroje pri štiepkovaní dreva v lesných porastoch a na expedičných miestach. Obsluhuje špeciálne pojazdné stroje a zariadenia pri nakladaní a prevoze energetickej štiepky.
Sektorová rada
Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel
Alternatívne názvy
Obsluha štiepkovača, Strojník drtiča dreva
Požadovaný stupeň vzdelania
Stredné odborné vzdelanie
NKR
3
EKR
3
ISCED
353
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: neuvedené
ISCO-08
8341 - Operátori poľnohospodárskych a lesníckych pojazdných zariadení
SK ISCO-08
8341006 - Operátor štiepkovačov a pojazdných zariadení na výrobu energetickej štiepky
Divízia SK NACE Rev. 2
Lesníctvo a ťažba dreva
Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva a korku okrem nábytku, výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu
Príslušnosť k povolaniu
Operátor pojazdného zariadenia

Kompetencie

manuálna zručnosť
P
analyzovanie a riešenie problémov
E
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
E
fyzická zdatnosť
E
informačná gramotnosť
E
organizovanie a plánovanie práce
E
osobnostný rozvoj
E
rozhodovanie
E
samostatnosť
E
technická gramotnosť
E
tímová práca
E
tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
technologické postupy spracovania dreva
Špecifikácia:
Technologické postupy vypracované pre ťažbovú činnosť, vedomosti o používaných technológiách a technických postupoch pri spracovaní dreva.
3
druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie
3
normy a normatívy v lesnom hospodárstve
Špecifikácia:
Technické normy a štandardy pre prevádzku kolesových traktorov v lesných porastoch a pre mechanizačné prostriedky podľa druhu vykonávanej práce.
3
postupy opravy strojov a zariadení v lesnom hospodárstve
3
stroje a zariadenia v lesnom hospodárstve
Špecifikácia:
Obsluha lesníckych strojov a mechanizmov: kolesový traktor s prídavnými zariadeniami na spracovanie energetického dreva, napr. štiepkovač, hydraulická ruka s drapákom, diaľkovo ovládaný navijak pri približovaní dreva a pod.
3
ochrana prírody a ekológia životného prostredia
Špecifikácia:
Vedomosti z ochrany lesných ekosystémov na chránených územiach s rozličným stupňom ochrany.
3
ochrana lesa
Špecifikácia:
Postupy ochrany lesa proti biotickým a abiotickým škodlivým činiteľom a odstraňovanie následkov kalamít.
3
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
práce s lesným ručným náradím
Špecifikácia:
Lesné náradie: sekera, kálačka, sapina, štipák, obracák, oceľový hák a pod.
3
starostlivosť, kontrola, ošetrovanie, údržba a bežné opravy strojov a zariadení v lesnej výrobe
Špecifikácia:
Údržba, bežné opravy a nastavovanie strojov a pojazdných zariadení určených na výrobu štiepky a presuny štiepky vo veľkokapacitných skladoch.
3
príprava energetického dreva na výrobu štiepky
Špecifikácia:
Príprava energetického dreva pre stroje na výrobu štiepky (nespracované vrcholce stromov, haluzina, ťažbové zbytky a pod.).
3
riadenie a obsluha traktorov s prídavnými zariadeniami v lesnom hospodárstve
Špecifikácia:
Obsluha kolesového traktora s prídavným zariadením, napr. štiepkovač alebo drtič dreva, zdvíhacie zariadenie (hydraulická ruka s drapákom) a pod.
3
obsluha reťazovej motorovej píly
Špecifikácia:
Obsluha reťazovej motorovej píly pri manipulácii s energetickým drevom, napr. rozrez netvárnych surových kmeňov a ťažbových zbytkov pre prácu štiepkovacieho stroja a pod.
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

  • Osvedčenie na opravu vybraných technických zariadení zdvíhacích podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1)
    viac...
  • Osvedčenie na obsluhu vybraných lesníckych strojov a zariadení podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1)
    viac...
  • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny T podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.