Operátor štiepkovačov a pojazdných zariadení na výrobu energetickej štiepky

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Operátor štiepkovačov a pojazdných zariadení na výrobu energetickej štiepky

Operátor štiepkovačov a pojazdných zariadení na výrobu energetickej štiepky obsluhuje a riadi štiepkovacie stroje pri štiepkovaní dreva v lesných porastoch a na expedičných miestach. Obsluhuje špeciálne pojazdné stroje a zariadenia pri nakladaní a prevoze energetickej štiepky.

Sektorová rada Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel
Alternatívne názvy Obsluha štiepkovača, Strojník drtiča dreva
Požadovaný stupeň vzdelania Stredné odborné vzdelanie
NKR 3
EKR 3
ISCED 353
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: neuvedené
ISCO-08 8341 - Operátori poľnohospodárskych a lesníckych pojazdných zariadení
SK ISCO-08 8341006 - Operátor štiepkovačov a pojazdných zariadení na výrobu energetickej štiepky
Divízia SK NACE Rev. 2 Lesníctvo a ťažba dreva
Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva a korku okrem nábytku, výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu
Príslušnosť k povolaniu Operátor pojazdného zariadenia

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na elementárnej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni tímová práca
 • ovládanie na elementárnej úrovni tvorivosť (kreativita)

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 3 technologické postupy spracovania dreva
  Špecifikácia:
  Technologické postupy vypracované pre ťažbovú činnosť, vedomosti o používaných technológiách a technických postupoch pri spracovaní dreva.
 • stupeň EKR 3 druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie
 • stupeň EKR 3 normy a normatívy v lesnom hospodárstve
  Špecifikácia:
  Technické normy a štandardy pre prevádzku kolesových traktorov v lesných porastoch a pre mechanizačné prostriedky podľa druhu vykonávanej práce.
 • stupeň EKR 3 postupy opravy strojov a zariadení v lesnom hospodárstve
 • stupeň EKR 3 stroje a zariadenia v lesnom hospodárstve
  Špecifikácia:
  Obsluha lesníckych strojov a mechanizmov: kolesový traktor s prídavnými zariadeniami na spracovanie energetického dreva, napr. štiepkovač, hydraulická ruka s drapákom, diaľkovo ovládaný navijak pri približovaní dreva a pod.
 • stupeň EKR 3 ochrana prírody a ekológia životného prostredia
  Špecifikácia:
  Vedomosti z ochrany lesných ekosystémov na chránených územiach s rozličným stupňom ochrany.
 • stupeň EKR 3 ochrana lesa
  Špecifikácia:
  Postupy ochrany lesa proti biotickým a abiotickým škodlivým činiteľom a odstraňovanie následkov kalamít.
 • stupeň EKR 3 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 3 práce s lesným ručným náradím
  Špecifikácia:
  Lesné náradie: sekera, kálačka, sapina, štipák, obracák, oceľový hák a pod.
 • stupeň EKR 3 starostlivosť, kontrola, ošetrovanie, údržba a bežné opravy strojov a zariadení v lesnej výrobe
  Špecifikácia:
  Údržba, bežné opravy a nastavovanie strojov a pojazdných zariadení určených na výrobu štiepky a presuny štiepky vo veľkokapacitných skladoch.
 • stupeň EKR 3 príprava energetického dreva na výrobu štiepky
  Špecifikácia:
  Príprava energetického dreva pre stroje na výrobu štiepky (nespracované vrcholce stromov, haluzina, ťažbové zbytky a pod.).
 • stupeň EKR 3 riadenie a obsluha traktorov s prídavnými zariadeniami v lesnom hospodárstve
  Špecifikácia:
  Obsluha kolesového traktora s prídavným zariadením, napr. štiepkovač alebo drtič dreva, zdvíhacie zariadenie (hydraulická ruka s drapákom) a pod.
 • stupeň EKR 3 obsluha reťazovej motorovej píly
  Špecifikácia:
  Obsluha reťazovej motorovej píly pri manipulácii s energetickým drevom, napr. rozrez netvárnych surových kmeňov a ťažbových zbytkov pre prácu štiepkovacieho stroja a pod.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

 • Osvedčenie na opravu vybraných technických zariadení zdvíhacích podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1) viac...
 • Osvedčenie na obsluhu vybraných lesníckych strojov a zariadení podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1) viac...
 • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny T podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie