Operátor pojazdných viacoperačných lesných strojov na spracovanie dreva

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Operátor pojazdných viacoperačných lesných strojov obsluhuje a riadi viacoperačné alebo viacúčelové ťažbové stroje, vyvážacie súpravy pri sústreďovaní dreva a viacoperačné lesnícke lanovky na odvetvovanie a skracovanie dreva.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel
Alternatívne názvy
Operátor harvestera, Obsluha procesora, Vodič vývoznej súpravy, Lesný mechanizátor - špecialista
Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR
4
EKR
4
ISCED
354
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 6 mesiacov
ISCO-08
8341 - Operátori poľnohospodárskych a lesníckych pojazdných zariadení
SK ISCO-08
8341005 - Operátor pojazdných viacoperačných lesných strojov na spracovanie dreva
Divízia SK NACE Rev. 2
Lesníctvo a ťažba dreva
Príslušnosť k povolaniu
Operátor pojazdného zariadenia

Kompetencie

manuálna zručnosť
P
analyzovanie a riešenie problémov
E
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
E
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
E
fyzická zdatnosť
E
informačná gramotnosť
E
matematická gramotnosť
E
organizovanie a plánovanie práce
E
osobnostný rozvoj
E
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
E
rozhodovanie
E
samostatnosť
E
technická gramotnosť
E
tímová práca
E
tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
lesná doprava a mechanizácia
4
technologické postupy spracovania dreva
Špecifikácia:
Technologické postupy vypracované pre ťažbovú činnosť, vedomosti o používaných technológiách a technických postupoch pri spracovaní dreva.
4
ochrana lesa
Špecifikácia:
Postupy ochrany lesa proti biotickým a abiotickým škodlivým činiteľom a odstraňovanie následkov kalamít.
4
sortimentácia a druhovanie dreva
4
stroje a zariadenia v lesnom hospodárstve
Špecifikácia:
Obsluha lesníckych strojov a mechanizmov: harvester, vývozná súprava, kolesový traktor s prídavnými zariadeniami, napr. v ťažbovej činnosti: diaľkovo ovládaný navijak pri približovaní dreva, hydraulické rameno s adaptérom (harvesterová hlavica, odvetvovacia hlavica, stroje vybavené výpočtovou technikou na manipuláciu surových kmeňov alebo zariadením na vyhľadávanie vyrobených sortimentov dreva v porastoch.
4
ochrana prírody a ekológia životného prostredia
Špecifikácia:
Vedomosti z ochrany lesných ekosystémov na chránených územiach s rozličným stupňom ochrany.
4
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
4
druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie
3
normy a normatívy v lesnom hospodárstve
Špecifikácia:
Technické normy a štandardy pre prevádzku viacoperačných strojov v lesných porastoch a pre mechanizačné prostriedky podľa druhu vykonávanej práce.
3
postupy opravy strojov a zariadení v lesnom hospodárstve
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
manipulácia s vyťaženými kmeňmi a ich sústreďovanie na miesto odvozu
Špecifikácia:
Výroba sortimentov dreva a ich sústreďovanie z lesných porastov na odvozné miesto, práce na odvoznom mieste - ukladanie, geľbovanie dreva, presun sortimentov a pod.
4
starostlivosť, kontrola, ošetrovanie, údržba a bežné opravy strojov a zariadení v lesnej výrobe
Špecifikácia:
Údržba, bežné opravy a nastavovanie strojov a zariadení určených na ťažbu, približovanie a vývoz dreva, zhŕňanie haluziny a na práce vykonávané v pestovateľskej činnosti.
4
obsluha viacoperačných strojov a iných mechanizmov využívaných v ťažbovej činnosti
4
ťažba dreva
Špecifikácia:
Stínanie stromov, odvetvovanie, rozrez kmeňov a výroba sortimentov dreva.
3
terénne úpravy zvážnic, banketov a vstupov do lesných porastov
Špecifikácia:
Úprava terénu radlicou stroja pre vstup mechanizačných prostriedkov do lesných porastov, úprava zvážnic a približovacích liniek.
3
riadenie a obsluha traktorov s prídavnými zariadeniami v lesnom hospodárstve
3
sústreďovanie dreva lanovými systémami, vrátane ich montáže a demontáže
Špecifikácia:
Približovanie dreva lesníckou lanovkou vybavenou procesorovou hlavicou na odvetvovanie a skracovanie dreva.
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

  • Osvedčenie na opravu vybraných technických zariadení zdvíhacích podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1)
    viac...
  • Osvedčenie na obsluhu vybraných lesníckych strojov a zariadení podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1)
    viac...
  • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny T podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny C+E podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.