Operátor pojazdných viacoperačných lesných strojov na spracovanie dreva

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Operátor pojazdných viacoperačných lesných strojov na spracovanie dreva

Operátor pojazdných viacoperačných lesných strojov obsluhuje a riadi viacoperačné alebo viacúčelové ťažbové stroje, vyvážacie súpravy pri sústreďovaní dreva a viacoperačné lesnícke lanovky na odvetvovanie a skracovanie dreva.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel
Alternatívne názvy Operátor harvestera, Obsluha procesora, Vodič vývoznej súpravy, Lesný mechanizátor - špecialista
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 6 mesiacov
ISCO-08 8341 - Operátori poľnohospodárskych a lesníckych pojazdných zariadení
SK ISCO-08 8341005 - Operátor pojazdných viacoperačných lesných strojov na spracovanie dreva
Divízia SK NACE Rev. 2 Lesníctvo a ťažba dreva
Príslušnosť k povolaniu Operátor pojazdného zariadenia

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na elementárnej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na elementárnej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni tímová práca
 • ovládanie na elementárnej úrovni tvorivosť (kreativita)

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 lesná doprava a mechanizácia
 • stupeň EKR 4 technologické postupy spracovania dreva
  Špecifikácia:
  Technologické postupy vypracované pre ťažbovú činnosť, vedomosti o používaných technológiách a technických postupoch pri spracovaní dreva.
 • stupeň EKR 4 ochrana lesa
  Špecifikácia:
  Postupy ochrany lesa proti biotickým a abiotickým škodlivým činiteľom a odstraňovanie následkov kalamít.
 • stupeň EKR 4 sortimentácia a druhovanie dreva
 • stupeň EKR 4 stroje a zariadenia v lesnom hospodárstve
  Špecifikácia:
  Obsluha lesníckych strojov a mechanizmov: harvester, vývozná súprava, kolesový traktor s prídavnými zariadeniami, napr. v ťažbovej činnosti: diaľkovo ovládaný navijak pri približovaní dreva, hydraulické rameno s adaptérom (harvesterová hlavica, odvetvovacia hlavica, stroje vybavené výpočtovou technikou na manipuláciu surových kmeňov alebo zariadením na vyhľadávanie vyrobených sortimentov dreva v porastoch.
 • stupeň EKR 4 ochrana prírody a ekológia životného prostredia
  Špecifikácia:
  Vedomosti z ochrany lesných ekosystémov na chránených územiach s rozličným stupňom ochrany.
 • stupeň EKR 4 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 3 druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie
 • stupeň EKR 3 normy a normatívy v lesnom hospodárstve
  Špecifikácia:
  Technické normy a štandardy pre prevádzku viacoperačných strojov v lesných porastoch a pre mechanizačné prostriedky podľa druhu vykonávanej práce.
 • stupeň EKR 3 postupy opravy strojov a zariadení v lesnom hospodárstve

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 manipulácia s vyťaženými kmeňmi a ich sústreďovanie na miesto odvozu
  Špecifikácia:
  Výroba sortimentov dreva a ich sústreďovanie z lesných porastov na odvozné miesto, práce na odvoznom mieste - ukladanie, geľbovanie dreva, presun sortimentov a pod.
 • stupeň EKR 4 starostlivosť, kontrola, ošetrovanie, údržba a bežné opravy strojov a zariadení v lesnej výrobe
  Špecifikácia:
  Údržba, bežné opravy a nastavovanie strojov a zariadení určených na ťažbu, približovanie a vývoz dreva, zhŕňanie haluziny a na práce vykonávané v pestovateľskej činnosti.
 • stupeň EKR 4 obsluha viacoperačných strojov a iných mechanizmov využívaných v ťažbovej činnosti
 • stupeň EKR 3 ťažba dreva
  Špecifikácia:
  Stínanie stromov, odvetvovanie, rozrez kmeňov a výroba sortimentov dreva.
 • stupeň EKR 3 terénne úpravy zvážnic, banketov a vstupov do lesných porastov
  Špecifikácia:
  Úprava terénu radlicou stroja pre vstup mechanizačných prostriedkov do lesných porastov, úprava zvážnic a približovacích liniek.
 • stupeň EKR 3 riadenie a obsluha traktorov s prídavnými zariadeniami v lesnom hospodárstve
 • stupeň EKR 3 sústreďovanie dreva lanovými systémami, vrátane ich montáže a demontáže
  Špecifikácia:
  Približovanie dreva lesníckou lanovkou vybavenou procesorovou hlavicou na odvetvovanie a skracovanie dreva.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

 • Osvedčenie na opravu vybraných technických zariadení zdvíhacích podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1) viac...
 • Osvedčenie na obsluhu vybraných lesníckych strojov a zariadení podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1) viac...
 • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny T podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny C+E podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie