Mechanik, opravár pojazdných zariadení a strojov v lesníctve

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Mechanik, opravár pojazdných zariadení a strojov v lesníctve vykonáva opravy a údržbu lesných strojov a mechanizačných prostriedkov vo vonkajšej prevádzke lesníckej výroby.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel
Alternatívne názvy
Údržbár strojov a zariadení, Mechanik, opravár strojov a zariadení, Mechanik, opravár servisný, Mechanik, opravár drevoobrábacích strojov a zariadení
Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR
4
EKR
4
ISCED
354
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 6 mesiacov
ISCO-08
7233 - Mechanici, opravári poľnohospodárskych, ťažobných a priemyselných strojov a zariadení
SK ISCO-08
7233002 - Mechanik, opravár pojazdných zariadení a strojov v lesníctve
Divízia SK NACE Rev. 2
Lesníctvo a ťažba dreva
Príslušnosť k povolaniu
Mechanik priemyselných strojov a zariadení

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
P
fyzická zdatnosť
P
manuálna zručnosť
P
samostatnosť
P
technická gramotnosť
P
tímová práca
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
E
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
E
informačná gramotnosť
E
matematická gramotnosť
E
organizovanie a plánovanie práce
E
osobnostný rozvoj
E
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
E
rozhodovanie
E
tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie
4
lesná doprava a mechanizácia
4
jednotlivé časti motorových vozidiel
4
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
Špecifikácia:
Zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov.
4
technológia opráv a nastavovania motorových vozidiel
4
strojné mechanizmy
4
elektrotechnika
4
autoelektronika
4
postupy opravy strojov a zariadení v lesnom hospodárstve
4
funkcionalita, princípy a spoľahlivosť prvkov lesných strojov, zariadení a prístrojov
4
metódy merania základných elektrických a neelektrických veličín
4
princípy meracích a regulačných zariadení
4
stroje a zariadenia v lesnom hospodárstve
Špecifikácia:
Obsluha príslušných strojov a zariadení v lesnom hospodárstve.
4
technológia zvárania kovov
Špecifikácia:
Zváracie stroje a zariadenia, spôsoby spájania kovov zváraním.
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
montáž a demontáž súčastí, dielov, agregátov a celkov lesných strojov a mechanizmov využívaných v lesnej výrobe
4
kontrola funkčnosti lesných strojov, ručných strojov a strojných zariadení
4
ošetrovanie a údržba nástrojov, zváracích prístrojov a zariadení v lesnej výrobe
4
opravy, údržby, kontrola, diagnostika a nastavovanie lesných strojov a mechanizmov využívaných v lesnej výrobe
4
voľba pracovných postupov, nástrojov, strojov pri oprave a údržbe lesných strojov, ručných strojov strojných zariadení
4
orientácia v technickej dokumentácii a normách v oblasti lesných strojov, ručných strojov a strojných zariadení
4
obsluha meracích a regulačných zariadení v lesníckej výrobe
4
montáž a zapájanie elektrických a elektronických systémov lesných strojov a zariadení
4
zváranie elektrickým oblúkom a plameňom
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

  • Osvedčenie na vykonávanie činnosti na technickom zariadení elektrickom (elektrotechnik) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)
  • Osvedčenie na opravu vyhradeného technického zariadenia - diagnostika hydraulických mechanizmov podľa vyhlášky č. 508/2009 Z.z. (§ 18)
  • Osvedčenie o absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy osôb na opravy vybraných technických zariadení zdvíhacích podľa zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  • Zváračský preukaz podľa vybranej STN
  • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny T podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny C podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.