Mechanik, opravár pojazdných zariadení a strojov v lesníctve

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Mechanik, opravár pojazdných zariadení a strojov v lesníctve

Mechanik, opravár pojazdných zariadení a strojov v lesníctve vykonáva opravy a údržbu lesných strojov a mechanizačných prostriedkov vo vonkajšej prevádzke lesníckej výroby.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel
Alternatívne názvy Údržbár strojov a zariadení, Mechanik, opravár strojov a zariadení, Mechanik, opravár servisný, Mechanik, opravár drevoobrábacích strojov a zariadení
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 6 mesiacov
ISCO-08 7233 - Mechanici, opravári poľnohospodárskych, ťažobných a priemyselných strojov a zariadení
SK ISCO-08 7233002 - Mechanik, opravár pojazdných zariadení a strojov v lesníctve
Divízia SK NACE Rev. 2 Lesníctvo a ťažba dreva
Príslušnosť k povolaniu Mechanik priemyselných strojov a zariadení

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na elementárnej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na elementárnej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni tvorivosť (kreativita)

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie
 • stupeň EKR 4 lesná doprava a mechanizácia
 • stupeň EKR 4 jednotlivé časti motorových vozidiel
 • stupeň EKR 4 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
  Špecifikácia:
  Zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov.
 • stupeň EKR 4 technológia opráv a nastavovania motorových vozidiel
 • stupeň EKR 4 strojné mechanizmy
 • stupeň EKR 4 elektrotechnika
 • stupeň EKR 4 autoelektronika
 • stupeň EKR 4 postupy opravy strojov a zariadení v lesnom hospodárstve
 • stupeň EKR 4 funkcionalita, princípy a spoľahlivosť prvkov lesných strojov, zariadení a prístrojov
 • stupeň EKR 4 metódy merania základných elektrických a neelektrických veličín
 • stupeň EKR 4 princípy meracích a regulačných zariadení
 • stupeň EKR 4 stroje a zariadenia v lesnom hospodárstve
  Špecifikácia:
  Obsluha príslušných strojov a zariadení v lesnom hospodárstve.
 • stupeň EKR 3 technológia zvárania kovov
  Špecifikácia:
  Zváracie stroje a zariadenia, spôsoby spájania kovov zváraním.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 montáž a demontáž súčastí, dielov, agregátov a celkov lesných strojov a mechanizmov využívaných v lesnej výrobe
 • stupeň EKR 4 kontrola funkčnosti lesných strojov, ručných strojov a strojných zariadení
 • stupeň EKR 4 ošetrovanie a údržba nástrojov, zváracích prístrojov a zariadení v lesnej výrobe
 • stupeň EKR 4 opravy, údržby, kontrola, diagnostika a nastavovanie lesných strojov a mechanizmov využívaných v lesnej výrobe
 • stupeň EKR 4 voľba pracovných postupov, nástrojov, strojov pri oprave a údržbe lesných strojov, ručných strojov strojných zariadení
 • stupeň EKR 4 orientácia v technickej dokumentácii a normách v oblasti lesných strojov, ručných strojov a strojných zariadení
 • stupeň EKR 4 obsluha meracích a regulačných zariadení v lesníckej výrobe
 • stupeň EKR 4 montáž a zapájanie elektrických a elektronických systémov lesných strojov a zariadení
 • stupeň EKR 4 zváranie elektrickým oblúkom a plameňom

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

 • Osvedčenie na vykonávanie činnosti na technickom zariadení elektrickom (elektrotechnik) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)
 • Osvedčenie na opravu vyhradeného technického zariadenia - diagnostika hydraulických mechanizmov podľa vyhlášky č. 508/2009 Z.z. (§ 18)
 • Osvedčenie o absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy osôb na opravy vybraných technických zariadení zdvíhacích podľa zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zváračský preukaz podľa vybranej STN
 • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny T podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny C podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie