Pracovník v poľovníctve

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Pracovník v poľovníctve

Pracovník v poľovníctve vykonáva činnosti súvisiace s prikrmovaním, odchytom, odchovom a ošetrovaním poľovnej zveri vo zverenom poľovnom revíre, vo zvernici alebo v bažantnici. Stavia a opravuje poľovnícke zariadenia, vykonáva ich údržbu a asanuje kŕmne zariadenia.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel
Požadovaný stupeň vzdelania Stredné odborné vzdelanie
NKR 3
EKR 3
ISCED 353
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: neuvedené
ISCO-08 6224 - Pracovníci v poľovníctve
SK ISCO-08 6224000 - Pracovník v poľovníctve
Divízia SK NACE Rev. 2 Lesníctvo a ťažba dreva
Príslušnosť k povolaniu Poľovník

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na elementárnej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na elementárnej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni tímová práca

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 3 postupy odchytu raticovej zveri a drobnej pernatej zveri
  Špecifikácia:
  Odchyt zveri do špeciálnych poľovníckych zariadení vrátane stavby, montáže a údržby týchto zariadení.
 • stupeň EKR 3 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
  Špecifikácia:
  Zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov.
 • stupeň EKR 3 mechanizačné prostriedky v lesnom hospodárstve
  Špecifikácia:
  Obsluha mechanizačných prostriedkov s prídavnými zariadeniami (adaptérmi) pre potreby prevádzky poľovníctva: rozvoz krmiva do kŕmnych zariadení (traktor s vlečkou), obhospodarovanie políčok pre zver (traktor s adaptérom: kosenie, oranie, siatie a pod.).
 • stupeň EKR 3 stroje a zariadenia v lesnom hospodárstve
  Špecifikácia:
  Obsluha lesných strojov a nástrojov v lesníctve: motorová píla, krovinorez, motorové kosačky vedené ručne, motorový jamkovač a pod.
 • stupeň EKR 3 poľovnícke zariadenia v lesnom hospodárstve
  Špecifikácia:
  Stavba vysokých posedov a iných účelových lesníckych zariadení potrebných pre lov a ochranu poľovnej zveri podľa technickej dokumentácie.
 • stupeň EKR 3 ochrana lesa
  Špecifikácia:
  Základné vedomosti z ochrany lesných ekosystémov a z ochrany lesa na chránených územiach s rozličným stupňom ochrany.
 • stupeň EKR 3 postupy odchovu drobnej pernatej zveri a bažantov
  Špecifikácia:
  Kŕmenie a ošetrovanie mláďat bez ohľadu na ich veku od vyliahnutia.
 • stupeň EKR 3 metódy rastlinnej, živočíšnej a lesnej výroby
  Špecifikácia:
  Všeobecné odborné vedomosti o úživnosti poľovných revírov pre jednotlivé druhy zvery, zakladanie a obhospodarovanie prikrmovacích políčok pre poľovnú zver.
 • stupeň EKR 3 zoológia a etológia zveri a ostatných voľne žijúcich živočíchov
  Špecifikácia:
  Základné odborné vedomosti o domácich druhoch voľne žijúcej poľovnej zveri, o jej výskyte, životnom prostredí a ochrane. Základy chovu raticovej zveri vo zverniciach, oborách a základy chovu pernatej zveri vo veľkochovoch (bažantnice).

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 3 oprava a údržba poľovníckych a lesníckych zariadení
  Špecifikácia:
  Budovanie a údržba poľovníckych zariadení vrátane prípravy materiálu: kryté prístrešky pre krmivo (obilniny, kŕmne zmesi), senníky, soliská, posedy, vysoké posedy, zariadenia na odchyt raticovej zveri a pod.
 • stupeň EKR 3 príprava a dávkovanie krmiva pre lesnú poľovnú zver
  Špecifikácia:
  Príprava a dávkovanie krmiva podľa predpísaných kŕmnych dávok do kŕmnych zariadení podľa predpísaného harmonogramu, vrátane zabezpečenia jeho rozvozu.
 • stupeň EKR 3 príprava a dávkovanie krmiva odchytenej lesnej poľovnej zveri
  Špecifikácia:
  Príprava a dávkovanie krmiva podľa predpísaných kŕmnych dávok do kŕmnych zariadení podľa predpísaného harmonogramu vo veľkochovoch (obory, zvernice, bažantnice a pod.).
 • stupeň EKR 3 obsluha mechanizačných prostriedkov v lesnom hospodárstve
  Špecifikácia:
  Obsluha mechanizačných prostriedkov s prídavnými zariadeniami (adaptérmi) pre potreby prevádzky poľovníctva: rozvoz krmiva do kŕmnych zariadení (traktor s vlečkou), obhospodarovanie políčok pre zver (traktor s adaptérom: kosenie, oranie, siatie a pod.).
 • stupeň EKR 3 praktická aplikácia základnej veterinárnej starostlivosti
  Špecifikácia:
  Asanácia a dezinfekcia poľovníckych zariadení na prikrmovanie raticovej zveri a odchov drobnej pernatej zveri.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

 • Osvedčenie o absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy osôb na obsluhu vybraných lesníckych strojov a zariadení podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny T podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Preukaz na obsluhu motorovej píly pri ťažbe dreva alebo pri inej činnosti (pilčícky preukaz) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 46/2010 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri lesnej práci a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a na obsluhu niektorých technických zariadení (§ 3 ods. 1)

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie