Pracovník v poľovníctve

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Pracovník v poľovníctve vykonáva činnosti súvisiace s prikrmovaním, odchytom, odchovom a ošetrovaním poľovnej zveri vo zverenom poľovnom revíre, vo zvernici alebo v bažantnici. Stavia a opravuje poľovnícke zariadenia, vykonáva ich údržbu a asanuje kŕmne zariadenia.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel
Požadovaný stupeň vzdelania
Stredné odborné vzdelanie
NKR
3
EKR
3
ISCED
353
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: neuvedené
ISCO-08
6224 - Pracovníci v poľovníctve
SK ISCO-08
6224000 - Pracovník v poľovníctve
Divízia SK NACE Rev. 2
Lesníctvo a ťažba dreva
Príslušnosť k povolaniu
Poľovník

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
E
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
E
fyzická zdatnosť
E
manuálna zručnosť
E
organizovanie a plánovanie práce
E
osobnostný rozvoj
E
rozhodovanie
E
samostatnosť
E
technická gramotnosť
E
tímová práca
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
postupy odchytu raticovej zveri a drobnej pernatej zveri
Špecifikácia:
Odchyt zveri do špeciálnych poľovníckych zariadení vrátane stavby, montáže a údržby týchto zariadení.
3
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
Špecifikácia:
Zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov.
3
mechanizačné prostriedky v lesnom hospodárstve
Špecifikácia:
Obsluha mechanizačných prostriedkov s prídavnými zariadeniami (adaptérmi) pre potreby prevádzky poľovníctva: rozvoz krmiva do kŕmnych zariadení (traktor s vlečkou), obhospodarovanie políčok pre zver (traktor s adaptérom: kosenie, oranie, siatie a pod.).
3
stroje a zariadenia v lesnom hospodárstve
Špecifikácia:
Obsluha lesných strojov a nástrojov v lesníctve: motorová píla, krovinorez, motorové kosačky vedené ručne, motorový jamkovač a pod.
3
poľovnícke zariadenia v lesnom hospodárstve
Špecifikácia:
Stavba vysokých posedov a iných účelových lesníckych zariadení potrebných pre lov a ochranu poľovnej zveri podľa technickej dokumentácie.
3
ochrana lesa
Špecifikácia:
Základné vedomosti z ochrany lesných ekosystémov a z ochrany lesa na chránených územiach s rozličným stupňom ochrany.
3
postupy odchovu drobnej pernatej zveri a bažantov
Špecifikácia:
Kŕmenie a ošetrovanie mláďat bez ohľadu na ich veku od vyliahnutia.
3
metódy rastlinnej, živočíšnej a lesnej výroby
Špecifikácia:
Všeobecné odborné vedomosti o úživnosti poľovných revírov pre jednotlivé druhy zvery, zakladanie a obhospodarovanie prikrmovacích políčok pre poľovnú zver.
3
zoológia a etológia zveri a ostatných voľne žijúcich živočíchov
Špecifikácia:
Základné odborné vedomosti o domácich druhoch voľne žijúcej poľovnej zveri, o jej výskyte, životnom prostredí a ochrane. Základy chovu raticovej zveri vo zverniciach, oborách a základy chovu pernatej zveri vo veľkochovoch (bažantnice).
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
oprava a údržba poľovníckych a lesníckych zariadení
Špecifikácia:
Budovanie a údržba poľovníckych zariadení vrátane prípravy materiálu: kryté prístrešky pre krmivo (obilniny, kŕmne zmesi), senníky, soliská, posedy, vysoké posedy, zariadenia na odchyt raticovej zveri a pod.
3
príprava a dávkovanie krmiva pre lesnú poľovnú zver
Špecifikácia:
Príprava a dávkovanie krmiva podľa predpísaných kŕmnych dávok do kŕmnych zariadení podľa predpísaného harmonogramu, vrátane zabezpečenia jeho rozvozu.
3
príprava a dávkovanie krmiva odchytenej lesnej poľovnej zveri
Špecifikácia:
Príprava a dávkovanie krmiva podľa predpísaných kŕmnych dávok do kŕmnych zariadení podľa predpísaného harmonogramu vo veľkochovoch (obory, zvernice, bažantnice a pod.).
3
obsluha mechanizačných prostriedkov v lesnom hospodárstve
Špecifikácia:
Obsluha mechanizačných prostriedkov s prídavnými zariadeniami (adaptérmi) pre potreby prevádzky poľovníctva: rozvoz krmiva do kŕmnych zariadení (traktor s vlečkou), obhospodarovanie políčok pre zver (traktor s adaptérom: kosenie, oranie, siatie a pod.).
3
praktická aplikácia základnej veterinárnej starostlivosti
Špecifikácia:
Asanácia a dezinfekcia poľovníckych zariadení na prikrmovanie raticovej zveri a odchov drobnej pernatej zveri.
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

  • Osvedčenie o absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy osôb na obsluhu vybraných lesníckych strojov a zariadení podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny T podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  • Preukaz na obsluhu motorovej píly pri ťažbe dreva alebo pri inej činnosti (pilčícky preukaz) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 46/2010 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri lesnej práci a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a na obsluhu niektorých technických zariadení (§ 3 ods. 1)
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.