Pracovník manipulácie s drevom v lesníctve

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Pracovník manipulácie s drevom v lesníctve

Pracovník manipulácie s drevom v lesníctve obsluhuje manipulačné linky a výrobné uzly na odkôrňovanie a štiepanie dreva. Manipuluje drevom s použitím motorovej píly, vykonáva samostatné druhovanie dreva, vrátane premiestňovania.

Sektorová rada Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel
Alternatívne názvy Manipulant pri rozrezávaní dreva
Obsluha manipulačných liniek, odkôrňovačov a štiepačiek
Požadovaný stupeň vzdelania Stredné odborné vzdelanie
NKR 3
EKR 3
ISCED 353
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: neuvedené
ISCO-08 6210 - Pracovníci v lesníctve
SK ISCO-08 6210005 - Pracovník manipulácie s drevom v lesníctve
Divízia SK NACE Rev. 2 Lesníctvo a ťažba dreva
Príslušnosť k povolaniu Pracovník ťažby dreva

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni tímová práca

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 3 stroje a zariadenia v lesnom hospodárstve
  Špecifikácia:
  Obsluha strojov a strojných zariadení v lesnom hospodárstve: motorová píla, manipulačná linka, odkôrňovač dreva, štiepačka, meracie prístroje a pod.
 • stupeň EKR 3 technologické postupy spracovania dreva
  Špecifikácia:
  Technologické postupy vypracované pre ťažbovú činnosť, vedomosti o používaných technológiách a technických postupoch pri spracovaní dreva.
 • stupeň EKR 3 druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie
 • stupeň EKR 3 mechanizačné prostriedky v lesnom hospodárstve
  Špecifikácia:
  Obsluha lesníckych strojov a mechanizmov: čelný nakladač, preťahovací odvetvovač dreva, kolesový traktor s prídavnými zariadeniami, napr. hydraulická ruka s drapákom, prídavné zariadenia na celoplošné zhŕňanie haluziny, adaptér na klčovanie pňov a pod.
 • stupeň EKR 3 sortimentácia a druhovanie dreva
 • stupeň EKR 3 normy a normatívy v lesnom hospodárstve
  Špecifikácia:
  Vedomosť technických noriem, štandardov a normatívov na prácu s motorovou pílou v ťažbe a manipulácii dreva.
 • stupeň EKR 3 ochrana prírody a ekológia životného prostredia
  Špecifikácia:
  Vedomosti z ochrany lesných ekosystémov na chránených územiach s rozličným stupňom ochrany.
 • stupeň EKR 3 ochrana lesa
  Špecifikácia:
  Postupy ochrany lesa proti biotickým a abiotickým škodlivým činiteľom a odstraňovanie následkov kalamít.
 • stupeň EKR 3 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 3 práce s ručným náradím pri manipulácii dreva
  Špecifikácia:
  Lesné náradie: sekera, kálačka, sapina, štipák, obracák, oceľový hák, chemický postrekovač a pod.
 • stupeň EKR 3 riadenie a obsluha čelného nakladača pri manipulácii s drevom
  Špecifikácia:
  Obsluha čelného nakladača vybaveného vidlou na drevo pri premiestňovaní sortimentov dreva na expedičnom mieste, nakladanie dreva na dopravné prostriedky.
 • stupeň EKR 3 obsluha mechanizačných prostriedkov v lesnom hospodárstve
  Špecifikácia:
  Obsluha manipulačnej linky v expedičnom sklade, vrátane skracovania, odkôrňovania a triedenia sortimentov dreva na jej operačných uzloch.
 • stupeň EKR 3 manipulácia s vyťaženým drevom na odvoznom mieste alebo na mieste expedície dreva
  Špecifikácia:
  Výroba sortimentov dreva zo surových kmeňov, vrátane ich označenia a evidencie.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

 • Osvedčenie o absolvovaní periodického preskúšania pracovníkov poverených obsluhou rámovej píly podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1) viac...
 • Preukaz na obsluhu motorovej píly pri ťažbe dreva alebo pri inej činnosti (pilčícky preukaz) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 46/2010 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri lesnej práci a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a na obsluhu niektorých technických zariadení (§ 3 ods. 1)
 • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny T podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Osvedčenie na obsluhu vybraných lesníckych strojov a zariadení podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1) viac...

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie