Pracovník pri údržbe lesných stavieb v lesnom hospodárstve

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Pracovník pri údržbe lesných stavieb v lesnom hospodárstve

Pracovník pri údržbe lesných stavieb v lesnom hospodárstve vykonáva činnosti súvisiace s údržbou a opravami lesných ciest, zvážnic a približovacích liniek. Zriaďuje a osadzuje priepusty a ostatné cestné príslušenstvo, vykonáva údržbu lesných stavieb, stavia a opravuje zariadenia na zahradzanie bystrín.

Sektorová rada Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel
Požadovaný stupeň vzdelania Stredné odborné vzdelanie
NKR 3
EKR 3
ISCED 353
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: neuvedené
ISCO-08 6210 - Pracovníci v lesníctve
SK ISCO-08 6210004 - Pracovník údržby lesných stavieb v lesnom hospodárstve
Divízia SK NACE Rev. 2 Lesníctvo a ťažba dreva
Príslušnosť k povolaniu Pracovník ťažby dreva

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni tímová práca
 • ovládanie na elementárnej úrovni tvorivosť (kreativita)

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 3 normy a normatívy v lesnom hospodárstve
  Špecifikácia:
  Vedomosť technických noriem, štandardov a normatívov pre prácu s motorovou pílou v ťažbe a manipulácii dreva.
 • stupeň EKR 3 druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie
 • stupeň EKR 3 stroje a zariadenia pri stavebných prácach v lesnom hospodárstve
  Špecifikácia:
  Obsluha lesných strojov a nástrojov: kompresor, pneumatické kladivo, miešačka, motorová píla, krovinorez, motorové kosačky vedené ručne, motorový jamkovač, motorový vrták a pod.
 • stupeň EKR 3 mechanizačné prostriedky v lesnom hospodárstve
  Špecifikácia:
  Obsluha strojov a mechanizmov podľa konkrétnej špecializácie: drenážne frézy a rýhovače, kompresory, greder, dozér, čelný nakladač, kolesový traktor s prídavnými zariadeniami, napr. adaptér na klčovanie pňov, adaptér na výrub krov a kosenie a úpravu banketov.
 • stupeň EKR 3 ochrana lesa
  Špecifikácia:
  Postupy ochrany lesa proti biotickým a abiotickým škodlivým činiteľom a odstraňovanie následkov kalamít.
 • stupeň EKR 3 ochrana prírody a ekológia životného prostredia
  Špecifikácia:
  Vedomosti z ochrany lesných ekosystémov na chránených územiach s rozličným stupňom ochrany.
 • stupeň EKR 3 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 2 technologické postupy spracovania dreva
  Špecifikácia:
  Technologické postupy vypracované pre ťažbovú činnosť, vedomosti o používaných technológiách, technických postupoch a normách týkajúcich sa spracovania dreva.
 • stupeň EKR 2 technológie stavebných prác v lesnom hospodárstve
  Špecifikácia:
  Vedomosti o používaní stavebných materiálov a výrobkoch, bezpečnostné postupy a opatrenia ich použitia pri stavebných prácach.
 • stupeň EKR 2 nakladanie s odpadmi a recyklácia stavebných materiálov

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 3 úprava eróznych rýh na lesných zvážniciach a približovacích linkách
 • stupeň EKR 3 údržba vodných priepustov a pozdĺžnych priekopov lesných ciest
 • stupeň EKR 3 rozpojovania kameňa ručne a pomocou pneumatického kladiva
 • stupeň EKR 3 výroba, budovanie, opravy a údržba zariadení na hradenie bystrín
 • stupeň EKR 3 práce s ručným náradím pri údržbe lesných ciest a zvážnic
  Špecifikácia:
  Lesné a stavebné náradie: sekera, kálačka, lopata, sapina, obracák, oceľový hák a pod.
 • stupeň EKR 3 oprava poškodených miest na lesných cestách
 • stupeň EKR 3 výroba, údržba, opravy a výmena siete zvodov v lesnej cestnej sieti
 • stupeň EKR 3 riadenie a obsluha stavebných mechanizačných prostriedkov
  Špecifikácia:
  Stavebné mechanizačné prostriedky: dózery, grejdre, lopatové rýpadlá a viacúčelové zemné stroje.
 • stupeň EKR 3 výrez krov a trvalej zelene pozdĺž ciest za pomoci malej mechanizácie a chemické ošetrenie zelene
 • stupeň EKR 2 zhotovovanie drevených prvkov tesárskych konštrukcií pre lesné stavby a prevádzkové zariadenia

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

 • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny C podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny T podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Preukaz na obsluhu motorovej píly pri ťažbe dreva alebo pri inej činnosti (pilčícky preukaz) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 46/2010 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri lesnej práci a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a na obsluhu niektorých technických zariadení (§ 3 ods. 1)
 • Preukaz o oprávnení na obsluhu stavebných strojov (strojnícky preukaz) podľa vyhlášky Ministerstva stavebníctva č. 77/1965 Zb. o výcviku, spôsobilosti a registrácii obslúh stavebných strojov (§ 2)

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie