Pracovník pri údržbe lesných stavieb v lesnom hospodárstve

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Pracovník pri údržbe lesných stavieb v lesnom hospodárstve vykonáva činnosti súvisiace s údržbou a opravami lesných ciest, zvážnic a približovacích liniek. Zriaďuje a osadzuje priepusty a ostatné cestné príslušenstvo, vykonáva údržbu lesných stavieb, stavia a opravuje zariadenia na zahradzanie bystrín.
Sektorová rada
Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel
Požadovaný stupeň vzdelania
Stredné odborné vzdelanie
NKR
3
EKR
3
ISCED
353
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: neuvedené
ISCO-08
6210 - Pracovníci v lesníctve
SK ISCO-08
6210004 - Pracovník údržby lesných stavieb v lesnom hospodárstve
Divízia SK NACE Rev. 2
Lesníctvo a ťažba dreva
Príslušnosť k povolaniu
Pracovník ťažby dreva

Kompetencie

fyzická zdatnosť
P
manuálna zručnosť
P
analyzovanie a riešenie problémov
E
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
E
organizovanie a plánovanie práce
E
rozhodovanie
E
samostatnosť
E
technická gramotnosť
E
tímová práca
E
tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
normy a normatívy v lesnom hospodárstve
Špecifikácia:
Vedomosť technických noriem, štandardov a normatívov pre prácu s motorovou pílou v ťažbe a manipulácii dreva.
3
druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie
3
stroje a zariadenia pri stavebných prácach v lesnom hospodárstve
Špecifikácia:
Obsluha lesných strojov a nástrojov: kompresor, pneumatické kladivo, miešačka, motorová píla, krovinorez, motorové kosačky vedené ručne, motorový jamkovač, motorový vrták a pod.
3
mechanizačné prostriedky v lesnom hospodárstve
Špecifikácia:
Obsluha strojov a mechanizmov podľa konkrétnej špecializácie: drenážne frézy a rýhovače, kompresory, greder, dozér, čelný nakladač, kolesový traktor s prídavnými zariadeniami, napr. adaptér na klčovanie pňov, adaptér na výrub krov a kosenie a úpravu banketov.
3
ochrana lesa
Špecifikácia:
Postupy ochrany lesa proti biotickým a abiotickým škodlivým činiteľom a odstraňovanie následkov kalamít.
3
ochrana prírody a ekológia životného prostredia
Špecifikácia:
Vedomosti z ochrany lesných ekosystémov na chránených územiach s rozličným stupňom ochrany.
3
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
3
technologické postupy spracovania dreva
Špecifikácia:
Technologické postupy vypracované pre ťažbovú činnosť, vedomosti o používaných technológiách, technických postupoch a normách týkajúcich sa spracovania dreva.
2
technológie stavebných prác v lesnom hospodárstve
Špecifikácia:
Vedomosti o používaní stavebných materiálov a výrobkoch, bezpečnostné postupy a opatrenia ich použitia pri stavebných prácach.
2
nakladanie s odpadmi a recyklácia stavebných materiálov
2

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
úprava eróznych rýh na lesných zvážniciach a približovacích linkách
3
údržba vodných priepustov a pozdĺžnych priekopov lesných ciest
3
rozpojovania kameňa ručne a pomocou pneumatického kladiva
3
výroba, budovanie, opravy a údržba zariadení na hradenie bystrín
3
práce s ručným náradím pri údržbe lesných ciest a zvážnic
Špecifikácia:
Lesné a stavebné náradie: sekera, kálačka, lopata, sapina, obracák, oceľový hák a pod.
3
oprava poškodených miest na lesných cestách
3
výroba, údržba, opravy a výmena siete zvodov v lesnej cestnej sieti
3
riadenie a obsluha stavebných mechanizačných prostriedkov
Špecifikácia:
Stavebné mechanizačné prostriedky: dózery, grejdre, lopatové rýpadlá a viacúčelové zemné stroje.
3
výrez krov a trvalej zelene pozdĺž ciest za pomoci malej mechanizácie a chemické ošetrenie zelene
3
zhotovovanie drevených prvkov tesárskych konštrukcií pre lesné stavby a prevádzkové zariadenia
2

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

  • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny C podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny T podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  • Preukaz na obsluhu motorovej píly pri ťažbe dreva alebo pri inej činnosti (pilčícky preukaz) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 46/2010 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri lesnej práci a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a na obsluhu niektorých technických zariadení (§ 3 ods. 1)
  • Preukaz o oprávnení na obsluhu stavebných strojov (strojnícky preukaz) podľa vyhlášky Ministerstva stavebníctva č. 77/1965 Zb. o výcviku, spôsobilosti a registrácii obslúh stavebných strojov (§ 2)
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.