Pracovník v semenárstve, škôlkarstve a drobnej lesnej výrobe

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Pracovník v semenárstve, škôlkarstve a drobnej lesnej výrobe

Pracovník v semenárstve, škôlkarstve a drobnej lesnej výrobe vykonáva činnosti súvisiace s výrobou a prípravou reprodukčného materiálu lesných drevín určeného na zakladanie a obnovu lesných porastov.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel
Alternatívne názvy Robotník v lesnej škôlke, Zberač semena zo stojacich stromov, Lúskač semien, Lúštič semien
Požadovaný stupeň vzdelania Stredné odborné vzdelanie
NKR 3
EKR 3
ISCED 353
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: neuvedené
ISCO-08 6210 - Pracovníci v lesníctve
SK ISCO-08 6210003 - Pracovník v semenárstve, škôlkarstve a drobnej lesnej výrobe
Divízia SK NACE Rev. 2 Lesníctvo a ťažba dreva
Príslušnosť k povolaniu Pracovník na pestovanie lesa

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni tímová práca

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 3 postupy ochrany proti škodlivým činiteľom a lesným škodcom
  Špecifikácia:
  Vedomosti: o biologických (hmyzích) lesných škodcoch, o vykonávaných preventívnych opatreniach proti ich premnoženiu, o zakladaní lapačov a iných zariadení na ich odchyt.
 • stupeň EKR 3 metódy výživy rastlín
 • stupeň EKR 3 stroje a zariadenia v lesnom hospodárstve
  Špecifikácia:
  Obsluha lesných strojov a nástrojov: krovinorez, motorová píla, motorový postrekovač, motorový orezávač, motorové kosačky vedené ručne, motorový jamkovač a pod.
 • stupeň EKR 3 druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie
 • stupeň EKR 3 mechanizačné prostriedky v lesnom hospodárstve
  Špecifikácia:
  Obsluha lesníckych strojov a mechanizmov: mechanizačná linka na výrobu obaľovaných sadeníc, kolesový traktor s prídavnými zariadeniami, napr. prídavné zariadenia na siatie, plošnú výsadbu, vyzdvihovanie, podrezávanie, kyprenie, rotavátorovanie a pod.
 • stupeň EKR 3 lesné semenárstvo a lesné škôlkarstvo
  Špecifikácia:
  Vedomosti: o siatí, škôlkovaní, starostlivosti o semenáčiky a sadenice, o vyzdvihovaní sadeníc v lesných škôlkach, o umelej a prirodzenej obnove lesa, o koreňových systémoch lesníckych drevín.
 • stupeň EKR 3 postupy výchovy a obnovy lesných porastov
 • stupeň EKR 3 postupy mechanického spracovania pôdy a prípravy substrátov
 • stupeň EKR 3 ochrana prírody a ekológia životného prostredia
  Špecifikácia:
  Vedomosti z ochrany lesných ekosystémov na chránených územiach s rozličným stupňom ochrany.
 • stupeň EKR 3 ochrana lesa
  Špecifikácia:
  Postupy ochrany lesa proti biotickým a abiotickým škodlivým činiteľom a odstraňovanie následkov kalamít.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 3 riadenie a obsluha traktorov s prídavnými zariadeniami a iných mechanizmov v lesnom hospodárstve
  Špecifikácia:
  Obsluha traktorov a ostatných mechanizmov s prídavným zariadením, napr. prídavné zariadenia na siatie, plošnú výsadbu, vyzdvihovanie, podrezávanie, kyprenie, rotavátorovanie a pod.
 • stupeň EKR 3 ošetrovanie a triedenie semien, plodov na lesných drevinách a sadeníc na lesných záhonoch
 • stupeň EKR 3 siatie, škôlkovanie, starostlivosť o semenáčiky a sadenice, vyzdvihovanie sadeníc v lesných škôlkach, expedícia
 • stupeň EKR 3 zavlažovanie lesných škôlok
 • stupeň EKR 3 ošetrovanie semenáčikov a sadeníc lesných drevín v lesných škôlkach
 • stupeň EKR 3 získavanie semien z plodov lesných drevín, ich ošetrovanie, ukladanie, stratifikovanie a skladovanie
 • stupeň EKR 3 mechanizované spracovanie pôdy, hnojenie a príprava záhonov v lesných škôlkach
 • stupeň EKR 3 práce s ručným lesným náradím v škôlkarskej výrobe
  Špecifikácia:
  Lesné náradie: kosák, motyka, krompáč, hrable, ručný postrekovač, ručná pílka a pod.
 • stupeň EKR 3 ochrana sadeníc a semenáčikov proti rastu buriny s využitím malej mechanizácie
  Špecifikácia:
  Lesné stroje a nástroje: krovinorez, motorová kosačka vedená ručne, motorová ostrihovačka a pod.
 • stupeň EKR 3 predosevná príprava semien v lesných škôlkach
  Špecifikácia:
  Macerácia, máčanie v auxínoch alebo v kyselinách, stratifikácia, skúška klíčivosti semien lesných drevín.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

 • Osvedčenie o absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy osôb na obsluhu vybraných lesníckych strojov a zariadení podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie