Pracovník v ťažbovej činnosti v lesníctve

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Pracovník v ťažbovej činnosti v lesníctve

Pracovník v ťažbovej činnosti v lesníctve vykonáva činnosti súvisiace s ťažbou dreva, odvetvovaním a odkôrňovaním kmeňov a výrobou sortimentov dreva v lesných porastoch.

Sektorová rada Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel
Alternatívne názvy Robotník na ťažbu dreva, Drevorubač, Pilčík
Požadovaný stupeň vzdelania Stredné odborné vzdelanie
NKR 3
EKR 3
ISCED 353
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: neuvedené
ISCO-08 6210 - Pracovníci v lesníctve
SK ISCO-08 6210001 - Pracovník v ťažbovej činnosti v lesníctve, pilčík
Divízia SK NACE Rev. 2 Lesníctvo a ťažba dreva
Príslušnosť k povolaniu Pracovník ťažby dreva

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni tímová práca
 • ovládanie na elementárnej úrovni tvorivosť (kreativita)

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 3 mechanizačné prostriedky v lesnom hospodárstve
  Špecifikácia:
  Obsluha lesníckych strojov a mechanizmov: kolesový traktor s prídavnými zariadeniami, napr. diaľkovo ovládaný navijak pri približovaní dreva, hydraulická ruka s drapákom, prídavné zariadenia na celoplošné zhŕňanie haluziny, adaptér na klčovanie pňov a pod.
 • stupeň EKR 3 druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie
 • stupeň EKR 3 sortimentácia a druhovanie dreva
 • stupeň EKR 3 stroje a zariadenia v lesnom hospodárstve
  Špecifikácia:
  Obsluha strojov a strojných zariadení v lesnom hospodárstve: motorová píla, odkôrňovač dreva, štiepačka, meracie prístroje a pod.
 • stupeň EKR 3 technologické postupy spracovania dreva
  Špecifikácia:
  Technologické postupy vypracované pre ťažbovú činnosť, základné vedomosti o používaných technológiách, technických postupov a normách týkajúcich sa spracovania dreva.
 • stupeň EKR 3 ochrana lesa
  Špecifikácia:
  Postupy ochrany lesa proti biotickým a abiotickým škodlivým činiteľom a odstraňovanie následkov kalamít.
 • stupeň EKR 3 normy a normatívy v lesnom hospodárstve
  Špecifikácia:
  Technologické postupy vypracované pre ťažbovú činnosť, základné vedomosti o používaných technológiách, technických postupov a normách týkajúcich sa spracovania dreva.
 • stupeň EKR 3 ochrana prírody a ekológia životného prostredia
  Špecifikácia:
  Vedomosti z ochrany lesných ekosystémov na chránených územiach s rozličným stupňom ochrany.
 • stupeň EKR 3 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 3 manipulácia s vyťaženým drevom na odvoznom mieste alebo na mieste expedície dreva
  Špecifikácia:
  Výroba sortimentov dreva so surových kmeňov, vrátane ich označenia a evidencie.
 • stupeň EKR 3 práce s ručným náradím pri ťažbe dreva
  Špecifikácia:
  Lesné náradie: sekera, kálačka, pretláčacia lopatka, sapina, štipák, obracák, oceľový hák a pod.
 • stupeň EKR 3 úprava plôch po ťažbe dreva, pálenie a drvenie haluziny
 • stupeň EKR 3 riadenie a obsluha traktorov s prídavnými zariadeniami v lesnom hospodárstve
  Špecifikácia:
  Obsluha kolesového traktora s prídavným zariadením, napr. diaľkovo ovládaný navijak pri približovaní dreva, hydraulická ruka s drapákom, prídavné zariadenia na celoplošné zhŕňanie haluziny, adaptér na klčovanie pňov a pod.
 • stupeň EKR 3 príprava energetického dreva na výrobu štiepky
  Špecifikácia:
  Príprava energetického dreva pre stroje na výrobu štiepky (nespracované vrcholce stromov, haluzina, ťažbové zbytky a pod.).
 • stupeň EKR 3 sústreďovanie dreva lanovými systémami, vrátane ich montáže a demontáže
 • stupeň EKR 3 ťažba dreva
  Špecifikácia:
  Stínanie stromov, odvetvovanie, rozrez kmeňov a výroba sortimentov dreva.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Osvedčenie o absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy osôb na obsluhu vybraných lesníckych strojov a zariadení podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Preukaz na obsluhu motorovej píly pri ťažbe dreva alebo pri inej činnosti (pilčícky preukaz) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 46/2010 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri lesnej práci a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a na obsluhu niektorých technických zariadení (§ 3 ods. 1)

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie