Technik pre údržbu lesnej techniky

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Technik pre údržbu lesnej techniky

Technik pre údržbu lesnej techniky riadi, organizuje, plánuje a kontroluje opravárenskú, servisnú a výrobnú činnosť lesnej techniky, vrátane dodržiavania stanovených termínov opráv v požadovanej kvalite.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel
Alternatívne názvy Lesný mechanizátor, Referent dopravy a mechanizácie
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 6 mesiacov
ISCO-08 3143 - Technici v lesníctve a akvakultúre
SK ISCO-08 3143010 - Technik pre údržbu lesnej techniky
Divízia SK NACE Rev. 2 Lesníctvo a ťažba dreva
Príslušnosť k povolaniu Lesnícky technik

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na elementárnej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na elementárnej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na elementárnej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na elementárnej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na elementárnej úrovni vyjednávanie

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 štátna správa v lesnom hospodárstve a ochrane životného prostredia
 • stupeň EKR 4 technológia opráv a nastavovania motorových vozidiel
  Špecifikácia:
  Technológia opráv a nastavovania motorových vozidiel, lesníckych strojov a lesných stavebných strojov.
 • stupeň EKR 4 ekonomika lesného hospodárstva
 • stupeň EKR 4 geografické informačné systémy, postupy a metódy spracovania údajov
  Špecifikácia:
  Práca v užívateľských programoch vytvorených pre lesné hospodárstvo, napr. SAP, WEBLES a KRPK.
 • stupeň EKR 4 lesná doprava a mechanizácia
  Špecifikácia:
  Vedomosti z technických noriem a noriem spotreby pohonných látok dopravných a mechanizačných prostriedkov na zverenom prevádzkovom útvare. Vedomosti o riadení, obsluhe, údržbe a druhoch opráv strojov a zariadení v lesnom hospodárstve.
 • stupeň EKR 4 geológia
  Špecifikácia:
  V oblasti lesníctva.
 • stupeň EKR 4 zásady a postupy starostlivosti o stroje, zariadenia a investičné celky
 • stupeň EKR 4 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
  Špecifikácia:
  Zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, technické normy ochrany pred požiarmi a ďalšie všeobecne záväzné právne predpisy.
 • stupeň EKR 4 druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie
  Špecifikácia:
  Právne a vnútropodnikové predpisy v oblasti nakladania s odpadmi na skladoch dreva (napr. oleje, znečistené manipulačné zvyšky, kôra, piliny a pod.).
 • stupeň EKR 4 pedológia
  Špecifikácia:
  V oblasti lesníctva.
 • stupeň EKR 4 normy a normatívy v lesnom hospodárstve
  Špecifikácia:
  Normy pre lesnícke činnosti (ťažbová a pestovateľská činnosť, produkty drobnej lesnej výroby, manipulácia dreva, ochrana lesa). Normatívy pre práce vykonávané v lesníckych činnostiach, lesnú stavebnú činnosť (budovanie ciest a zvážnic) a pre práce v expedičných skladoch.
 • stupeň EKR 4 stroje a zariadenia pri stavebných prácach v lesnom hospodárstve
 • stupeň EKR 4 sortimentácia a druhovanie dreva
  Špecifikácia:
  Vedomosti v oblasti druhovania a sortimentácie dreva podľa platných STN. Evidencia a označovanie drevnej hmoty. Právne predpisy v preprave drevnej hmoty, resp. sortimentov dreva.
 • stupeň EKR 4 ochrana lesa
  Špecifikácia:
  Ochrana proti lesným škodcom. Vedomosti z ochrany lesných ekosystémov a z ochrany lesa na chránených územiach s rozličným stupňom ochrany.
 • stupeň EKR 4 technologické postupy spracovania dreva
  Špecifikácia:
  Technológie a technologické postupy vypracované pre ťažbovú činnosť, technické normy a postupy týkajúce sa spracovania dreva.
 • stupeň EKR 4 štruktúra lesného hospodárstva
  Špecifikácia:
  Jednotlivé stupne riadenia v organizačnej štruktúre lesného hospodárstva (lesný obvod, lesná správa atď.).
 • stupeň EKR 3 stroje a zariadenia v lesnom hospodárstve
  Špecifikácia:
  Obsluha lesníckych strojov a mechanizmov: špeciálne kolesové traktory, univerzálne kolesové traktory, lesnícke lanovky, vývozné súpravy, harvestery, nákladné autá, stavebné stroje a pod.).

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 vedenie požadovanej dokumentácie v pôsobnosti lesného technika
  Špecifikácia:
  Vedenie evidencie dopravných a mechanizačných prostriedkov.
 • stupeň EKR 4 posudzovanie vývoja lesných strojov, dopravných a mechanizačných prostriedkov, navrhovanie štruktúry vozového parku v nadväznosti na technické využitie a ekonomiku lesného hospodárskeho útvaru
  Špecifikácia:
  Špecifikácia požiadaviek na nákup strojných investícií, posudzovanie naliehavosti a realizácie nákupu strojných investícií mimo schváleného plánu v mimoriadnych prípadoch.
 • stupeň EKR 4 zabezpečenie, riadenie a kontrola opráv a údržby dopravných a mechanizačných prostriedkov
  Špecifikácia:
  Bežné opravy lesnej techniky, generálne opravy, záručný servis na vykonané generálne opravy, diagnostika motorových vozidiel, príprava na STK a emisnú kontrolu.
 • stupeň EKR 4 kontrola dodržiavania technologických, technických a bezpečnostných predpisov na zverenom úseku v lesníckej výrobe
 • stupeň EKR 4 riadenie podriadených zamestnancov na zverenom úseku
 • stupeň EKR 4 obsluha osobného dopravného prostriedku v lesníckej výrobe
  Špecifikácia:
  Zabezpečenie výrobných úloh na zverenom úseku.
 • stupeň EKR 4 vyhodnocovanie spotreby pohonných látok v lesnom hospodárstve
  Špecifikácia:
  Sledovanie a vyhodnocovanie skutočnej a normovanej spotreby pohonných látok, spracovanie návrhov opatrení na elimináciu nadspotreby. Spracovanie návrhov na realizáciu a zabezpečenie úradného merania spotreby pohonných látok.
 • stupeň EKR 4 operatívne riešenie organizačných a prevádzkových problémov v lesníckej výrobe
  Špecifikácia:
  Riešenie problémov na zverenom úseku riadenia a v priamej nadväznosti na príslušnú organizačnú jednotku a priameho nadriadeného.
 • stupeň EKR 4 obsluha strojov a technologických zariadení v lesníckej výrobe
  Špecifikácia:
  Lesnícke stroje a mechanizačné prostriedky: kolesové traktory, lesnícke lanovky, vývozné súpravy, harvestery, dopravné prostriedky, stavebné stroje a pod.
 • stupeň EKR 4 orientácia v technickej dokumentácii a normách v oblasti lesných strojov, ručných strojov a strojných zariadení
  Špecifikácia:
  Normy a technická dokumentácia lesníckych strojov ako napr.: lesnícke lanovky, harvestery, vyvážacie súpravy, špeciálne kolesové traktory a pod. Normy a technická dokumentácia dopravných prostriedkov, stavebných strojov a ostatných mechanizačných prostriedkov používaných v lesnom hospodárstve.
 • stupeň EKR 4 kontrola dodržiavania pracovnej a technologickej disciplíny podriadených zamestnancov a dodávateľov prác
  Špecifikácia:
  Kontrola kvality dokončených prác v oblasti údržby lesnej techniky.
 • stupeň EKR 4 tvorba plánu opráv a údržby dopravných a mechanizačných prostriedkov v lesníckych činnostiach a pri odvoze dreva
 • stupeň EKR 4 zabezpečenie úloh v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a protipožiarnej ochrany

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny T podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie