Technik pre údržbu lesnej techniky - mechanizátor

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Technik pre údržbu lesnej techniky riadi, organizuje, plánuje a kontroluje opravárenskú, servisnú a výrobnú činnosť lesnej techniky, vrátane dodržiavania stanovených termínov opráv v požadovanej kvalite.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel
Alternatívne názvy
Lesný mechanizátor, Referent dopravy a mechanizácie
Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR
4
EKR
4
ISCED
354
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 6 mesiacov
ISCO-08
3143 - Technici v lesníctve a akvakultúre
SK ISCO-08
3143010 - Technik pre údržbu lesnej techniky
Divízia SK NACE Rev. 2
Lesníctvo a ťažba dreva
Príslušnosť k povolaniu
Lesnícky technik

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
P
informačná gramotnosť
P
kultivovaný písomný prejav
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
manuálna zručnosť
P
matematická gramotnosť
P
organizovanie a plánovanie práce
P
osobnostný rozvoj
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
rozhodovanie
P
samostatnosť
P
technická gramotnosť
P
tímová práca
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
E
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
E
finančná a ekonomická gramotnosť
E
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
E
komunikácia v cudzom jazyku
E
motivovanie ľudí
E
tvorivosť (kreativita)
E
vedenie ľudí
E
vyjednávanie
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
štátna správa v lesnom hospodárstve a ochrane životného prostredia
4
technológia opráv a nastavovania motorových vozidiel
Špecifikácia:
Technológia opráv a nastavovania motorových vozidiel, lesníckych strojov a lesných stavebných strojov.
4
ekonomika lesného hospodárstva
4
geografické informačné systémy, postupy a metódy spracovania údajov
Špecifikácia:
Práca v užívateľských programoch vytvorených pre lesné hospodárstvo, napr. SAP, WEBLES a KRPK.
4
lesná doprava a mechanizácia
Špecifikácia:
Vedomosti z technických noriem a noriem spotreby pohonných látok dopravných a mechanizačných prostriedkov na zverenom prevádzkovom útvare. Vedomosti o riadení, obsluhe, údržbe a druhoch opráv strojov a zariadení v lesnom hospodárstve.
4
geológia
Špecifikácia:
V oblasti lesníctva.
4
zásady a postupy starostlivosti o stroje, zariadenia a investičné celky
4
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
Špecifikácia:
Zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, technické normy ochrany pred požiarmi a ďalšie všeobecne záväzné právne predpisy.
4
druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie
Špecifikácia:
Právne a vnútropodnikové predpisy v oblasti nakladania s odpadmi na skladoch dreva (napr. oleje, znečistené manipulačné zvyšky, kôra, piliny a pod.).
4
pedológia
Špecifikácia:
V oblasti lesníctva.
4
normy a normatívy v lesnom hospodárstve
Špecifikácia:
Normy pre lesnícke činnosti (ťažbová a pestovateľská činnosť, produkty drobnej lesnej výroby, manipulácia dreva, ochrana lesa). Normatívy pre práce vykonávané v lesníckych činnostiach, lesnú stavebnú činnosť (budovanie ciest a zvážnic) a pre práce v expedičných skladoch.
4
stroje a zariadenia pri stavebných prácach v lesnom hospodárstve
4
sortimentácia a druhovanie dreva
Špecifikácia:
Vedomosti v oblasti druhovania a sortimentácie dreva podľa platných STN. Evidencia a označovanie drevnej hmoty. Právne predpisy v preprave drevnej hmoty, resp. sortimentov dreva.
4
ochrana lesa
Špecifikácia:
Ochrana proti lesným škodcom. Vedomosti z ochrany lesných ekosystémov a z ochrany lesa na chránených územiach s rozličným stupňom ochrany.
4
technologické postupy spracovania dreva
Špecifikácia:
Technológie a technologické postupy vypracované pre ťažbovú činnosť, technické normy a postupy týkajúce sa spracovania dreva.
4
štruktúra lesného hospodárstva
Špecifikácia:
Jednotlivé stupne riadenia v organizačnej štruktúre lesného hospodárstva (lesný obvod, lesná správa atď.).
4
stroje a zariadenia v lesnom hospodárstve
Špecifikácia:
Obsluha lesníckych strojov a mechanizmov: špeciálne kolesové traktory, univerzálne kolesové traktory, lesnícke lanovky, vývozné súpravy, harvestery, nákladné autá, stavebné stroje a pod.).
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
vedenie požadovanej dokumentácie v pôsobnosti lesného technika
Špecifikácia:
Vedenie evidencie dopravných a mechanizačných prostriedkov.
4
posudzovanie vývoja lesných strojov, dopravných a mechanizačných prostriedkov, navrhovanie štruktúry vozového parku v nadväznosti na technické využitie a ekonomiku lesného hospodárskeho útvaru
Špecifikácia:
Špecifikácia požiadaviek na nákup strojných investícií, posudzovanie naliehavosti a realizácie nákupu strojných investícií mimo schváleného plánu v mimoriadnych prípadoch.
4
zabezpečenie, riadenie a kontrola opráv a údržby dopravných a mechanizačných prostriedkov
Špecifikácia:
Bežné opravy lesnej techniky, generálne opravy, záručný servis na vykonané generálne opravy, diagnostika motorových vozidiel, príprava na STK a emisnú kontrolu.
4
kontrola dodržiavania technologických, technických a bezpečnostných predpisov na zverenom úseku v lesníckej výrobe
4
riadenie podriadených zamestnancov na zverenom úseku
4
obsluha osobného dopravného prostriedku v lesníckej výrobe
Špecifikácia:
Zabezpečenie výrobných úloh na zverenom úseku.
4
vyhodnocovanie spotreby pohonných látok v lesnom hospodárstve
Špecifikácia:
Sledovanie a vyhodnocovanie skutočnej a normovanej spotreby pohonných látok, spracovanie návrhov opatrení na elimináciu nadspotreby. Spracovanie návrhov na realizáciu a zabezpečenie úradného merania spotreby pohonných látok.
4
operatívne riešenie organizačných a prevádzkových problémov v lesníckej výrobe
Špecifikácia:
Riešenie problémov na zverenom úseku riadenia a v priamej nadväznosti na príslušnú organizačnú jednotku a priameho nadriadeného.
4
obsluha strojov a technologických zariadení v lesníckej výrobe
Špecifikácia:
Lesnícke stroje a mechanizačné prostriedky: kolesové traktory, lesnícke lanovky, vývozné súpravy, harvestery, dopravné prostriedky, stavebné stroje a pod.
4
orientácia v technickej dokumentácii a normách v oblasti lesných strojov, ručných strojov a strojných zariadení
Špecifikácia:
Normy a technická dokumentácia lesníckych strojov ako napr.: lesnícke lanovky, harvestery, vyvážacie súpravy, špeciálne kolesové traktory a pod. Normy a technická dokumentácia dopravných prostriedkov, stavebných strojov a ostatných mechanizačných prostriedkov používaných v lesnom hospodárstve.
4
kontrola dodržiavania pracovnej a technologickej disciplíny podriadených zamestnancov a dodávateľov prác
Špecifikácia:
Kontrola kvality dokončených prác v oblasti údržby lesnej techniky.
4
tvorba plánu opráv a údržby dopravných a mechanizačných prostriedkov v lesníckych činnostiach a pri odvoze dreva
4
zabezpečenie úloh v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a protipožiarnej ochrany
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny T podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.