Technik operačného nasadenia lesnej techniky

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Technik operačného nasadenia lesnej techniky

Technik operačného nasadenia lesnej techniky, v rámci určených technologických postupov spracovania dreva, zabezpečuje optimálne nasadenie lesnej techniky pri vykonávaných prácach v ťažbovej činnosti.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel
Alternatívne názvy Lesný technik
Technik lesného hospodárstva
Technik pre ťažbovú činnosť
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 6 mesiacov
ISCO-08 3143 - Technici v lesníctve a akvakultúre
SK ISCO-08 3143009 - Technik operačného nasadenia lesnej techniky
Divízia SK NACE Rev. 2 Lesníctvo a ťažba dreva
Príslušnosť k povolaniu Lesnícky technik

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na elementárnej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na elementárnej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na elementárnej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na elementárnej úrovni vyjednávanie

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 geografické informačné systémy, postupy a metódy spracovania údajov
  Špecifikácia:
  Práca v užívateľských programoch vytvorených pre lesné hospodárstvo, napr. SAP, WEBLES a KRPK.
 • stupeň EKR 4 geológia
  Špecifikácia:
  V oblasti lesníctva.
 • stupeň EKR 4 druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie
  Špecifikácia:
  Právne a vnútropodnikové predpisy v oblasti nakladania s odpadmi na skladoch dreva (napr. oleje, znečistené manipulačné zvyšky, kôra, piliny a pod.).
 • stupeň EKR 4 metódy, princípy, postupy plánovania a realizácie hospodárskych opatrení v lese
 • stupeň EKR 4 lesná doprava a mechanizácia
  Špecifikácia:
  Vedomosti z technických noriem a noriem spotreby pohonných látok dopravných a mechanizačných prostriedkov na zverenom prevádzkovom útvare. Vedomosti o riadení, obsluhe, údržbe a druhoch opráv strojov a zariadení v lesnom hospodárstve.
 • stupeň EKR 4 technologické postupy spracovania dreva
  Špecifikácia:
  Technológie a technologické postupy vypracované pre ťažbovú činnosť, technické normy a postupy týkajúce sa spracovania dreva.
 • stupeň EKR 4 sortimentácia a druhovanie dreva
  Špecifikácia:
  Vedomosti v oblasti druhovania a sortimentácie dreva podľa platných STN. Evidencia a označovanie drevnej hmoty. Právne predpisy v preprave drevnej hmoty, resp. sortimentov dreva.
 • stupeň EKR 4 normy a normatívy v lesnom hospodárstve
  Špecifikácia:
  Normy pre lesnícke činnosti (ťažbová a pestovateľská činnosť, produkty drobnej lesnej výroby, manipulácia dreva, ochrana lesa). Normatívy pre práce vykonávané v lesníckych činnostiach, lesnú stavebnú činnosť (budovanie ciest a zvážnic) a pre práce na expedičných skladoch.
 • stupeň EKR 4 hospodárska úprava lesov
  Špecifikácia:
  Pravidlá a postupy zisťovaniu stavu lesa. Kategorizácia lesov. Vedomosti o priestorovom rozdelení lesa na hospodársko-úpravnícke jednotky a ich začlenenie do organizačných štruktúr podnikov.
 • stupeň EKR 4 postupy výchovy a obnovy lesných porastov
 • stupeň EKR 4 štruktúra lesného hospodárstva
  Špecifikácia:
  Jednotlivé stupne riadenia v organizačnej štruktúre lesného hospodárstva (lesný obvod, lesná správa atď.).
 • stupeň EKR 4 ekonomika lesného hospodárstva
 • stupeň EKR 4 štátna správa v lesnom hospodárstve a ochrane životného prostredia
 • stupeň EKR 4 ochrana lesa
  Špecifikácia:
  Postupy ochrany lesa proti biotickým a abiotickým škodlivým činiteľom a odstraňovanie následkov kalamít.
 • stupeň EKR 4 pedológia
  Špecifikácia:
  V oblasti lesníctva.
 • stupeň EKR 4 ochrana prírody a ekológia životného prostredia
  Špecifikácia:
  Vedomosti z ochrany lesných ekosystémov na chránených územiach s rozličným stupňom ochrany.
 • stupeň EKR 4 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 vedenie požadovanej dokumentácie v pôsobnosti lesného technika
  Špecifikácia:
  Vedenie prevádzkovej evidencie v lesníckej výrobe a vyhotovovanie výkazov o práci v lese, vedenie evidencie dopravných prostriedkov.
 • stupeň EKR 4 zabezpečenie úloh v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a protipožiarnej ochrany
 • stupeň EKR 4 riadenie a organizácia komplexnej ťažbovej činnosti na zverených pracoviskách
  Špecifikácia:
  Optimálne využívanie výrobných a pracovných kapacít v lesníckej výrobe, nasadanie lesnej techniky do lesných porastov v rámci určených organizačných a prevádzkových úsekov a v súlade s výrobno-prevádzkovými plánmi.
 • stupeň EKR 4 spolupráca pri tvorbe plánu opráv a údržby dopravných a mechanizačných prostriedkov v ťažbovej činnosti a pri odvoze dreva
 • stupeň EKR 4 zabezpečenie a koordinácia technologickej prípravy pracovísk
  Špecifikácia:
  Posudzovanie pracovísk a lesných porastov pre nasadenie lesnej techniky v prospech environmentálne priaznivých ťažbovo-dopravných technológií.
 • stupeň EKR 4 orientácia v geometrických plánoch a mapách používaných v lesnom hospodárstve
 • stupeň EKR 4 zabezpečovanie realizácie opatrení proti vzniku škôd v lesných ekosystémoch a lesným škodcom
 • stupeň EKR 4 operatívne sledovanie a vyhodnocovanie časového a výkonového využitia mechanizačných prostriedkov na zverenom úseku hospodárenia
 • stupeň EKR 4 kontrola dodržiavania pracovnej a technologickej disciplíny podriadených zamestnancov a dodávateľov prác
  Špecifikácia:
  Kontrola kvality dokončených prác v oblasti operačného nasadenia lesnej techniky.
 • stupeň EKR 4 zabezpečovanie opráv a údržby strojov a technologických zariadení na zverenom úseku lesníckej výroby
 • stupeň EKR 4 obsluha osobného dopravného prostriedku v lesníckej výrobe
  Špecifikácia:
  Zabezpečenie výrobných úloh na zverenom úseku.
 • stupeň EKR 4 kontrola dodržiavania technologických, technických a bezpečnostných predpisov na zverenom úseku v lesníckej výrobe
 • stupeň EKR 4 operatívne riešenie organizačných a prevádzkových problémov v lesníckej výrobe
  Špecifikácia:
  Riešenie problémov na zverenom úseku riadenia a v priamej nadväznosti na prislúchajúcu organizačnú jednotku a priameho nadriadeného.
 • stupeň EKR 4 obsluha strojov a technologických zariadení v lesníckej výrobe
  Špecifikácia:
  Lesnícke stroje a zariadenia: kolesové traktory, lesnícke lanovky, manipulačné linky, vývozné súpravy, harvestery a pod.
 • stupeň EKR 4 zabezpečovanie plnenia operatívnych plánov v lesníckej výrobe
 • stupeň EKR 4 spolupráca pri tvorbe výrobno-prevádzkových plánov v lesníckej výrobe a pri tvorbe operatívnych výrobných plánov
 • stupeň EKR 4 riadenie podriadených zamestnancov na zverenom úseku hospodárenia
 • stupeň EKR 3 orientácia v technickej dokumentácii a normách v oblasti lesných strojov, ručných strojov a strojných zariadení
  Špecifikácia:
  Technická dokumentácia lesníckych strojov ako napr.: lesnícke lanovky, harvestery, vyvážacie súpravy, špeciálne kolesové traktory a pod. Normy podľa priamo riadenej lesníckej činnosti, napr. ťažba dreva, sústreďovanie dreva, manipulácia dreva a pod..

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

 • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny C podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie