Technológ lesníckej výroby

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Technológ lesníckej výroby

Technológ lesníckej výroby zabezpečuje technickú a technologickú prípravu výroby na vykonávanie prác v lesníckych činnostiach a navrhuje optimálne technológie a technologické postupy v súlade s princípmi trvalo udržateľného obhospodarovania lesov.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel
Alternatívne názvy Lesný technik – technológ
Lesný technológ
Technológ pre prípravu lesnej výroby
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
ISCO-08 3143 - Technici v lesníctve a akvakultúre
SK ISCO-08 3143008 - Technológ lesníckej výroby
Divízia SK NACE Rev. 2 Lesníctvo a ťažba dreva
Príslušnosť k povolaniu Lesnícky technik

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na elementárnej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na elementárnej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na elementárnej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni tvorivosť (kreativita)

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 ochrana lesa
  Špecifikácia:
  Postupy ochrany lesa proti biotickým a abiotickým škodlivým činiteľom a odstraňovanie následkov kalamít.
 • stupeň EKR 7 metódy organizácie, riadenia, evidencie a kontroly poľovníckeho a lesného hospodárstva
 • stupeň EKR 7 postupy plánovania a riadenia lesného hospodárstva
 • stupeň EKR 7 hospodárska úprava lesov
  Špecifikácia:
  Pravidlá a postupy zisťovaniu stavu lesa. Kategorizácia lesov. Vedomosti o priestorovom rozdelení lesa na hospodársko-úpravnícke jednotky a ich začlenenie do organizačných štruktúr podnikov.
 • stupeň EKR 7 ekonomika lesného hospodárstva
 • stupeň EKR 7 ochrana prírody a ekológia životného prostredia
  Špecifikácia:
  Vedomosti z ochrany lesných ekosystémov na chránených územiach s rozličným stupňom ochrany.
 • stupeň EKR 6 metódy, princípy, postupy plánovania a realizácie hospodárskych opatrení v lese
 • stupeň EKR 6 postupy výchovy a obnovy lesných porastov
 • stupeň EKR 6 geografické informačné systémy, postupy a metódy spracovania údajov
 • stupeň EKR 6 normy a normatívy v lesnom hospodárstve
  Špecifikácia:
  Normy pre lesnícke činnosti (ťažbová a pestovateľská činnosť, produkty drobnej lesnej výroby, manipulácie s drevom, ochrana lesa). Normatívy pre práce vykonávané v lesníckych činnostiach, lesnú stavebnú činnosť (budovanie ciest a zvážnic) a pre práce v expedičných skladoch.
 • stupeň EKR 6 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
  Špecifikácia:
  Zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov.
 • stupeň EKR 6 technologické postupy spracovania dreva
  Špecifikácia:
  Technológie a technologické postupy vypracované pre ťažbovú činnosť, technické normy a postupy týkajúce sa spracovania dreva.
 • stupeň EKR 5 geológia
  Špecifikácia:
  V oblasti lesníctva.
 • stupeň EKR 5 pedológia
  Špecifikácia:
  V oblasti lesníctva.
 • stupeň EKR 5 druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie
  Špecifikácia:
  Právne a vnútropodnikové predpisy v oblasti nakladania s odpadmi v skladoch dreva (napr. oleje, znečistené manipulačné zvyšky, kôra, piliny a pod.).
 • stupeň EKR 5 lesná doprava a mechanizácia
  Špecifikácia:
  Vedomosti z technických noriem spotreby pohonných látok dopravných a mechanizačných prostriedkov na zverenom prevádzkovom útvare. Vedomosti o riadení, obsluhe, údržbe a druhoch opráv strojov a zariadení v lesnom hospodárstve.
 • stupeň EKR 4 štruktúra lesného hospodárstva
  Špecifikácia:
  Jednotlivé stupne riadenia v organizačnej štruktúre lesného hospodárstva (lesný obvod, lesná správa a pod.).

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 kontrola dodržiavania pracovnej a technologickej disciplíny podriadených zamestnancov a dodávateľov prác
  Špecifikácia:
  Vrátane kontroly kvality dokončených opravárenských prác v lesnom hospodárstve.
 • stupeň EKR 7 spolupráca pri spracovaní návrhov štruktúry vozového parku organizačnej jednotky v nadväznosti na technické využitie v lesníckej výrobe
  Špecifikácia:
  Posudzovanie požiadaviek na nákup strojných investícií.
 • stupeň EKR 7 stanovovanie limitov pre optimálne výkonové a časové využitie mechanizačných prostriedkov v lesníctve
  Špecifikácia:
  Vyhodnocovanie časového a výkonového využitia mechanizačných prostriedkov na zverenom úseku hospodárenia a návrh opatrení na ich efektívne využitie. Rozpis plánovaných úloh na jednotlivé mechanizačné prostriedky a zabezpečovanie presunov mechanizačných prostriedkov.
 • stupeň EKR 7 projektovanie približovacích trás v lesníctve
  Špecifikácia:
  Približovacie trasy lesníckych lanoviek a vyvážacích súprav.
 • stupeň EKR 7 navrhovanie optimálnych technológií a technologických postupov pre realizáciu lesnej výroby
  Špecifikácia:
  Určovanie optimálnej nadväznosti jednotlivých technológií v rámci komplexného spracovania dreva v lesných porastoch. Určovanie optimálnych mechanizačných prostriedkov (lesných strojov) pre realizáciu prác na konkrétnych pracoviskách (lesných porastoch).
 • stupeň EKR 7 zabezpečovanie technickej a technologickej prípravy pracovísk v ťažbovej činnosti, vrátane údržby lesnej dopravnej siete
 • stupeň EKR 7 orientácia v technickej dokumentácii a normách v oblasti lesných strojov, ručných strojov a strojných zariadení
  Špecifikácia:
  Normy a technická dokumentácia lesníckych strojov ako napr.: lesnícke lanovky, harvestery, vyvážacie súpravy, špeciálne kolesové traktory a pod. Normy a technická dokumentácia dopravných prostriedkov, stavebných strojov a ostatných mechanizačných prostriedkov používaných v lesnom hospodárstve.
 • stupeň EKR 7 operatívne riešenie organizačných a prevádzkových problémov v lesníckej výrobe
  Špecifikácia:
  Riešenie problémov na zverenom úseku riadenia a v priamej nadväznosti na príslušnú organizačnú jednotku a priameho nadriadeného.
 • stupeň EKR 7 vedenie požadovanej dokumentácie v pôsobnosti lesného technika
 • stupeň EKR 7 spolupráca pri tvorbe výrobno-prevádzkových plánov v lesníckej výrobe a pri tvorbe operatívnych výrobných plánov
 • stupeň EKR 7 orientácia v geometrických plánoch a mapách používaných v lesnom hospodárstve
 • stupeň EKR 5 zabezpečenie úloh v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a protipožiarnej ochrany
 • stupeň EKR 4 obsluha osobného dopravného prostriedku v lesníckej výrobe
  Špecifikácia:
  Zabezpečenie výrobných úloh na zverenom úseku.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

 • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie