Technológ lesníckej výroby

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Technológ lesníckej výroby zabezpečuje technickú a technologickú prípravu výroby na vykonávanie prác v lesníckych činnostiach a navrhuje optimálne technológie a technologické postupy v súlade s princípmi trvalo udržateľného obhospodarovania lesov.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel
Alternatívne názvy
Lesný technik – technológ
Lesný technológ
Technológ pre prípravu lesnej výroby
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
ISCO-08
3143 - Technici v lesníctve a akvakultúre
SK ISCO-08
3143008 - Technológ lesníckej výroby
Divízia SK NACE Rev. 2
Lesníctvo a ťažba dreva
Príslušnosť k povolaniu
Lesnícky technik

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
P
informačná gramotnosť
P
kultivovaný písomný prejav
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
matematická gramotnosť
P
organizovanie a plánovanie práce
P
osobnostný rozvoj
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
rozhodovanie
P
samostatnosť
P
technická gramotnosť
P
tímová práca
P
finančná a ekonomická gramotnosť
E
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
E
motivovanie ľudí
E
prezentovanie
E
tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
ochrana lesa
Špecifikácia:
Postupy ochrany lesa proti biotickým a abiotickým škodlivým činiteľom a odstraňovanie následkov kalamít.
7
metódy organizácie, riadenia, evidencie a kontroly poľovníckeho a lesného hospodárstva
7
postupy plánovania a riadenia lesného hospodárstva
7
hospodárska úprava lesov
Špecifikácia:
Pravidlá a postupy zisťovaniu stavu lesa. Kategorizácia lesov. Vedomosti o priestorovom rozdelení lesa na hospodársko-úpravnícke jednotky a ich začlenenie do organizačných štruktúr podnikov.
7
ekonomika lesného hospodárstva
7
ochrana prírody a ekológia životného prostredia
Špecifikácia:
Vedomosti z ochrany lesných ekosystémov na chránených územiach s rozličným stupňom ochrany.
7
metódy, princípy, postupy plánovania a realizácie hospodárskych opatrení v lese
6
postupy výchovy a obnovy lesných porastov
6
geografické informačné systémy, postupy a metódy spracovania údajov
6
normy a normatívy v lesnom hospodárstve
Špecifikácia:
Normy pre lesnícke činnosti (ťažbová a pestovateľská činnosť, produkty drobnej lesnej výroby, manipulácie s drevom, ochrana lesa). Normatívy pre práce vykonávané v lesníckych činnostiach, lesnú stavebnú činnosť (budovanie ciest a zvážnic) a pre práce v expedičných skladoch.
6
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
Špecifikácia:
Zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov.
6
technologické postupy spracovania dreva
Špecifikácia:
Technológie a technologické postupy vypracované pre ťažbovú činnosť, technické normy a postupy týkajúce sa spracovania dreva.
6
geológia
Špecifikácia:
V oblasti lesníctva.
5
pedológia
Špecifikácia:
V oblasti lesníctva.
5
druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie
Špecifikácia:
Právne a vnútropodnikové predpisy v oblasti nakladania s odpadmi v skladoch dreva (napr. oleje, znečistené manipulačné zvyšky, kôra, piliny a pod.).
5
lesná doprava a mechanizácia
Špecifikácia:
Vedomosti z technických noriem spotreby pohonných látok dopravných a mechanizačných prostriedkov na zverenom prevádzkovom útvare. Vedomosti o riadení, obsluhe, údržbe a druhoch opráv strojov a zariadení v lesnom hospodárstve.
5
štruktúra lesného hospodárstva
Špecifikácia:
Jednotlivé stupne riadenia v organizačnej štruktúre lesného hospodárstva (lesný obvod, lesná správa a pod.).
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
kontrola dodržiavania pracovnej a technologickej disciplíny podriadených zamestnancov a dodávateľov prác
Špecifikácia:
Vrátane kontroly kvality dokončených opravárenských prác v lesnom hospodárstve.
7
spolupráca pri spracovaní návrhov štruktúry vozového parku organizačnej jednotky v nadväznosti na technické využitie v lesníckej výrobe
Špecifikácia:
Posudzovanie požiadaviek na nákup strojných investícií.
7
stanovovanie limitov pre optimálne výkonové a časové využitie mechanizačných prostriedkov v lesníctve
Špecifikácia:
Vyhodnocovanie časového a výkonového využitia mechanizačných prostriedkov na zverenom úseku hospodárenia a návrh opatrení na ich efektívne využitie. Rozpis plánovaných úloh na jednotlivé mechanizačné prostriedky a zabezpečovanie presunov mechanizačných prostriedkov.
7
projektovanie približovacích trás v lesníctve
Špecifikácia:
Približovacie trasy lesníckych lanoviek a vyvážacích súprav.
7
navrhovanie optimálnych technológií a technologických postupov pre realizáciu lesnej výroby
Špecifikácia:
Určovanie optimálnej nadväznosti jednotlivých technológií v rámci komplexného spracovania dreva v lesných porastoch. Určovanie optimálnych mechanizačných prostriedkov (lesných strojov) pre realizáciu prác na konkrétnych pracoviskách (lesných porastoch).
7
zabezpečovanie technickej a technologickej prípravy pracovísk v ťažbovej činnosti, vrátane údržby lesnej dopravnej siete
7
orientácia v technickej dokumentácii a normách v oblasti lesných strojov, ručných strojov a strojných zariadení
Špecifikácia:
Normy a technická dokumentácia lesníckych strojov ako napr.: lesnícke lanovky, harvestery, vyvážacie súpravy, špeciálne kolesové traktory a pod. Normy a technická dokumentácia dopravných prostriedkov, stavebných strojov a ostatných mechanizačných prostriedkov používaných v lesnom hospodárstve.
7
operatívne riešenie organizačných a prevádzkových problémov v lesníckej výrobe
Špecifikácia:
Riešenie problémov na zverenom úseku riadenia a v priamej nadväznosti na príslušnú organizačnú jednotku a priameho nadriadeného.
7
vedenie požadovanej dokumentácie v pôsobnosti lesného technika
7
spolupráca pri tvorbe výrobno-prevádzkových plánov v lesníckej výrobe a pri tvorbe operatívnych výrobných plánov
7
orientácia v geometrických plánoch a mapách používaných v lesnom hospodárstve
7
zabezpečenie úloh v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a protipožiarnej ochrany
5
obsluha osobného dopravného prostriedku v lesníckej výrobe
Špecifikácia:
Zabezpečenie výrobných úloh na zverenom úseku.
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

  • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.